Overig

Meer dan verplicht nummer: ALV IVN West-Betuwe

West-Betuwe 9 juni 2023

25 mei was het weer zover: de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 18 leden, inclusief bestuur, namen de moeite acte de présence te geven. Het was een mooie lenteavond waarop je eigenlijk zou moeten gaan genieten van de mooie natuur. Maar het is ook nodig om één keer in het jaar aandacht te besteden aan onze interne organisatie, voorwaarden te scheppen voor al ons IVN-werk en democratische besluiten te nemen.

Fieke Vos, onze voorzitter, had er zin. Zij schetste in vogelvlucht wat IVN West-Betuwe in de afgelopen anderhalf jaar had bereikt: de activiteiten van 2022 staan vermeld in het jaarverslag, maar ook in 2023 is al van alles gedaan zoals een nieuwe website, de vogelzangcursus, een kamp van de Vogelwerkgroep en een vogelexcursie voor breder publiek naar Zeeland, de activiteiten van de Plantenwerkgroep, een geslaagde ledendag, nieuwe displays om de activiteiten te ondersteunen, etc. etc.
Penningmeester Willeke de Bruijn had de financiële verantwoording goed op orde. De kascontrolecommissie was helemaal akkoord. De contributieverhoging met € 1,00 per jaar werd aangenomen. Deze verhoging was nodig omdat de landelijke IVN vanwege stijgende kosten ons dit oplegde.
Mony Bogers trad af als bestuurslid. Als afscheidscadeau kreeg zij een ‘theeparty’ met enkele (oud-)bestuursleden aangeboden. Machteld Kruithof en Arian van Weerden werden als nieuwe bestuursleden gekozen.
Even werd er stilgestaan bij de nieuwe beleidsvisie van IVN West-Betuwe. Er klonk applaus voor de IVN-doelstelling van het verbinden van mens en natuur en het beleven hoe leuk, leerzaam, gezond, kwetsbaar én belangrijk natuur is. De ledenvergadering stemde in met de beleidsvisie.

Op de agenda stond ook een voorstel voor een reiskostenvergoeding bij bepaalde activiteiten. Het bestuur wil niet dat (reis)kosten een beletsel vormen voor het vrijwilligerswerk van IVN-leden. Iedereen kan hiervan gebruik maken als men dit wil en zelf nodig vindt. Ook werd voorgerekend dat als iedereen die recht heeft op deze vergoeding deze ook aanvraagt we snel als vereniging failliet gaan. Meerdere omliggende verenigingen kennen een vergelijkbare reiskostenregeling. Daar loopt het goed, zonder rode cijfers te schrijven. De reiskostenregeling werd aangenomen en wordt over een jaar (of eerder) geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Tenslotte werd tijdens de vergadering het landelijke IVN-beleid ‘In veilige handen’ toegelicht. Landelijk is men bezig om beleid te ontwikkelen voor grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt ingewikkelde materie, met veel aspecten, waarvoor landelijk IVN meer tijd nodig heeft. Als deelnemers aan activiteiten van IVN Betuwe iets overkomt, dan adviseert het bestuur hen daarover te praten met andere leden en/of contact op te nemen met het bestuur dat melders niet in de kou zal laten staan.

Agrarisch natuurbeheer
Na de afsluiting van de algemene ledenvergadering gaf Jan Boon een interessante presentatie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Jan is de nieuwe coördinator bij de VANL in de Tieler- en Culemborgerwaarden. Jan vertelde welke pakketten voor verschillende leefgebieden zijn vereniging aanbiedt aan boeren en welke vergoedingen boeren kunnen krijgen. Centraal staat het creëren of in standhouden van leefgebieden voor diersoorten in de Vogel- en Habitatrichtlijnen, waaronder de gele kwikstaart, kievit, grutto, tureluur, blauwe kiekendief etc. Goed bezig dus!

Foto: bloeiende akkerrand. Edo van Uchelen, Louis Bolk instituut

Ontdek meer over

Deel deze pagina