West-Betuwe
Bomen & Struiken
maandag25okt2021

Weerwoord IVN tegen bomenbeheerplan West Betuwe

Via een lid werd Fieke Vos, onze voorzitter, geattendeerd op het Bomenbeheerplan van de gemeente West Betuwe. Het lijkt erop dat de gemeente fors gaat dunnen en omvormen. Wat kan IVN daarmee? Het was voor haar reden om namens IVN schriftelijk in te spreken voor de zogenaamde ‘oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering op 12 oktober.

Inspraak van IVN West-Betuwe

“Een paar maanden geleden werd ik, als voorzitter van IVN West-Betuwe, door een lid geattendeerd op het nieuwe Bomenbeheerplan van de gemeente. Zoals u weet bestaat het plan uit drie delen:

  1. 1. De ‘gewone’ vervanging van bomen (reguliere structurele vervanging)
  2. 2. De eenmalige vervanging van oude populieren en zieke essen.
  3. 3. De ‘omvorming’ en dunning van duurdere boomtypes, zoals laanbomen, knotbomen, leibomen en solitaire bomen. Het gaat bij dit onderdeel in totaal om 13.469 bomen in de hele gemeente. Uit de stukken blijkt dat de gemeente ruim 36.000 bomen in beheer heeft. Het gaat bij deze laatste groep bomen dus om ruim één derde van alle bomen die de gemeente in beheer heeft!

Na lezing van het bomenbeheerplan heb ik bij de groenafdeling van de gemeente gevraagd om welke bomen het precies ging. Op de gemeentelijke website was namelijk alle informatie te vinden, behalve bijlagen 4 en 5 met daarin de kaarten met de te kappen essen en populieren en de te dunnen/omvormen bomen. In reactie op mijn vraag ontving ik het antwoord, dat de kaarten later op de website zouden komen en dat ‘participatie van de bewoners onderdeel is van het project’. Als opmaat naar uw overleg dinsdagavond wil ik graag op twee onderwerpen reageren:

Kies voor meer bomen in plaats van minder
Ten eerste is het toch buitengewoon treurig dat de gemeente over gaat tot grootschalig kappen, dunnen en omvormen van bomen. Het is duidelijk dat we in Nederland méér bomen moeten hebben in plaats van minder. Meer bomen om meer CO2-vastlegging en biodiversiteit te realiseren en om een beter fysiek en mentaal leefklimaat te krijgen voor de inwoners van ons land en onze gemeente. U gaat een deel van de gekapte bomen herplanten, maar voor die weer op het niveau zijn van de te kappen bomen zijn we 40 of 50 jaar verder! In Het Kontakt West Betuwe van dinsdag 5 oktober stond het bericht dat de gemeenteraad opnieuw naar het Bomenbeheerplan kijkt. In datzelfde Kontakt stond een artikel over de tweede rapportage over de biodiversiteit in de Provincie Gelderland. Uit deze rapportage blijkt dat de achteruitgang van de biodiversiteit tot stilstand is gekomen. Weliswaar op een laag, maar stabiel niveau. Herstel is nodig, onder andere door, juíst in dorpen en steden, meer bomen aan te planten. Ik hoop dat u dinsdag opnieuw naar het Bomenbeheerplan kijkt en ervoor kiest om af te zien van de geplande kap van bomen. Deze korte termijn bezuinigingsmaatregel staat haaks op het langere termijn belang van ons allemaal.

Communicatie met burgers
Ten tweede wil ik reageren op de geplande participatie. Ik woon in Buurmalsen en ben ook lid van de Groenbrigade die, in overleg met de gemeente, een paar stukken grond beheert met als doel een bloemrijker Buurmalsen te maken. Bij een rondgang van de Groenbrigade afgelopen zaterdag bleken ruim 20 bomen rondom de speeltuin plotseling een rode stip te hebben. We moesten goed kijken, want ze zaten niet in erg in het zicht. Eenzelfde geluid heb ik uit Neerijnen ontvangen. De rode stippen geven in het algemeen aan dat de bomen gekapt zullen worden. Zowel vanuit Neerijnen als vanuit Buurmalsen zijn bewoners geschrokken en geschokt en hebben vragen aan de gemeente gesteld. Van enige communicatie met de kernen, laat staan de aangekondigde participatie is vooralsnog geen sprake. Dat is heel erg jammer. Het aantal burgerinitiatieven om zelf groen te beheren is behoorlijk gegroeid de laatste tijd. Bij mijn weten stimuleert de gemeente dat ook. Deze burgerinitiatieven, die ook heel goed zijn voor de sociale cohesie, werken echter alleen als de burgers en gemeente goed samen werken en als de burgers zich gesteund weten door hun gemeente.

Ik hoop en verwacht dat u het bomenbeheerplan én de manier van communiceren van de gemeente nog eens heel kritisch wilt bekijken. Kies voor de toekomst, kies voor meer bomen en overleg met de burgerinitiatieven waar die kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Fieke Vos
Voorzitter IVN West-Betuwe”

Vervolg

Tijdens de Raadsvergadering bleek dat alle partijen meer of minder geschrokken zijn van de consequenties van hun eerdere besluit in 2019. Zie o.a. bericht in Kontakt . De ChristenUnie heeft over het onderwerp al eerder kritische vragen gesteld en wil tijdens de raadsvergadering op 9 november met een voorstel komen om het beleid te wijzigen.

Heb je vragen of opmerkingen over het standpunt van IVN West-Betuwe in het kader van dit bomenplan? Stuur dan een e-mail naar Fieke Vos, voorzitter@ivnwestbetuwe.nl

Foto: Lingepark Geldermalsen. Fieke Vos