ANBI verantwoording

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem is bij de Belastingdienst erkend als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en kan daarmee gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en afdracht van energiebelasting. Leden en donateurs kunnen hun contributie/donatie aan een ANBI aftrekken van de inkomstenbelasting.

ANBI’s zijn verplicht om bepaalde gegevens op hun website te publiceren. Deze vindt u hieronder.

Naam

Statutair: Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Veldhoven Eindhoven Vessem
Verkort: IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

RSIN/KvK nummer

RSIN: 809594675
KvK: 40237708

Contactgegevens

Post/bezoekadres: Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven
Website: www.ivn.nl/vev
E-mail: secretariaat.ivnvev@gmail.com
Telefoon: 06-23455723 (secretariaat)

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

  1. activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer;
  2. te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;
  3. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden;
  4. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken,

alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Het beleid is er op gericht om zo veel mogelijk activiteiten te organiseren die bijdragen aan het realiseren van bovengenoemde doelen. Dat alles binnen de beschikbare capaciteit van bij de vereniging aangesloten vrijwilligers.

Bestuurders

Namen en functies van bestuurders vindt u op deze pagina.

Beloningsbeleid

De vereniging kent uitsluitend vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst. Bestuur en leden ontvangen alleen een vergoeding voor directe, gemaakte onkosten, die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd.

Verslag van activiteiten

Jaarlijks wordt een verslag gepubliceerd, waarin een overzicht van alle activiteiten, alsmede enige kengetallen worden beschreven. Het meest actuele verslag vindt u op deze pagina.

Financiële verantwoording

De meest recente balans en resultatenrekening.

Bankrekeningnummer

NL33 INGB 0000 3920 82
t.n.v. IVN Veldhoven Eindhoven Vessem