Verzekeringen

Wanneer er tijdens een IVN-activiteit schade wordt veroorzaakt door één van de deelnemers aan de activiteit of wanneer deze hierbij letsel oploopt, kan de gedupeerde IVN aansprakelijk stellen. Daarvoor heeft IVN drie collectieve verzekeringen:

Ongevallenverzekering

Deze verzekering dekt kosten van ongevallen van IVN-leden en van geregistreerde vrijwilligers tijdens deelname aan IVN-activiteiten die niet door andere verzekeringen worden gedekt. Dus ook de deelnemers aan (bijvoorbeeld) de Natuurwerkdag, die geen lid zijn, zijn wel verzekerd. Jeugdleden zijn geen IVN-lid en vallen dus buiten de verzekering.

Uit te keren bedragen
€ 25.000 bij blijvende invaliditeit
€ 50.000 bij overlijden
€ 500 voor geneeskundige kosten (voor zover niet gedekt door de ziektekostenverzekering)

Let op: voor personen ouder dan 75 jaar worden deze bedragen gehalveerd!

Aansprakelijkheidsverzekering

Bij voorkomende schade of ongevallen wordt altijd eerst nagegaan of er een andere verzekering is die de kosten dekt. Pas wanneer dat niet het geval is, treedt de collectieve verzekering van IVN in werking. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens een IVN-activiteit aan personen of zaken van derden. Of aan zaken die men tijdelijk in huur of gebruik heeft (de opzichtclausule). Schade die wordt veroorzaakt door of aan een motervoertuig valt buiten de dekking.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders van verenigingen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat uit bijvoorbeeld nalatigheid of fouten van de vereniging of strafbare handelingen. Om dit risico te ondervangen heeft IVN een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle aangesloten afdelingen. Deze verzekering dekt de schade die de afdeling wettelijk verplicht is te betalen in verband met een aanspraak.

Wat te doen bij een ongeval of schade?

Meldt een ongeval of schade zo spoedig mogelijk bij één van de bestuursleden.