Soortenjaar 2020

In 2020 vierde IVN Heeze-Leende haar 50-jarig jubileum. Zij heeft dat gedaan met het in kaart brengen van de flora en fauna in het beekdal van de Kleine Dommel te Heeze, tussen de Somerenseweg in het zuiden en de A 67 in het noorden. Gedurende het hele jaar (het “1000-soortenjaar “) hebben inventarisaties plaatsgevonden. De doelstelling was om minimaal 1000 soorten te vinden in het beekdal, maar in de praktijk hebben we geprobeerd zoveel mogelijk soorten waar te nemen. Hierbij werden een aantal routes gebruikt:

soortenjaar 2020 routes

Bij de inventarisatie zijn verschillende soorten-categorieën gehanteerd:

Uiteraard konden de waarnemingen alleen plaatsvinden in samenwerking met de gebiedseigenaren, zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel. Helaas kon de officiële presentatie tijdens de 1000-soortendag op zondag 16 augustus niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. Wel zijn gedurende het jaar maandelijks nieuwsbrieven verschenen, aan de hand waarvan alle belangstellenden geïnformeerd werden over de voortgang van de inventarisatie.

NIeuwsbrieven

Ondertussen is er een eindrapport opgesteld. Het aantal waargenomen soorten in het jaar 2020 was 2489, ruim boven de doelstelling dus. De verwachting is dat over enige tijd een vervolgmeting plaats zal vinden. Ook de komende tijd kan iedereen doorgaan met het doen van waarnemingen in het beekdal en het invoeren op de website van waarneming.nl. Het project is te vinden onder de naam “bioblitz-beekdal-de-kleine-dommel”. Onderstaand kunt u onder “Resultaten” de up-to-date bijgewerkte gegevens bekijken:

Huidige stand van zaken

Om de waarnemingen direct in het veld te registeren werd de App OsbMap gebruikt. Voor wie nog waarnemingen wil invoeren (de inventarisatie gaat gewoon door):

Handleiding installatie OsbMap App

ObsMap Quickstart NED

ObsMap Quickstart ENG

Eindrapport

Het eindrapport van de soorteninventarisatie in het beekdal van de Kleine Dommel is als volgt ingedeeld:

Na het voorwoord vindt u in hoofdstuk 2 al meteen de belangrijkste Conclusies en aanbevelingen. Voor beleidsmakers een must!

In hoofdstuk 3 t/m 5 treft u achtereenvolgens aan:

Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van de inventarisatie.

In hoofdstuk 7 vindt een nadere analyse van de waarnemingen plaats, waarbij de soortenrijkdom in Nederland en de situatie in het beekdal aan de orde komen (paragrafen 7.1 t/m 7.3)

Hoofdstuk 7 paragraaf 4 tenslotte is (na de conclusies) het belangrijkste onderdeel van het rapport. Hierin worden alle soortengroepen uitvoerig behandeld. Voer voor specialisten!

Hoofdstuk 7 wordt afgesloten met de Rode lijst soorten en Invasieve soorten.

Hoofstuk 9 is het addendum met de volgende rapporten:

Verder treft u in het rapport het nawoord, een literatuuropgave en enkele bijlagen aan.

Klik voor meer informatie op de volgende (deel)hoofdstukken:

Eindrapport volledig

Voorwoord

Conclusies en aanbevelingen

Aanleiding en doelstelling soortenjaar 2020

Beschrijving projectgebied

Aanpak inventarisatie (gebruikte methoden, waarnemers)

Resultaten inventarisatie Beekdal 2020

Nawoord

Addendum 1. Bijen, wespen en mieren in het dal van de Kleine Dommel

Addendum 2. 25 jaar vogelinventarisatie in het Beekdal

Addendum 3. Voer voor arachnologen

Bijlage 1. Beschrijving van het gebied

Bijlage 2. Waargenomen soorten