Natuur- en Milieubescherming

Wat doet de werkgroep?
De werkgroep signaleert ontwikkelingen die zich in het landschap voordoen en reageert daarop. Zij beoordeelt bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De werkgroep wint informatie in en stelt zo nodig bezwaarschriften op en biedt deze aan de gemeente aan. De werkgroep vergadert één keer per maand. Daar worden de laatste ontwikkelingen besproken en taken verdeeld.

Het is boeiend en vooral nuttig werk. Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat je betrokken bent bij milieuzaken en ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente volgt.

De werkgroep Natuur- en Milieubescherming zoekt versterking!

Het contact met de gemeente
Contact houden met de politiek en ambtenaren is essentieel. Om effectief te zijn, moeten we op tijd op de hoogte zijn van plannen op het gebied van o.a. bouw en infrastructuur.

We overleggen twee keer per jaar met de wethouder en wat vaker met ambtenaren. Via ronde tafelgesprekken, raadsvergaderingen en klankbordgroepen heeft de werkgroep inbreng in het beleid.

Hoe werkt de werkgroep samen met andere organisaties?
De werkgroep heeft regelmatig contact met o.a. Brabants Landschap, het Waterschap, de Milieufederatie, Stichting Brabants Burgerplatform en het ZLTO.

Voorbeelden van recente zaken die opgepakt zijn

Omgevingsvisie
Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Omgevingsvisie

Coördinatoren
Henk Groenemans, Ciel Broeckx of Sandra de Haan
e-mail: milieu-en-landschap@ivnheezeleende.nl

brochure Milieuwerkgroep