De Spotvogel (vogels)

De vogelwerkgroep is een groep enthousiaste vogelaars die als doelstelling heeft om meer over vogels te leren door samen waar te nemen tijdens excursies. Wij willen in eerste instantie genieten van de vogels en van de natuur (het is dan ook een vogelkijkgroep), maar soms wordt er ook “gewoon” gewerkt. Zo inventariseren wij vogels op de Strabrechtse Heide en houden we vogeltellingen o.a. van bosuilen, klapeksters en nachtzwaluwen. Verder doen enkele leden mee aan het plaatsten van nestkasten voor steen- en kerkuilen.

Excursies

Tijdens een excursie worden meestal veel vogelsoorten waargenomen. De waarnemingen worden genoteerd op een tellijst. De laatste tellijsten vind je meestal onderaan deze pagina. Iedere twee weken houden we op zaterdag een excursie, soms in de buurt, soms wat verder weg. Verder zijn er regelmatig studieavonden bijv. over roofvogels, over steltlopers of over eenden en ganzen.

Wij nodigen mensen die geen lid zijn van de vogelkijkgroep of van het IVN uit om eens vrijblijvend mee te gaan met een excursie. Je hoeft geen ervaring te hebben als vogelaar. Het aantal mensen dat per excursie mee kan is echter beperkt. Daarom is vooraf aanmelden bij de contactpersoon verplicht. Het vertrek is meestal vanaf het gemeentehuis in Heeze. De excursies zie hieronder en worden enige weken van te voren aangekondigd onder Activiteiten.

Vogelwerkgroep De Spotvogel gaat ook de komende jaren verder met vogeltellingen om te onderzoeken wat de invloed is van agrarisch natuurbeheer. De Spotvogel werkt bij deze tellingen samen binnen het Collectief Agrarisch Natuur Beheer Midden Brabant. Agrarisch natuurbeheer is een concept waarbij agrarische ondernemers verschillende maatregelen nemen op en rond hun bedrijf ten gunste van natuur en landschap. Er is bijvoorbeeld soortenbeheer, dat de leefomstandigheden voor bepaalde soorten dieren moet verbeteren. Dan is er randenbeheer. Daarbij gaat het om inplanten van bermen, slootkanten en bosranden. Perceelbeheer gaat om de instandhouding van botanisch waardevol grasland of akkerland waar ruimte wordt gelaten voor de ontwikkeling van bijzondere planten of kruiden, maar ook om het beheer van weidvogelgebieden of ganzenfoerageergebieden. Landschapsbeheer heeft betrekking op het instandhouden of aanleggen van  dijken, bomenrijen, heggen en houtwallen, geriefhoutbosjes, knotbomen, erfbeplanting, sloten, beken en poelen.

Brochure

brochure Vogelwerkgroep

Coördinator
Jan de Vries tel. 06-3948 4388 e-mail: spotvogel@ivnheezeleende.nl

Activiteiten 2022/2023

Programma excursies Vogelwerkgroep 2022-2023

BMP Strabrechtse Heide 2022

BMP Strabrechts Broek 2022

Zwaluwtellingen 2022