Districtbestuur

Het bestuur van IVN District Limburg wordt door de districtsleden, de afgevaardigden van de Limburgse IVN-afdelingen, gekozen en bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit deze afdelingen.

Beleid

Het bestuur stelt een meerjarenbeleid (zie het document Meerjarenbeleid 2015-2019) en jaarlijks een werkplan (zie Jaarplan 2016) op, waarin de activiteiten worden vastgelegd die het gedurende dat jaar wil uitvoeren. Het werkplan vindt zijn weerslag in de financiële begroting voor dat jaar. 
 

Uitvoering

Bij de uitvoering van de activiteiten wordt het districtsbestuur bijgestaan door werkgroepen en loketten in nauwe samenwerking met de beroepsorganisatie. Het bestuur coördineert de uitvoering en stuurt de werkgroepen en loketten aan. Tweemaal per jaar legt het bestuur in de Districtsledenvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. In deze vergaderingen wordt ook de koers uitgezet voor de komende periode, vooraf gegaan door een visievormingsproces.

Het districtsbestuur onderhoudt ook contacten met politiek en pers en met verschillende groene organisaties, zoals eerder genoemd onder samenwerking.
 

Samenstelling

Het districtsbestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).
Zie ook: Bestuursstructuur IVN Limburg en het Organogram.

Het DB zorgt voor het maken van afspraken, agendabeheer, mail- en postverzorging, aansturing van werkgroepen en loketten, de voorbereiding, facilitering, uitvoering en controle van beleid.  
Het bestaat uit:

Het AB bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de 5 Limburgse regio’s, vertegenwoordigers van de werkgroepen District Kader Vorming (DKV), Communicatie, loketten en  en van de wisselende projectgroepen. De AB vergaderingen vinden plaats op de donderdagen die voorafgaan aan de vergaderingen van de Landelijke Raad. Het AB deelt en ontwikkelt ideeën over beleid op niveau van de regio, het district en landelijk en stuurt het beleid desgewenst bij. Dit ten behoeve van de noodzakelijke wisselwerking tussen afdelingen, regio’s en Landelijke Raad. De aansturing van beleid heeft voor het district ook betrekking op de voorbereiding van financiële beslissingen.

Meerjarenplan 2015 - 2019
Jaarplan 2018