Onze droom

Missie zoals omschreven in IVN 2021
IVN maakt de verbinding tussen natuur en duurzaamheid. IVN ambieert een maatschappelijk zichtbare rol in het stimuleren van bewustzijn over een duurzame balans op Aarde, en over de mogelijkheden om daar als individu aan bij te dragen.

Visie op duurzaamheid en rol van IVN.
De manier waarop mensen produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook geleid tot uitputting van de Aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we meer in harmonie met de natuur moeten leren leven. Daarvoor zijn veranderingen nodig in denken en doen.
IVN wil de balans tussen mens en natuur herstellen en de teruggang van de biodiversiteit helpen tegengaan. Daarom willen we mensen aanzetten tot duurzaam gedrag en bijdragen aan het creëren van een duurzame samenleving. Het verspreiden van kennis over duurzaamheid draagt op de lange termijn bij aan het herstellen van het evenwicht van de Aarde. Bewustzijn over het effect van ons menselijk handelen, is de eerste stap naar een duurzamere planeet. Zo kunnen we mensen verleiden tot duurzaam gedrag. Met onze educatie­activiteiten (lezingen, excursies, cursussen) sluit IVN aan bij de belevingswereld van mensen.

Concrete activiteiten in de afgelopen jaren

 • Jaarlijks worden er zowel landelijk als provinciaal bijeenkomsten georganiseerd
 • Binnen afdelingen zijn werkgroepen ontstaan om vorm te geven aan duurzaamheid.
 • Het thema duurzaamheid is inmiddels verankerd in de nieuwe Natuurgidsenopleiding.
 • IVN zet zich op beperkte schaal in voor beïnvloeding van beleid.
  • Op lokaal niveau dragen IVN­afdelingen vanuit hun expertise bij aan beleidsvorming die  recht doet aan de waarden van natuurbescherming en landschapsbehoud.
  • Op landelijk niveau trekken we samen met andere organisaties op (bijvoorbeeld in verband van De Groene 11) om de stem van natuurbescherming en ­educatie krachtig te laten doorklinken in wet­ en regelgeving.


Groeipotentie

 • Ook bij andere thema’s is aandacht voor duurzaamheid nodig: een ‘gezonde’ natuur draagt bij aan gezonde mensen. 
 • De komende jaren willen we duurzaamheid binnen onze activiteiten sterker inhoud geven:
  • in onze eigen manier van handelen (intern)
  • in ons werk naar buiten toe.