Vogelwerkgroep "De Spotvogel"

De vogelwerkgroep is een groep enthousiaste vogelaars die als doelstelling heeft om meer over vogels te leren door samen waar te nemen tijdens excursies. Wij willen in eerste instantie genieten van de vogels en van de natuur (het is dan ook een vogelkijkgroep), maar soms wordt er ook “gewoon” gewerkt. Zo inventariseren wij vogels op de Strabrechtse Heide en houden we vogeltellingen o.a. van bosuilen, klapeksters en nachtzwaluwen. Verder doen

enkele leden mee aan het plaatsten van nestkasten voor steen- en kerkuilen.

Excursies

Tijdens een excursie worden meestal veel vogelsoorten waargenomen. De waarnemingen worden genoteerd op een tellijst. De laatste tellijsten vind je meestal onderaan deze pagina. Iedere twee weken houden we op zaterdag een excursie, soms in de buurt, soms wat verder weg. Verder zijn er regelmatig studieavonden bijv. over roofvogels, over steltlopers of over eenden & ganzen.

Wij nodigen mensen die geen lid zijn van de vogelkijkgroep uit om eens mee te gaan met een excursie.  Je hoeft geen ervaring te hebben als vogelaar. Het aantal mensen dat per excursie mee kan is echter beperkt. Daarom is vooraf aanmelden bij de contactpersoon verplicht. Het vertrek is meestal vanaf het gemeentehuis in Heeze. De excursies zie hieronder en worden enige weken van te voren aangekondigd onder Activiteiten.

Programma 2021 Q4

Vogelwerkgroep De Spotvogel gaat ook de komende jaren verder met vogeltellingen om te onderzoeken wat de invloed is van agrarisch natuurbeheer. Dinsdag 26 november werden de eerste voorzichtige ervaringen gedeeld door Jochem Sloothaak van het Brabant Landschap. Hij was gematigd optimistisch over de eerste resultaten. De proef loopt nog tot eind 2021. Dan is er ook echt goed zicht op of het natuurbeheer tot een grotere vogelstand leidt. De Spotvogel werkt bij deze tellingen samen binnen het Collectief Agrarisch Natuur Beheer Midden Brabant.  Corrie Vincent van de Spotvogel ontving uit handen van Leo van Lierop van dat collectief een bijdrage in onkosten. Agrarisch natuurbeheer is een concept waarbij agrarische ondernemers verschillende maatregelen nemen op en rond hun bedrijf ten gunste van natuur en landschap. Er is bijvoorbeeld soortenbeheer, dat de leefomstandigheden voor bepaalde soorten dieren moet verbeteren. Dan is er randenbeheer. Daarbij gaat het om inplanten van bermen, slootkanten en bosranden. Perceelbeheer gaat om de instandhouding van botanisch waardevol grasland of akkerland waar ruimte wordt gelaten voor de ontwikkeling van bijzondere planten of kruiden, maar ook om het beheer van weidvogelgebieden of ganzenfoerageergebieden. Landschapsbeheer heeft betrekking op het instandhouden of aanleggen van  dijken, bomenrijen, heggen en houtwallen, geriefhoutbosjes, knotbomen, erfbeplanting, sloten, beken en poelen.

Brochure

heeze-leende_brochure_vogelgroep.pdf


Contactpersoon:
 Jan de Vries tel. 06-3948 4388 e-mail: spotvogel@ivnheezeleende.nl

 

Activiteiten 2020/2021

Verslag vogelwerkgroep Gijzenrooi 30-10-2021

Verslag vogelwerkgroep Zeeland 01-02-2020

Verslag vogelwerkgroep Maaij en Liskes Bergeijk 18-01-2020

Huis- en oeverzwaluwtelling 2020