Amersfoort
Beleid & Organisatie
zaterdag15dec2018

Zienswijze IVN Amersfoort

Zienswijze IVN Amersfoort eo op ontwerptracébesluit en
ontwerpsaneringsbesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
8 november 2018

IVN Amersfoort eo heeft met veel belangstelling kennisgenomen van het
Ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit A28/A1
Knooppunt Hoevelaken (met name de Samenvatting, september 2018) en heeft zich tijdens de informatieavond op 1 november j.l. in Hoogland laten informeren over diverse onderdelen van de plannen. We hebben twee opmerkingen die betrekking hebben op de effecten van het project en die we als onze zienswijze op de plannen willen indienen:
1. Duurzaamheid. In de plannen wordt onvoldoende aandacht geschonken aan het aspect duurzaamheid. Met name missen we de kansen die er liggen om vanuit energie/klimaat-perspectief maatregelen te treffen die een substantiële bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren. Dat is opvallend en een gemiste kans, zeker omdat de gemeente Amersfoort in 2030 CO2-neutraal wil zijn. Om dat te realiseren zal echt alles op alles gezet moeten worden. De kansen die er bij het ontwerp en de realisatie van het nieuwe knooppunt Hoevelaken zijn om bij te dragen aan de energietransitie zullen dan ook ten volle moeten worden benut. Concreet zien wij de volgende kansen: a. Benut ‘de centrale kom’ waarin knooppunt Hoevelaken zal komen te
liggen om een royaal aantal zonnepanelen (samengevat als 1 grote
zonneweide) neer te legen. Het huidige ontwerp voorziet in kaal
grasland dat tevens dient als retentiegebied in geval van hevige
regenval. Het aanleggen van zonnepanelen kan hier prima mee samen
gaan. Daartoe zijn steeds meer ook kunstzinnige mogelijkheden op de
markt. Zie bijvoorbeeld https://cleartechnology.nl/deze-gigantischezonnebloem-bundelt-de-kracht-.... Ook is het in onze ogen goed denkbaar dat rond deze centrale kom 1 of enkele
windmolens worden geplaatst.
b. In en rond het nieuwe knooppunt Hoevelaken worden langs diverse
wegvakken geluidsschermen geplaatst. Leg op deze geluidsschermen
zoveel mogelijk zonnepanelen neer, zeker daar waar de
geluidsschermen op het zuiden zijn gericht. Zie https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/25149/a50-krijgtgrootste-
project-met-energieopwekkende-geluidsschermen.
c. Onder punt 4.3 in de brochure worden geluid en luchtkwaliteit
behandeld. Voor geluidsreductie wordt gekozen voor geluidsschermen
en stil asfalt. Momenteel is zogeheten CO2-neutraal asfalt op de
markt, dat zelfs (en veel) CO2 wegvangt en energie oplevert.
Rijkswaterstaat heeft elders in het land (Zuid-Holland, N211)
2
dergelijk asfalt neergelegd (zie
https://www.sweco.nl/nieuws/nieuwsartikelen/zuid-hollandse-n211-
wordt-eerste-co2-negatieve-weg). Waarom het nieuwe knooppunt hier
niet volledig mee uitgerust? Daarmee wordt immers zowel
brandstofbesparing als geluidsreductie gerealiseerd en wordt een
bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling.
d. Onduidelijk is wat voor type damwanden in het project zullen worden
gebruikt. Wij wijzen er op dat er stalen damwanden op de markt zijn
die half zo dik zijn als normaal, door toepassing van een elektrische
spanning ter voorkoming van corrosievorming. Bij de productie van
staal wordt veel energie gebruikt. Dus hoe minder staal wordt
toegepast, des te beter. Zie voor informatie over een niet-roestende
damwand: https://youtu.be/T8P0Oba7t60.
e. Bij punt 4.4 Natuur in de brochure willen wij pleiten voor de realisatie
van hoge natuurwaarden in de groene kom, bijvoorbeeld door
aanplant van bij-vriendelijke (inheemse) beplanting en wellicht een
geïntegreerde insectenwand op de zuidkant.
2. Het ecorecreaduct (Nimmerdor Paradijsweg)
a. Het plan voor het nieuwe knooppunt Hoevelaken bevat het vervangen
van het bestaande smalle fiets-/voetgangersviaduct over de A28 bij
landgoed Nimmerdor (Paradijsweg/Buurtweg) door een zogeheten
ecorecreaduct. Allereerst willen wij benadrukken een dergelijke
verbinding van het landgoed Nimmerdor met landgoed Den Treek zeer
toe te juichen. Alleen constateren wij dat het nieuwe ecorecreaduct
met een bocht naast het bestaande fietspad wordt gelegd. Dat betekent
dat de huidige kapitale bomenlaan Paradijsweg/Buurtweg naar de
fietsbrug zal verdwijnen. Dat offer vinden wij veel te groot en
onnodig. Wij pleiten ervoor om het huidige fiets/voetgangersviaduct
en daarmee de bestaande bomenlaan en haar grote cultuurhistorische
waarde te handhaven. En vervolgens de ecoductvoorziening te
integreren met het huidige fiets/wandelviaduct. Dat kan betekenen dat
gedurende een aantal maanden geen gebruik kan worden gemaakt van
het huidige fiets/wandelviaduct. Gedurende deze periode zullen de
huidige gebruikers moeten uitwijken naar de oversteekmogelijkheid
ten noordwesten van de Paradijsweg. Als dat de prijs is om de huidige
bomenlaan te kunnen handhaven, is dat ons meer dan waard.
b. Mogen wij aannemen dat het ecorecreaduct vochtige plekken/poelen
zal bevatten, waardoor het ook voor amfibieën aantrekkelijk is van
deze voorziening gebruik te maken?
c. Wij constateren dat de geluidshinder aan beide zijden van het
fiets/wandelpad momenteel aanzienlijk is. Dat pleit ervoor om niet
alleen aan de oostzijde, maar ook aan de westzijde van het
3
ecorecreaduct geluidsschermen te plaatsen (zie ook punt 1b
bovenstaand).
Tot slot nog een waarschuwing over de kwaliteit van de grond die bij het
project zal worden gebruikt. Dit zal uiteraard schone grond moeten zijn. Dat
lijkt een open deur, maar bij recente toepassingen in Bunschoten (Westdijk) en
de Heiligenbergerbeek (en ook elders in Nederland, zoals onlangs in het nieuws
was) bleek de aangevoerde grond toch niet zo schoon te zijn als was beloofd
(waardoor bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop naar hartenlust kon gaan
groeien). Dergelijke voorvallen geven aan dat er niet alleen hoge kwaliteitseisen
aan de aangevoerde grond moeten worden gesteld, maar vooral dat de controle
op deze kwaliteitseisen zeer grondig en adequaat moet zijn.
Met vriendelijke groet,
Ruud van Nus Olav-Jan van Gerwen
IVN Amersfoort eo IVN Amersfoort eo
Voorzitter Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu