Vleermuizen

Vleermuizen

Deze bijzondere werkgroep is opgericht naar aanleiding van het project Grebbelinie Boven Water dat in 2010 is gestart. De gemeente Leusden heeft een grote bijdrage geleverd aan dit omvangrijke project. Het hield onder andere in dat er een mogelijkheid werd gecreëerd voor vleermuizen om te kunnen overwinteren in de diverse kazematten en bunkers die de linie rijk is. De gemeente Leusden heeft in samenspraak met de Zoogdiervereniging de beste objecten uitgezocht en op diverse manieren van binnen en van buiten aangepast zodat het voor vleermuizen aantrekkelijk(er) is geworden om hier in de winter te kunnen verblijven. Er zijn in totaal 8 objecten ingericht. Het gaat hier om 6 oude bunkers (4 Nederlandse kazematten en 2 Duitse bunkers) en om 2 nieuw gemaakte objecten. In 2011 waren de werkzaamheden gereed en zocht men vrijwilligers om een werkgroep mee te kunnen vormen.

Wintertellingen
De eerste verantwoordelijkheid van de werkgroep is het onderzoeken van de winterverblijven op vleermuizen met als doel het leefgebied van de vleermuis te vergroten.  Het leefgebied van vleermuizen wordt namelijk continu bedreigd door allerlei factoren, meestal door toedoen van de mens. Hierom zijn alle vleermuissoorten wettelijk beschermde diersoorten. In Leusden werd gelukkig al snel duidelijk dat het inrichten van de objecten z’n vruchten had afgeworpen. Zo ging in het eerste jaar het aantal vleermuizen al van 3 naar 11 dieren. In de jaren hierna steeg het aantal vleermuizen, dat dankbaar gebruik maakt van de objecten langzaam naar 38 in 2015 (hoogste aantal). De werkgroep telt niet alleen objecten in Leusden maar ook in Woudenberg en Renswoude. De tellingen worden jaarlijks tussen 1 januari en 15 februari gedaan. In Leusden is dit altijd in het laatste weekend van januari of eerste weekend van februari. We gaan dan met 2 of 3 groepen de objecten tellen. Het is een serieuze maar ook gezellige dag waarbij er heel wat af gelopen, geklommen, geklauterd en gekropen wordt. Telkens trachten we nieuwe objecten te vinden of in te richten. Zo is in 2016 nog een object toegevoegd en hopen we in de toekomst nog wat objecten te kunnen toevoegen om zo nog meer vleermuizen de gelegenheid te geven te overwinteren.

Zomertellingen
In de zomerperiode loopt het jaarlijkse project Autovleren. Dit is een project in samenwerking met de Zoogdiervereniging waarbij al rijdend met de auto gezocht wordt naar vleermuizen. Dit project loopt al een aantal jaar en hierbij worden 2 of 3 vaste routes gereden door 4 teams. De gegevens worden verzameld met een hi-tech opname apparaat, de Batlogger. Dit apparaat legt niet alleen de vleermuisgeluiden vast maar tevens ook de locatie waar men zich op dat moment bevindt, de buitentemperatuur en nog diverse andere nuttige informatie. Deze informatie wordt door de vrijwilligers in eerste instantie zelf geanalyseerd en uitgewerkt. Hierna worden de gegevens gedeeld met de Zoogdiervereniging die de gegevens weer doorstuurt aan het CBS. Doel van het project is om vooral de Rosse Vleermuizen en Laatvlieger populaties in kaart te kunnen brengen. Dit omdat het hier soorten betreft die in gebouwen verblijven en lastiger te monitoren zijn bij gewoon veldwerk. We zoeken nog nieuwe vrijwilligers, waarbij het belangrijk is dat men zich voor meerdere jaren inzet om zo meer ervaring te krijgen in het uitwerken van de opgenomen geluiden. Er wordt door de Zoogdiervereniging ook op enkele dagen een opleiding gegeven.  Er zijn op dit moment dus 4 teams die twee verschillende routes rijden met de batlogger. Door het hele land zijn er dit soort teams en hiermee wordt de landelijke vleermuisstand gemeten.

Voorts blijft de werkgroep zich actief bezig houden met de zomer- en wintertellingen en zullen er in de toekomst meer activiteiten uitgezet gaan worden binnen Leusden. Waarbij in 2017 bijvoorbeeld vleermuiskasten gecontroleerd moeten gaan worden. Hier zijn dan extra vrijwilligers voor nodig. Zie jij het zitten om actief deel te nemen aan deze activiteiten, mail dan snel naar vleermuisleusden@gmail.com

https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/05/artikel/10-jaar-landschapsontwikkeling-in-leusden-in-beeld-139.html