Ruimtelijke Ordening en Milieu

Ruimtelijke ordening en milieu

Wat doet de werkgroep ROM?
ROM staat voor Ruimtelijke Ordening en Milieu. Deze werkgroep van het IVN Amersfoort e.o. volgt plannen van de gemeente Amersfoort op de voet, met als doel milieu, natuur en ruimte als wezenlijke kwaliteiten van een gezonde leefomgeving maximaal onder aandacht te brengen. Dat doen wij bijvoorbeeld via de media, inspraakavonden, deelname aan burgerparticipatieprojecten, het reageren op concept-beleidsnota’s of beleidsvoornemens, en het indienen van visies of bezwaarschriften.

En concreet:
ROM houdt zich momenteel bezig met concrete projecten, zoals:

In het recente verleden zijn wij betrokken geweest bij de volgende projecten:

Samenwerken en krachten bundelen
We proberen zoveel mogelijk de krachten te bundelen, met als motto ‘samen sterk’ en ‘vele handen maken licht werk’. Samenwerking met andere IVN-werkgroepen – zowel binnen als buiten de regio – is voor ons vanzelfsprekend. Goede contacten met de gemeente, de politiek, de provincie en kennisinstellingen zijn voor ons cruciaal. Namens het IVN participeren we in de SGLA, de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (www.sgla.nl). Ook hebben we zitting in de Raad van Toezicht van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (www.nmu.nl).

Meld je aan!
Eens per 2 maanden – en desgewenst vaker – komen we bij elkaar om de actualiteiten en de voortgang van onze werkzaamheden te bespreken. Enthousiast geworden? Meld je aan! Zet je in voor een goede leefomgeving in en om Amersfoort. Ook voor nadere informatie en suggesties kun je bij ons terecht. Welkom!

Contactpersoon ROM: Olav-Jan van Gerwen
oj.v.gerwen@kpnmail.nl of Tel.: 033-4562427

Biodiversiteit
Contactpersoon: Arno Kanters
biodiversiteit@ivnamersfoort.nl