Biodiversiteit

Biodiversiteit.

De werkgroep biodiversiteit valt voorlopig onder de werkgroep ROM.

Biodiversiteit is de mate van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem. Een ecosysteem is een leefomgeving (biotoop) en de daarin voorkomende levensgemeenschap (planten, dieren, micro-organismen).

Er zijn verschillende ecosystemen zoals een bos, heide, een moeras enz. Een ecosysteem kan groot zijn (een savanne) of klein (een heideven).

De biodiversiteit van een ecosysteem is een maat voor de gezondheid van dit systeem. Een maat voor biodiversiteit van een gebied is de soortenrijkdom binnen de levensgemeenschap die in dit gebied thuishoort.

Het gaat er niet alleen om dat er verschillende soorten planten, dieren enz. zijn maar in welke aantallen ze zich in het gebied kunnen handhaven. Als planten en dieren in het gebied makkelijk kunnen bestaan is de biodiversiteit hoger, het ecosysteem robuuster en dus beter bestand tegen bijvoorbeeld klimaatveranderingen. Ziekten en plagen komen voor in gebieden met geringe biodiversiteit. Dit zijn gebieden met monoculturen waarbinnen deze plagen zich makkelijk kunnen verspreiden.

Als de biodiversiteit afneemt worden soorten zeldzamer en kunnen zelfs uitsterven. De “Rode Lijst” van planten en dieren in de gevarenzone wordt steeds langer.

Om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen heeft Nederland in opdracht van Europa 160 natuurgebieden een bijzondere beschermde status gegeven, de “Natura 2000 gebieden”.

Maar er is nog meer nodig en daarom heeft Nederland zich gecommitteerd om in 2030 30% van ons grondgebied tot beschermd natuurgebied om te vormen.

Maar hoe dan?
In 1990 werd besloten tot het maken van een “Ecologische Hoofdstructuur”. Een netwerk van natuurgebieden die met elkaar verbonden werden en in elkaar overgingen. In 2013 werd dit verandert in het “Natuurnetwerk Nederland (NNN) waarin de verbindingen tussen de natuurgebieden werden vastgelegd (ecoducten, tunnels enz.) Er is afgesproken dat dit in 2027 gerealiseerd moet zijn. Dit is noodzakelijk om de afname van biodiversiteit in Nederland te stoppen. Hiermee wordt 17% van het gestelde doel bereikt. Om de biodiversiteit te doen toenemen en versterken zijn veel radicalere maatregelen noodzakelijk. Herinrichting van het landschap en natuurinclusieve landbouwmethoden zullen noodzakelijk zijn. Want uiteindelijk gaat het ook om onze leefomgeving en zijn we deel van een levensgemeenschap in een wereld-ecosysteem waarvan de biodiversiteit optimaal moet zijn voor onze gezondheid en ons voortbestaan.

“Om de stabiliteit van onze planeet te herstellen, moeten we de biodiversiteit herstellen.” – Sir David Attenborough.

En hoe staat het met de biodiversiteit in Amersfoort?
Dat ziet u in dit boekje…
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/stand-van-de-natuur

Bronnen:
https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/biodiversiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit

Contactpersoon: Arno Kanters
biodiversiteit@ivnamersfoort.nl

Biodiversiteit doe je zelf

Artikel over hoe je zelf aan de slag kan gaan met het vergroten van de biodiversiteit in je omgeving.
Biodiversiteit doe je zelf

Verslag excursie invasieve exoten:

Verslag excursie invasieve exoten

Leuke opdrachten voor de kinderen:

Een stekje van de vlinderstruik