Geschiedenis IVN-Amersfoort

Geschiedenis IVN-Amersfoort

Op 20 april 1976 namen twaalf mensen het initiatief om met een zelfstandige IVN-afdeling in Amersfoort van start te gaan. De feitelijke oprichtingsdatum werd 17 mei 1976; het ledental bedroeg 23.

IVN Amersfoort e.o., is anno 2015, bijna 40 jaar oud en telt inmiddels ca. 400 leden en donateurs. Als werkgebied werd vermeld Amersfoort, Leusden, Hoevelaken en Woudenberg .

De afdeling ging van start met een natuurwandeling in Birkhoven en een tentoonstelling in de Openbare Leeszaal. In het daarop volgende jaar werd begonnen met de periodieke zondagse publiekswandelingen en in 1978 met een werkgroep die natuurlessen op basisscholen ging verzorgen.

Bestuur

Het kersverse bestuur was ervan doordrongen dat een goed functionerende afdeling sterk afhankelijk is van een voldoende aantal natuurgidsen met voldoende kennis. Al in de zomervakantie van het oprichtingsjaar werd gestart met de eerste natuurgidsencursus. Nadien is deze cursus vrijwel elke 4 jaar herhaald. Inmiddels is de titel natuurgidsencursus veranderd in natuurgidsenopleiding.

Werkgroepen

In de loop van de jaren werd de doelstelling van onze afdeling verruimd. Behalve de natuureducatie kwam ook de bevordering van milieubesef en, weer wat later, duurzaamheid steeds  meer in beeld. In de eerste jaren lag het accent vooral op de educatie door middel van de maandelijkse wandelingen en de natuurlessen op de basisscholen. Het scholenwerk is later door het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie Landgoed Schothorst (kortweg CNME Schothorst) ter hand genomen.
Al vrij snel werden  de eerste  werkgroepen gevormd. Er werden bomen geknot, natuurpaden beschreven en een jeugdclub gevormd. Later werd begonnen met het overzetten van padden, het fotograferen van de natuur, het monitoren van vlinders en het opschonen van de Amersfoortse kademuren. En ook de Vleermuizen Werkgroep mag niet onvermeld blijven.
Er ontstonden werkgroepen, die zich bezig hielden met de presentatie van onze afdeling naar buiten en het inspelen op de overheidsplannen  ten aanzien van de ruimtelijke ordening en het milieu. In samenwerking met andere plaatselijke natuurverenigingen werden de lezingenavonden opgestart. Het platform duurzaamheid werd mede opgericht en ook levert het IVN een bijdrage aan de minicursussen van de Natuuracademie. We blijven  inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals blijkt uit de meest recent opgerichte werkgroep Groene GGZ.

Alle aspecten van het werk van onze vereniging worden door enthousiaste vrijwilligers bedreven. De activiteiten van de werkgroepen zijn op de website te vinden.

Cursussen

In de loop van de tijd zijn er veel korte cursussen gegeven, zoals de voorjaars- en najaars-cursussen, om het Amersfoortse publiek kennis te laten maken met de natuur. Deze leermomenten fungeerden vaak als opstapje voor deelname aan de reeds eerder genoemde natuurgidsenopleidingen.
De vele mensen die in de afgelopen jaren het gidsendiploma hebben behaald, zorgen steeds weer voor versterking van de deskundigheid binnen de diverse geledingen van onze afdeling. Zij zijn actief  in het bestuur en doen mee in de werkgroepen. De cursussen waren, en zijn, zeer belangrijk voor het onderhouden en stimuleren van de vitaliteit van de afdeling.

Andere activiteiten

IVN Amersfoort e.o., presenteert zich elk jaar op de Groene Dag van CNME Schothorst en doet mee aan de activiteiten op die dag. Sinds najaar 2000 geeft het CNME de Groene Agenda uit (zie rubriek Agenda)  in samenwerking met IVN Amersfoort e.o. en andere verenigingen. Doel hiervan is om centrale bekendheid te geven aan alle activiteiten op natuur- en milieugebied in Amersfoort.  Verder is vermeldenswaardig dat enkele leden aandacht hebben besteed aan het natuurvriendelijk inrichten en beheren van het bedrijventerrein De Hoef. In 1998 werd daar een vlinderwandeling uitgezet die in een boekje is beschreven. Dankzij een financiële bijdrage van de Stichting POM kon onze afdeling aan de gemeente Amersfoort een informatiekast met zitbank aanbieden. Voor dit project heeft  IVN Amersfoort van  de Natuur- en Milieufederatie Utrecht de Natuur- en Milieuprijs 1998 ontvangen.

De bank staat er nog steeds, de informatiekast heeft in 2014 een nieuwe bestemming gevonden bij  het Postzegelpark aan de Leusderweg.

Het afdelingsblad

Het afdelingsblad droeg eerst de naam Contact, daar is later Kontakt van gemaakt. In 1993 is de naam na rijp beraad gewijzigd in Uitloper. De motivatie  was de volgende:
Een uitloper is een onder- of bovengronds kruipende stengel, die op de knopen weer nieuwe planten vormt. Het afdelingsblad heeft als functie: het verspreiden van informatie over bestaande activiteiten en het uitdragen van nieuwe ideeën. Het afdelingsblad “de Uitloper” is de stengel, de werkgroepen zijn de knoppen en de activiteiten zijn de nieuwe planten. En de naam kan ook worden geassocieerd met: “erop uit trekken”. Naast de Uitloper werd de Vooruitloper digitaal verspreid met tussentijdse wetenswaardigheden. Door de verdergaande samenwerking met de KNNV is in 2016 besloten tot een gezamenlijke uitgave van hun digitale afdelingsblad (KONVO) en de Uitloper onder de nieuwe naam: Natuurkijker.

Sinds 2020 verspreidt IVN een nieuwe nieuwsbrief onder de naam Vooruitkijker. Hierin staan korte berichten over b.v. activiteiten die eraan komen. Daarnaast blijven we de Natuurkijker uitgeven. De Natuurkijker is een blad met interessante informatie over de natuur.