ANBI Afdeling Hoensbroek

afd-hoensbroek AMBI

IVN Hoensbroek is een ANBI erkende instelling.

Dat betekent dat IVN Hoensbroek bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een algemeen nut beogende instelling.

De betekent dat natuurlijke personen of rechtspersonen gewone of periodieke giften die zij aan een ANBI-erkende instelling doen kunnen aftrekken van belasting.

Met publicatie van onderstaande gegevens voldoet IVN Hoensbroek aan de nieuwe regelgeving voor ANBI's, die per 1 januari 2014 zal ingaan.

De naam

De statutaire naam luidt: IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie, afdeling Hoensbroek.

Sinds 2012 is de werknaam: IVN, vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid.

Oorspronkelijk was IVN de afkorting van: Instituut voor natuurbeschermingseducatie.

Het RSIN of fiscaal nummer

Het RSIN van IVN Hoensbroek is: 8164.59.770.

RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer en is op te vragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

IVN Hoensbroek is bij de KvK ingeschreven onder nummer: 40187385.

De contactgegevens:

IVN afdeling Hoensbroek

Heerlerweg 141

6433 HR Hoensbroek

Email:   ivnhoensbroek@gmail.com

 

De bestuurssamenstelling

Voorzitter: Martin Deguelle

Penningmeester: Jacques Dewez  a.i.

Penningmeester tot 27 april 2017 : Wiel Pieters

Secretaris: Mieke Corvers

Leden:

Steffie Broekhuis

Atie Caenen

Lei Frolichs

Peter Geurts

Wiel Jehae

Frans Kassee

Lenie Quadakkers

Daan Westerhof

 

 

Het beleidsplan

In het kort is het beleid van IVN Hoensbroek erop gericht om door middel van natuurbeleving mensen meer bewust te maken van hun natuurlijke omgeving, het belang van natuurbescherming en het belang van een duurzame samenleving. Deze educatie richt zich op alle leeftijden en alle doelgroepen die de vereniging met haar activiteiten kan bereiken. Hiertoe wordt de drempel voor deelname aan activiteiten zo laag mogelijk gehouden en wordt er geen geldelijke bedrage gevraagd voor deelname aan natuureducatieve activiteiten als daar geen direct aanwijsbare kosten aan verbonden zijn (zoals bijvoorbeeld cursusmateriaal bij een cursus). Activiteiten worden aangekondigd in dag- en weekbladen en op de website. De leden van IVN Hoensbroek ontvangen zes keer per jaar een Infoblad met een beschrijving van alle activiteiten voor de komende twee maanden. (Deze Infobladen zijn elders op deze website in te zien).

 

Het beloningsbeleid

Werkzaamheden voor het IVN is vrijwilligers werk. (bestuurs-)Leden ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van vergoeding. Direct aanwijsbare kosten zoals reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen, cursussen, of trainingen namens en in opdracht van IVN Hoensbroek worden op verzoek vergoed. In de praktijk nemen leden deze kosten vaak zelf voor hun rekening. Uitgaven namens de vereniging worden door of in opdracht van de penningmeester gedaan.

 

De doelstelling

In het kort luidt de doelstelling: Mensen bewust maken van hun relatie met de natuur en het nut van een duurzame samenleving.

Een uitwerking van de doelstelling is terug te vinden in de statuten van IVN afdeling Hoensbroek waarvan een PDF-file op deze pagina te downloaden is.

 

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten

Elders op deze website staat beschreven met welke activiteiten IVN Hoensbroek en de diverse werkgroepen die binnen de vereniging actief zijn zich bezig houden.

Publieksgerichte activiteiten worden aangekondigd in dag- en weekbladen en op de website. Leden van IVN Hoensbroek ontvangen tweemaandelijks een Infoblad met een uitnodiging voor de activiteiten van de komende maanden.

Ieder jaar brengt IVN Hoensbroek een jaarverslag uit en geeft daarin een overzicht van alle activiteiten die de vereniging het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Het meest recente jaarverslag is als PDF-file te downloaden vanaf deze pagina.

 

Financiële verantwoording

Elders op deze pagina is de jaarrekening en de begroting in PDF-file te downloaden.

statuten.pdf

balans_2015.pdf

exploitatierekening_2015.pdf

Jaarverslag 2016