Gedragscode IVN Deventer

Inleiding

IVN activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Voorwaarde is dat zij dit in een plezierige en veilige omgeving kunnen doen. Deze veilige omgeving is ook noodzakelijk voor (kwetsbare) deelnemers van de IVN activiteiten.
Om hieraan bij te dragen heeft de landelijke IVN-organisatie een gedragscode opgesteld.
In dit document staat die gedragscode beschreven en de vervolgstappen indien grensoverschrijdend gedrag voorkomt.
Eerst wordt kort toegelicht wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt, vervolgens een beschrijving van de gedragscode en tot slot de vervolgstappen indien het onverhoopt optreedt.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag.
Ongewenst gedrag is geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al deze vormen kunnen fysieke, psychische of verbale uitingsvormen hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen – mondeling of schriftelijk – worden als ongewenst gedrag beschouwd.
De belangrijkste voorwaarde is in alle gevallen of de persoon die het ondergaat het als gedwongen en/of ongewenst ervaart.

Gedragscode

De landelijke IVN-organisatie heeft een brochure uitgebracht, getiteld “In veilige handen bij IVN” (laatste update 2021), waarin ook een bijlage staat met een “Model omgangsregels IVN-afdeling”. Hieronder een samenvatting van die regels in een iets andere volgorde en verwoording dan in de landelijke brochure.

De basis voor een veilige omgeving is een afspraak over goede omgangsvormen, te weten respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid;
• elke IVN-vrijwilliger ontvangt de gedragscode ter kennisname;
• voor activiteiten met minderjarigen en kwetsbare personen is altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de vrijwilliger vereist, voor alle overige activiteiten is het gewenst;
• elke IVN-vrijwilliger, maar ook elke deelnemer, kan bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) wel of niet anoniem melding maken van ongewenst gedrag. De melder is niet noodzakelijkerwijs ook het slachtoffer, maar kan ook waarnemer van ongewenst gedrag zijn geweest;
• de VCP kan in overleg met melder c.q. slachtoffer melding bij de politie doen;
• het bestuur kan bij ongewenst gedrag een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan IVN-activiteiten of een IVN-vrijwilliger als lid royeren;
• melder c.q. slachtoffer worden geïnformeerd over de wijze waarop de melding is afgehandeld;
• zo vaak als nodig, maar tenminste één keer in de drie jaar, worden deze regels geëvalueerd door het bestuur en zo nodig bijgesteld.

Vertrouwenscontactpersoon

IVN Deventer heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld, die zelf geen onderdeel van het bestuur uitmaken.
De vertrouwenscontactpersonen zijn: Ruud de Block en Hetty Arkink.
Je kunt contact met een van hen opnemen via de mail of telefoon: Ruud: rfdeblock@gmail.com of via 0570 – 613226 en Hetty: hettyarkink@hetnet.nl of via 06 – 13437731.

Deze gedragscode is gebaseerd op het beleid van IVN-Landelijk en wordt door IVN Deventer gevolgd. De officiële vastlegging zal in de ALV van 2024 plaatsvinden.