ANBI

IVN Afdeling Deventer is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook Belastingdienst.

Als ANBI instelling dient IVN Deventer de volgende gegevens op haar website te publiceren.

Naam: IVN Deventer

Adres: Finsehof 18

Postcode en plaats: 7415 RM Deventer

Telefoon: 06-27501122

Email: ivndeventer@gmail.com

KVK nummer: 40650519

RSIN/Fiscaal nummer: 8017.02.549

Bank: NL98 INGB 0003 3947 11 tnv IVN Afdeling Deventer

Bestuur : Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. De namen van de bestuursleden zijn te vinden onder Bestuur.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuurders ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten (materialen, benzine).

Doelstelling en beleidsplan

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. De vereniging is opgebouwd uit een groot aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming onder leiding van een coördinator. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.

Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

Volledige Beleidsplan 2020-2024 is hieronder te downloaden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2019 IVN Deventer

Activiteiten van alle werkgroepen worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag.

Financiële verantwoording

Compact financieel overzicht 2019-2020 IVN Deventer

Beleidsplan 2020-2024 IVN Deventer

Statuten IVN Deventer 2019

Balans 2019 IVN Deventer

voorbereidingsteam