ANBI

IVN Deventer is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen.

Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en is IVN Deventer geen belasting verschuldigd over legaten en giften. Zie ook Belastingdienst.

Als ANBI instelling dient IVN Deventer de volgende gegevens op haar website te publiceren.

Naam: IVN Deventer

Adres: Bloemstraat 13

Postcode en plaats: 7419 BT Deventer

Telefoon: 06 – 1842 63 66

Email: secretaris@ivndeventer.nl

KVK nummer: 40650519

RSIN/Fiscaal nummer: 8017.02.549

Bank: NL98 INGB 0003 3947 11 tnv IVN Afdeling Deventer

Bestuur : Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. De namen van de bestuursleden zijn te vinden onder Bestuur.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Bestuurders ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten (materialen, benzine).

Doelstelling en beleidsplan

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. De vereniging is opgebouwd uit een groot aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming onder leiding van een coördinator. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.

Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

Het volledige Beleidsplan 2020-2024 en de statuten zijn hieronder te downloaden.

Beleidsplan 2020-2024 IVN Deventer

Statuten IVN Deventer 2019