Waarnemingen 2022

Toelichting:  Speciaal ook voor de nieuwe waarnemers:

Reeds in 2017 zijn we gestart met het project “Intensivering instandhouding Groot Vliegend Hert”. De start viel eigenlijk samen met het groot onderhoud van de broedstoof aan de Bungweg /Hertekeverpad. Deze is eigendom van de Gemeente Landgraaf. Naast aanleg en onderhoud van broedstoven en verdere aanverwante werkzaamheden is monitoring natuurlijk een heel belangrijk onderdeel.

Hiermee zijn we in 2018 voor de eerste keer gestart met hulp van de lokale bevolking. Via de PR-afdeling van de Gemeente Landgraaf , de IVN website en de plaatselijke Media hebben we over de jaren heen elk voorjaar campagne gevoerd om de inwoners te informeren en hierbij te betrekken.

Nu na 5 jaar sluiten we dit project af en maken we de balans op.

Zo begonnen we in 2018 met 16 waarnemers die 67 dieren waarnamen. In 2022 is het aantal waarnemers 35 en het totaal aantal dieren 261. Het jaar 2021 was een topjaar met 50 waarnemers die totaal 353 GVH’s spotten.

In deze 5 jaars-periode werden verder een achttal broedstoven aangelegd, waarschuwingsborden op specifieke plaatsen in het waarnemingsgebied geplaatst, een info-bord voor het publiek(Warderweg) en  een Cortenstalen GVH bevestigd aan een kwijnende eik  in de Groenstraat (oost).Ook gaven we een bijdrage aan een Minibiotoop GVH aan Gaia Zoo(Limburg huis). Tenslotte werden alle waarnemingen gerapporteerd aan John Smit van EIS in Leiden(Kenniscentrum Insecten) die de Ned. Databank beheert.

Voor de genoemde periode hebben meer dan 100 inwoners hun waarnemingen bij ons gemeld. Echt niet iedereen ziet elk jaar een Groot Vliegend Hert. Het blijft een zeldzaam dier.

Zoals hierboven reeds vermeld, wordt het intensiverings-project door mij nu afgesloten. Na 5 jaar geen vakantie wil ik dat volgend jaar toch wel enigszins inhalen. Het bestuur van onze IVN-afdeling is hiervan op de hoogte gesteld en heeft het onderwerp GVH nu onder de aandacht (Hoe verder?) . T.z.t. zal hierover info komen (Via IVN-website/ PR-afd. Gemeente). Hebt U zelf interesse om mij op te volgen, meldt U dan bij o.g. of bij het bestuur van onze IVN-afdeling.

Verder gaan we dieper in op de resultaten van het pas afgesloten seizoen 2022.

Ook dit voorjaar hebben we weer flink campagne gevoerd via IVN-website, de PR-afd. Gem. Landgraaf, tv “De Beeldkrant” Omroep Landgraaf en diverse andere websites.

Dit heeft natuurlijk allemaal weer invloed gehad op de resultaten 2022, waar U als waarn(e)em(st)er aan heeft bijgedragen.

Het resultaat:

Dit seizoen kwamen 117 meldingen binnen, en het aantal waarnemers daalde van 50 (2021) naar 35(hiervan waren 11 nieuwen) dit jaar ! Het waargenomen aantal dieren daalde van 354 (2021) naar 261 dit seizoen. Bijgevoegd vindt U de samenvatting van deze waarnemingen met door mij afgeleide cijfers.

Een plotselinge daling in de waarnemingen werd tijdens de hittegolf begin augustus vastgesteld. De grote droogte (harde grond) zal zeker zijn invloed hebben gehad. Ook de dalende grondwaterstand zal zeker zijn effect hebben op het rottingsproces van wortels in de grond die het voedsel zijn voor de larven. Laten we hopen dat de schade niet te groot is.

Vanwege privacy redenen heb ik alleen uw naam vermeld en geen vindplaats. Dit jaar heb ik aan de waarnemers hun e-mailadres gevraagd om dit verslag toe te kunnen zenden, omdat de distributie van dit eindverslag steeds meer werk vraagt en aanmerkelijke printkosten met zich meebrengt. Het merendeel van de mensen heeft hier gehoor aan gegeven.

Groot vliegend hert

11-7-’22 GVH man nat.dood  60mm. M.Kuijpers. (Prep. L.O.)

Het is overigens niet toegestaan dit verslag zonder mijn toestemming verder te distribueren.

Alleen de samenvattende afgeleide cijfers zullen op onze IVN-website worden gepresenteerd. Zoals eerder aan U verteld kwamen de gegevens wel ter beschikking van het IKL. Dit instituut stuurde de gegevens tot nu toe door naar de Nationale Databank. Maar zoals U misschien weet bestaat dit instituut niet meer. Daarom zullen we de gegevens dit jaar ook weer aanbieden aan de Stichting EIS, dit is het kenniscentrum voor insecten in Leiden dat de Nationale Databank beheert ( Leiding : Dhr. John Smit). Eerdere seizoens-resultaten werden op 27-1-2022, tijdens  zijn bezoek bij ons, persoonlijk aan hem overhandigd.

GVH- uitlegGVH- uitleg

foto: Informatiebord tbv publiek. Begin bos Warderweg(linkerkant).

Dit jaar hebben we in het centrum van ons waarnemingsgebied een vervolg-experiment uitgevoerd. Hier liggen n.l. twee broedstoven vlak bij elkaar. De vaste waarnemers doen hier indien mogelijk grootte-metingen waarbij het GVH dus gevangen moet worden. Vorig jaar hebben we het GVH gemerkt op de rechter dek-vleugel. De ene waarnemer bracht 1 wit puntje aan en de andere waarnemer 2 witte puntjes. De vraag was of bij hun waarnemingen veel dezelfde dieren worden terug gevangen. Het resultaat bij hen was, dat ieder slechts 1 GVH met hun merkteken heeft terug gevangen. Dit betekent dat de uitkomende dieren zich waarschijnlijk toch behoorlijk verspreiden! Dit seizoen werd dit experiment herhaald. Waarnemer 1: 22 stuks gemerkt; 1 terug gevangen. Waarnemer 2 : 10 stuks gemerkt; geen terug gevangen. De waarnemer 1 deed tevens Grootte-metingen. Hij heeft 22 mannetjes GVH bemeten: De gemiddelde lengte was 55 mm. Waarbij de minimale lengte 41mm en de maximale grootte 70 mm was. Dit is toch een behoorlijke spreiding in grootte. Dat kan diverse oorzaken hebben. Beschikbaarheid van de hoeveelheid voedsel en de kwaliteit hiervan. Vocht en temperatuur hebben ook invloed en nog diverse andere factoren.

Tot slot, hartelijke dank aan alle waarnemers(/melders). Zonder jullie waren deze gegevens niet beschikbaar gekomen.

Samenvatting waarnemingen GVH seizoen 2022:

In de waarnemingsperiode van 2 mei t/m 31 augustus zijn er 117 (gebied U o/ Worms) waarnemingen bij mij gemeld, waarvan ca. 95% met foto en verder zijn de slachtoffers als bewijs aanwezig in de Lijkenkist.

Het aantal waarnemers was 35 (d.i. incl. waarnemende  familieleden).

In totaal zijn er 261 dieren GVH waargenomen.

Bovendien werden een 2-tal waarnemingen GVH van buiten Landgraaf (Scherpenseel (D) en Grothenrath(D)) ontvangen.

De verdeling van de soort-waarneming kan als volgt worden opgesplitst:

Waarneming Aantal % v.h. totaal
Man 178 68,4
Vrouw 46 17,7
Aantal  vliegend* 14 5,4
Slachtoffers:** 23 8,8

Slachtoffers:

Verkeersslachtoffers: totaal 8

Warderweg: 6  stuks! Voorheen was dit getal hoger. Mogelijk is de daling te wijten aan het feit dat deze weg een-richting-weg is geworden.

Predatie: 9  stuks  Natuurlijke dood:  6  stuks

Conclusie: Het grootste gedeelte van de slachtoffers zijn het gevolg van predatie en het verkeer!! De Warderweg is, zoals ook in 2019/2020/2021, qua verkeer, de grootste dader.

*=     Hiervan kon het geslacht niet worden vastgesteld.

**=   Het betreft hier slachtoffers van verkeer, predatie en natuurlijke dood.

Conclusie: ruim 91 % van de waarnemingen betreft levende dieren. In 2020 was dit 88% en in 2019 was dit ruim 83% .

Tijdens de waarnemingsperiode zijn ook nog andere kevers waargenomen.                                                                                                           

T.w.:

Klein Vliegend Hert (Dorcus P.) totaal: 40 stuks!! (In 2020 : 78 stuks in 2019: 19 stuks

Schallebijter (Carabus Coriaceus): 4  stuks

Lederboktor (Prionus coriarius) : 1 stuks

 

Bijgesloten: Totaal overzicht

Met vriendelijke groet

Leo Offermans.