Waarnemingen 2021

Toelichting
Speciaal ook voor de nieuwe waarnemers:
Voor het seizoen 2021 zijn er 50 waarnemers/ waarneemsters geregistreerd ( waarvan 26 nieuwe!!). Over de jaren 2018/2019/2020/2021 hebben nu totaal 83 verschillende personen het Groot Vliegend Hert gespot. Echt niet iedereen ziet elk jaar een Groot Vliegend Hert. Het blijft een zeldzaam dier.
Ook dit voorjaar hebben we weer flink campagne gevoerd via IVN-website, de PR-afd. Gem. Landgraaf, tv “De Beeldkrant” Omroep Landgraaf en diverse andere websites.
Dit heeft natuurlijk allemaal weer invloed gehad op de resultaten 2021, waar U als waarn(e)em(st)er aan heeft bijgedragen.
Het resultaat:
Dit jaar kwamen 163 meldingen binnen, en het aantal waarnemers steeg van 42 (2020) naar 50 dit jaar ! Het waargenomen aantal dieren steeg van 271 (2020) naar 354 dit seizoen. Een nieuw record dus .Daar mogen we met zijn allen best trots op zijn.
Groot Vliegend Hert
I.Vleeschhouwers 30-6-‘20,GVH man 74mm
Bijgevoegd vindt U de samenvatting van deze waarnemingen met door mij afgeleide cijfers.
Zoals mogelijk bekend kwamen de gegevens ook ter beschikking van het IKL. Dit instituut stuurde de gegevens tot nu toe door naar de Nationale Databank. Maar zoals U misschien weet, bestaat dit instituut niet meer. Daarom zullen we de gegevens aanbieden aan de Stichting EIS, dit is het kenniscentrum voor insecten in Leiden dat de Nationale Databank beheert ( Leiding : Dhr. John Smit).
Lijkenkist Groot Vliegend Hert
Foto: Lijkenkist waar de slachtoffers 2021 in bewaard worden
Dit jaar hebben we in het centrum van ons waarnemingsgebied een experiment uitgevoerd. Hier liggen n.l. twee broedstoven vlak bij elkaar. De vaste waarnemers doen hier indien mogelijk grootte-metingen waarbij het GVH dus gevangen moet worden. Dit jaar hebben we het GVH gemerkt op de rechter dekvleugel. De ene waarnemer bracht 1 wit puntje aan en de andere waarnemer 2 witte puntjes. De vraag was of bij hun waarnemingen veel dezelfde dieren worden teruggevangen. Het resultaat bij hen was, dat ieder slechts 1 GVH met hun merkteken heeft terug gevangen. Dit betekent dat de uitkomende dieren zich waarschijnlijk toch behoorlijk snel verspreiden!
In het voorjaar kwam een holle, met wit-rot schimmel aangetaste eikenstam ter beschikking. In samenwerking met de Gemeente zijn stukken hiervan bij de bestaande broedstoven aan de parkeerplaats Warderweg geplaatst. Dit om de continuïteit van het broedstoofgebied hier te vergroten. Ook hogerop in de aangrenzende fruit wei zijn een paar grote stukken in de grond geplaatst.
Tot slot, hartelijke dank aan alle waarnemers(/melders). Zonder jullie waren deze gegevens niet beschikbaar gekomen. Hierbij dan ook het verzoek om volgend seizoen weer mee te werken en…. misschien ook meer mensen te motiveren om mee te helpen met het waarnemen van dit zeldzame beschermde dier.
Samenvatting waarnemingen GVH seizoen 2021:
In de waarnemingsperiode van 14 juni t/m 19 augustus zijn er 163 (gebiedU o/ Worms) waarnemingen bij mij gemeld, waarvan ca. 95% met foto en verder zijn de slachtoffers als bewijs aanwezig in de Lijkenkist(zie foto boven).
Het aantal waarnemers was 50 (d.i. incl. waarnemende familieleden).
In totaal zijn er 354 dieren GVH waargenomen.
Bovendien werden een 2-tal waarnemingen GVH van buiten Landgraaf (Scherpenseel (D) en Baesweiler(D)) ontvangen.
De verdeling van de soort-waarneming kan als volgt worden opgesplitst:
Aantal
% v.h. totaal
Man
212
59,8
Vrouw
82
23,2
Aantal vliegend *
29
8,2
Slachtoffers **
31
8,8
Slachtoffers:
Verkeersslachtoffers:
Warderweg: 12    stuks!Dit zijn er normaal veel meer, echter dit jaar was deze weg in juni afgesloten voor verkeer!!
Kermisplein Groenstraat:  1    stuks
Predatie: 15  stuks
Natuurlijke dood:  4  stuks
Conclusie: Het grootste gedeelte van de slachtoffers zijn het gevolg van predatie en het verkeer!! De Warderweg is, zoals ook in 2019/2020, de grootste dader.
*= Hiervan kon het geslacht niet worden vastgesteld.
**= Het betreft hier slachtoffers van verkeer, predatie en natuurlijke dood.
Conclusie: ruim  81% van de waarnemingen betreft levende dieren.In 2020 was dit 88% en in 2019 was dit ruim 83%
Tijdens de waarnemingsperiode zijn ook nog andere kevers waargenomen.
T.w.:
Klein Vliegend Hert (Dorcus P.)  totaal: 41 stuks ! (In 2020 : 78 stuks in 2019: 19 stuks) Schallebijter (Carabus Coriaceus):4  stuks Lederboktor (Prionus coriarius):4 stuks/Wortelboktor (Spondylis buprestoides):1 stuks
Vriendelijk groetend,
Leo Offermans