De Mandelanden in Borger

Foto boven: De Mandelanden in 2013

Het door Het Drentse Landschap beheerde natuurgebied de Mandelanden ligt ten zuidwesten van het dorp Borger. Het 120 ha grote terrein wordt ruwweg begrensd door het kanaal Buinen-Schoonoord, de N34, de Borgerderstraat en de Schoolstraat. De inrichting van het gebied vond plaats in 2012-2013. Hierbij werd het gekanaliseerde Voorste Diep gedempt, evenals veel sloten. Ook werd een ruilverkavelingsweg weggehaald. In het gebied werden diverse slenken en een, nu weer meanderende, nieuwe beek uitgegraven. Van de lager gelegen veen- en moerige gronden werd de bovenlaag weggehaald en deze grond werd aan de flanken van het gebied uitgesmeerd over de hogere zandgronden. Hiermee werd de komvorm van het beekdal versterkt. Met dit grondverzet is 160.000 m3 grond verplaatst binnen het gebied. Aan de flanken van het gebied is een aantal houtwallen teruggebracht.

In feite werden met deze werkzaamheden de ruilverkavelingswerken van 50 jaar geleden teruggedraaid. Naast het kanaliseren van het Voorste Diep werd toen ook de waterstand verlaagd waardoor zelfs akkerbouw in het beekdal mogelijk werd.

kunstwerk Mandelanden

Nieuw kunstwerk in de Mandelanden (sept. 2019):
De Jager Verzamelaar van Jan van der Meij

Waterberging  en natuurontwikkeling

Door de recente herinrichting kan het gebied de Mandelanden nu een waterbergingsfunctie vervullen in het kader van het Deltaplan Water om Nederland geschikt te maken voor de klimaatverandering. Aan de benedenstroomse kant is een knijpstuw gemaakt om het water te kunnen opstuwen. Aan de bovenstroomse kant is een gemaal geplaatst om de achter gelegen landbouwgronden van voldoende drooglegging te kunnen voorzien. Dit heeft echter ook tot gevolg dat er water afkomstig uit landbouwgronden het gebied binnen komt. Dit water is rijker aan nutriënten dan uit een oogpunt van natuurontwikkeling gewenst is.

In het gebied komen geen paden voor. Buiten de broedtijd is het gebied vrij toegankelijk. Het dragen van laarzen is een voorwaarde om droge voeten te kunnen houden, maar ook dan zijn niet alle delen begaanbaar

knijpst

Foto: Voorste diep met knijpstuw die de waterstand in het gebied regelt.

Documenten: