Biodiversiteit

(Foto: Koos Roggeveld)

IVN Borger-Odoorn heeft bevordering van de biodiversiteit in de gemeente als centraal thema voor heel veel van haar activiteiten. Dit vaak in overleg met de gemeente die eveneens aandacht heeft voor dit belangrijke thema. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en diersoorten in ons ecosysteem. Ofwel hun specifieke plaats in de natuur.

De gemeente is lid van de coalitie biodiversiteit en de gemeenteraad heeft de kadernota duurzame ontwikkeling vastgesteld waarin biodiversiteit een belangrijk thema is.

 

De gemeente is ook in het bezit van het Cittaslow keurmerk. Bij dit keurmerk is bewust omgaan met natuur en milieu het uitgangspunt.

IVN Borger-Odoorn is supporter van Cittaslow. Burgemeester Marco Out overhandigde op 11 december 2013 de oorkonde aan het toenmalige bestuur.

 

 

In 2015/2016 organiseerde de toen nog jonge IVN afdeling Borger-Odoorn de cursus Waar ik woon waarin biodiversiteit centraal stond. In de jaren daarna zijn op dit terrein diverse activiteiten ontplooid zoals het omtoveren van delen van het openbaar groen in het dorp Valthe tot kleurrijke natuur met een grote biodiversiteit.

In 2018 werden nestkastjes opgehangen en uitgedeeld aan inwoners. Dit om op een natuurlijke manier de strijd aan te gaan tegen de overlast gevende processierups. Ook werd in dat jaar de cursus permacultuur georganiseerd.

In 2019 startte het meerjarig project 3Bees. Letterlijk drie B’s, waarbij de B’s staan voor Borger-Odoorn Bevordert Biodiversiteit. Wij willen meehelpen te voorkomen dat insecten door voedselgebrek dreigen te verdwijnen. Dat doen we door tuinbezitters te stimuleren een deel van hun tuin in te zaaien met een zaadmengsel van wilde bloemen. In 2019 werd ook begonnen met de verfraaiing van het Natuurparkje Alinghoek in Drouwen. Ook hier zal door het inzaaien van een bloemenmengsel en actief maaibeheer de biodiversiteit toenemen.

In 2020 kreeg biodiversiteit alle aandacht. Op 21 januari was er een lezing waarin Hans Dekker vertelde hoe het is gesteld met de biodiversiteit in Drenthe. Er zijn veel zorgen maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De huidige stikstofdepositie in de natuur geeft de nodige zorgen, zeker in combinatie met de toenemende droogte. Maar gelukkig is er ook meer aandacht voor natuurontwikkeling en het robuuster maken van natuurgebieden.

Het project bloemenweide is voortgezet en ook is aandacht gevraagd voor initiatieven van anderen zoals de operatie steenbreek.

Uiteraard is  ook verder gewerkt aan de realisering van het natuurparkje Alinghoek. Verder wordt een poging ondernomen om ook elders in de gemeente initiatieven, vergelijkbaar met die in Valthe en Drouwen, op gang te brengen. Voorwaarde is wel dat de bevolking van een dorp daarin zelf het voortouw neemt. IVN speelt daarbij alleen een adviserende rol. Na maart werden de activiteiten van onze afdeling beperkt door de steeds voortdurende coronamaatregelen.

Ook in 2021 was de invloed van corona groot. Het project bloemenweide kreeg een impuls door de nominatie van ons bloeiproject voor de prestigieuze prijs van het Prins Bernhard cultuurfonds. Hierdoor kwam er landelijke aandacht voor dit project.

Het natuurparkje Alinghoek is zo langzamerhand klaar. De laatste activiteit voorlopig was de aanleg van een voedselbos.

In 2022 is de aandacht vooral uitgegaan naar het verder verfraaien van het Natuurparkje Alinghoek. De waterpartij is door Landschapsbeheer Drenthe hersteld waardoor er weer bijna het hele jaar water in staat. De provincie heeft een mooi filmpje gemaakt voor haar website over het NPAlinghoek, omdat het gezien wordt als voorbeeldproject voor de subsidie voor Groene Bewonersinitiatieven.

Elders in de gemeente (met name in Valthe) is gewerkt aan meer biodiversiteit in de gemeentelijke bermen. Verder is door de afdeling een floracursus georganiseerd waarin ook veel aandacht was voor biodiversiteit.