Projecten

‘Nestkasten onder bruggen’

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Een groepje van 3 leden houdt zich sinds 2018 weer bezig met de controle van nest(kast)en (van o.a. grote gele kwikstaart) onder de bruggen over de Boven-Slinge en Bielheimerbeek in Varsseveld-Westendorp-Gaanderen.

Dit project heeft vanaf 2011 stilgelegen, maar is nu (op verzoek van initiatiefnemer en lid André Kaminski) weer opgepikt door een paar enthousiaste leden en zijn alle bruggen opnieuw in kaart gebracht. Onder de Vriezenbrug bijvoorbeeld zijn door de gemeente 2 planken geplaatst om nestkasten te bevestigen.

Alle nestkasten worden nagekeken, gerepareerd en (waar nodig) worden nieuwe geplaatst.

Atlasblok onderzoek broedvogels

In ons werkgebied werd in 2013 en 2014 een onderzoek gedaan in het atlasblok: 41-21 naar de voorkomende broedvogels en wintervogels.

In het gebied liggen o.a. een deel van de Slangenburg, Heidenhoekse Vloed en wat open gebieden erom heen. In 2014, 2015 en 2016 hebben nog aanvullende broedvogeltellingen plaatsgevonden ten behoeve van de nieuwe Vogelatlas. De landelijke gegevens over aantal broedvogels zal waarschijnlijk in 2018 worden gepresenteerd door Sovon.

Coördinatoren: Guido Janze en Gerbert Strang.

De Zumpe

Door ontwikkeling van het gebied bij natuurgebied de Zumpe, Doetinchem i.v.m. aanleg randweg wordt/werd van 2015 t/m 2017 dit gebied onderzocht op broedvogels.

Project ‘Samen voor de Patrijs’

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep project PatrijsLeden van onze Vogelwerkgroep (VWG) hebben een cruciale inbreng bij het project ‘Samen voor de Patrijs‘ in de gemeente Oude IJsselstreek. Sinds het voorjaar van 2016 worden er tellingen uitgevoerd om te kijken of de al aanwezige patrijs en andere akkervogels ook daadwerkelijk profiteren van alle inspanningen in het gebied. Lees meer…

Azewijnse Broek

Er is overleg met ‘Netterden Zand en Grind BV’ over de natuurontwikkeling bij het gat De Omsteg en het Azewijnsche Broek.

De VWG is samen met Staring Advies betrokken bij de inrichting van het Azewijnsche Broek. Het is in ontwikkeling. Vanaf 2009 wordt dit gebied regelmatig geteld in afspraak met de beheerder van het gebied.

Coördinator: Gerard ter Heijne

Kieftskamp

Een klein gebiedje bij landgoed Kieftskamp te Vorden wordt vanaf 2011 onderzocht op bijzondere broedvogels. Vanaf 2016 is een nieuw telgebied opgestart in overleg met Gelders Landschap.

Coördinator: Gerbert Strang

MUS

vogelMUS staat voor Meetnet Urbane Soorten.

In Doetinchem worden in 2 postcode gebieden (De Huet en Dichteren) de stadsvogels geteld. Dit Sovon-project loopt vanaf 2007.

Coördinatoren: Guido Janze en Gerbert Strang

Roekentelling

Ieder jaar worden in het werkgebied roekenkolonies geteld. Het beleid op het gebied van roekenkolonies is steeds in beweging. De inbreng van de VWG is hierbij van groot belang. Daarom voert de werkgroep regelmatig overleg met gemeentelijke instanties.

Coördinator: Gerbert Strang

Winterwatervogeltelling Oude IJssel

Half januari wordt er een midwintertelling watervogels gehouden op de Oude IJssel, Slinge/Bielheimerbeek en Aa-strang, langs het traject Laag-Keppel/ Doetinchem/ Gaanderen/ Ulft/ Gendringen alsmede enkele plassen (Omsteg en Stroombroek). De gegevens worden doorgegeven aan de Sovon. We verwerken ze zelf om de verstoringsgevoeligheid in de gebieden vast te leggen. Tellingen worden ieder jaar verricht rond de 15e januari.

Coördinator: Dimitrey Rouwhorst

Veldleeuwerik

In het broedseizoen worden de veldleeuweriken met extra aandacht gevolgd in het werkgebied van de VWG. Dit in het kader van de enorme achteruitgang van deze vogels in de laatste jaren.

Coördinator: Gerard ter Heijne      

Nachtegaal

Ook in het broedseizoen van 2015 is opnieuw gezocht naar nachtegalen in het werkgebied van de VWG. Deze vogel die vroeger algemeen was, is vanaf 2014 weer op één plek in een territorium aangetroffen. Dit is langs de Oude IJssel, ter hoogte van Hoog-Keppel. Er is geen zekerheid of de vogel daadwerkelijk gebroed heeft. Ook in 2016 en volgende jaren is er een nachtegaal op deze plek met een territorium.

Coördinator: Gerbert Strang

Slaapplaatstelling

Op één locatie worden de grote zilverreigers en de aalscholvers gedurende de winter geteld bij een bekende slaapplaats in het werkgebied. In 2020 zijn drie tellingen verricht met een maximaal aantal van 56 grote zilverreigers.

Coördinator: Gerbert Strang

Weidevogels

In verband met het terugtrekken door leeftijd van werkgroepleden die zich veelal bezig hielden met weidevogels kan er nu helaas binnen onze werkgroep weinig structurele aandacht gegeven worden aan weidevogels binnen ons werkgebied. Meer weten over of doen voor weidevogels in onze regio? Ga dan naar deze website: www.weidevogelverenigingachterhoek.nl.

Steenuilen

Door een aantal leden worden nestkasten opgehangen, onderhouden en gecontroleerd. De steenuilenwerkgroep ‘STONE‘ die enkele jaren geleden opgericht is en die ook door onze werkgroep ondersteund wordt, breidt haar werkzaamheden steeds meer uit.

Kerkuilen

IVN De Oude IJssesltreek VogelwerkgroepEnkele leden uit de werkgroep zijn actief in de landelijke Kerkuilenwerkgroep. Ieder jaar worden jonge kerkuilen geringd en nestkasten gecontroleerd. Deze gegevens gaan naar Sovon.

Broedvogel onderzoek (BMP en BSP)

In het werkgebied worden hier en daar broedvogelonderzoeken gedaan. Meestal organiseert een kleine groep leden dit zelf en worden gebieden onderzocht, waarvoor het op dat moment van belang is om de natuur te behouden of te ontwikkelen. Bij het onderzoek worden de richtlijnen van Sovon gevolgd.