Projecten

Midwinter-watervogeltelling

Door ± 9 leden wordt deze jaarlijkse vogeltelling in januari uitgevoerd op de Oude IJssel, Boven-Slinge/Bielheimerbeek, AA-strang Ulft-grens, Keizersbeek en Stroombroek. Iedereen verwerkt zijn telgegevens in de database van Sovon/Avimap.

Watervogeltelling

Twee leden uit de Liemers doen mee met de maandelijkse watervogeltelling op Stroombroek. De watervogeltelling loopt niet per kalenderjaar, maar per seizoen.

Zwanen- en ganzentelling

Een lid is betrokken bij zwanen- en ganzentellingen in gebied Varsseveld-Dinxperlo.

Roekentelling

Ieder jaar worden in ons werkgebied roekenkolonies geteld. Het beleid op het gebied van roekenkolonies is steeds in beweging. De inbreng van de VWG is hierbij van groot belang. Daarom voert de werkgroep regelmatig overleg met gemeentelijke instanties.

Coördinator: Gerbert Strang

Slaapplaatstelling

Bij de Slondeplas in Eldrik wordt door een lid het aantal grote zilverreigers geteld op een slaapplaats aldaar in de wintermaanden. Er is in 2022 2x een telling gehouden, waarbij het hoogste aantal 18 exemplaren was.

Coördinator: Gerbert Strang

Vogelringstation

Eén van onze leden gaat in het najaar van 2023 of voorjaar 2024 een vogelringstation opstarten in de omgeving van Breedenbroek. Hij sluit nu nog aan bij VRS Hackfort en op plaatsen buiten ons werkgebied.

 

Akkervogeltelling Montferland

Ook in 2022 zijn 5 leden weer gestart met onze jaarlijkse winterinventarisatie van de akkers rondom het Montferland in opdracht van Natuurmonumenten (NM). De telgebieden zijn in Beek, in Kilder, in Braamt en in Zeddam. Iedereen is welkom om aan de tellingen deel te nemen!

Broedvogel onderzoek (BMP)

In het werkgebied worden hier en daar broedvogelonderzoeken gedaan. Bij het onderzoek worden de richtlijnen van Sovon gevolgd.
Deze tellingen vinden plaats in o.a. Eldrikse Weiden – Idink-Nibbelinkbos – Engbergen – Gelderse Poort (samen met VWG Arnhem).

Weidevogels

In verband met het terugtrekken door leeftijd van werkgroepleden die zich veelal bezig hielden met weidevogels kan er nu helaas binnen onze werkgroep weinig structurele aandacht gegeven worden aan weidevogels binnen ons werkgebied. Meer weten over of doen voor weidevogels in onze regio? Ga dan naar deze website: www.weidevogelverenigingachterhoek.nl

Torenvalken

 

Eén van onze leden is in 2017 gestart met een inventarisatie van het gebied ten zuiden van de A18 tot de grens en tussen Sinderen en Nieuw Wehl. Er zijn geschikte locaties gezocht en kasten geplaatst. Jaarlijks worden de jongen geringd en de kasten gecontroleerd. De gegevens gaan naar Sovon.

Kerkuilen

Enkele leden uit de werkgroep zijn actief in de landelijke Kerkuilenwerkgroep. Ieder jaar worden jonge kerkuilen geringd en nestkasten gecontroleerd. Deze gegevens gaan naar Sovon.

IVN De Oude IJssesltreek Vogelwerkgroep

 

 

 

Steenuilen

Door een aantal leden worden nestkasten opgehangen, onderhouden en gecontroleerd. De broedsels worden gecontroleerd. De gegevens gaan naar Griel en Sovon.
De steenuilenwerkgroep ‘STONE‘ die enkele jaren geleden opgericht is en die ook door onze werkgroep ondersteund wordt, breidt haar werkzaamheden steeds meer uit.

Inventarisatie roofvogels

In 2022 hebben leden deelgenomen aan een inventarisatie van het aantal roofvogels in het Bergherbos. Aantal territoria:

3 Wespendief

10 Havik

4 Sperwer

19 Buizerd

1 Torenvalk

1 broedpaar Raaf.

Nestvlotten voor visdieven

Een lid uit De Liemers heeft in 2022 – in overleg met eigenaar Twickel – 2 grote nestvlotten voor visdieven geplaatst in de Kleine Gelderse waard. Eén vlot was zeer succesvol, het andere minder. Dit ligging van dit vlot is voorjaar 2023 aangepast.

Nestvlotjes voor zwarte sternen

Voorjaar 2023 zijn door ditzelfde lid in overleg met Twickel door hemzelf ontworpen nestvlotjes voor zwarte sternen geplaatst. Wordt vervolgd …

‘Samen voor de Patrijs’

Een aantal leden van onze Vogelwerkgroep zijn jaarlijks als teller actief betrokken bij het monitoren van patrijzen in bepaalde focusgebieden. Lees meer…

Vogelwerkgroep ondersteunt het monitoren van patrijzen

Sinds het voorjaar van 2016 worden deze tellingen uitgevoerd om te kijken of de aanwezige patrijzen ook daadwerkelijk profiteren van alle inspanningen.

In ons werkgebied liggen er rond Sinderen en Wehl en in het Montferlands massief z.g. focusgebieden, waarvan bekend is dat daar nog patrijzen voorkomen en het huidige landschap en het grondgebruik kansen bieden voor de toekomst.

 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), in opdracht van VALA – het agrarisch collectief in de Achterhoek –  monitort het beheer voor de patrijs. Ook o.a. de aanleg van bloem- en kruidenrijke akkerranden behoort tot de werkzaamheden van VALA.

In samenwerking met SOVON zijn/worden vrijwilligers opgeleid tot patrijzentellers, die hun waarnemingen invoeren in een centrale databank van de SOVON.

Jaarlijks wordt er een evaluatierapport van alle telgebieden in de Achterhoek opgesteld door de SLG.

MUS

vogelMUS staat voor Meetnet Urbane Soorten.

In Doetinchem worden in 2 postcode gebieden (De Huet en Dichteren) de stadsvogels geteld. Dit Sovon-project loopt vanaf 2007.

Coördinatoren: Guido Janze en Gerbert Strang