Informatie

De Vogelwerkgroep is opgericht in 1983 en is een onderdeel van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) afdeling De Oude IJsselstreek. Het doel van het IVN is: mensen bewuster maken van de natuur om ons heen en in het geval van de Vogelwerkgroep (VWG): van de vogels om ons heen.

Excursies

IVN De Oude IJsselstreek

Regelmatig wordt er in samenwerking met het KNNV een ledenexcursie gehouden, toegankelijk voor alle IVN en KNNV leden. Dit zijn vogelexcursies in de omgeving, maar ook naar mooie natuurgebieden elders in het land. Bijna elk jaar wordt er in september een weekendexcursie gehouden. De laatste jaren bijvoorbeeld naar het Lauwersmeergebied. Een paar excursies per jaar zijn ook toegankelijk voor het publiek. Deze worden gepubliceerd in het jaarlijkse excursieprogramma van IVN afdeling De Oude IJsselstreek.

Ook kunt u bij ons een excursie speciaal gericht op vogels aanvragen. Dat kan via deze link.

Lezingen

Per jaar verzorgen wij als vogelwerkgroep 1 of 2 lezingen die ingevuld worden door sprekers van buitenaf of door eigen mensen uit de werkgroep.

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Vogelcursus

Bij voldoende belangstelling en deelnemers geven wij vogelcursussen die kunnen bestaan uit het bestuderen van vogels en hun geluiden, zowel binnen als buiten.

Kijkhut
De vogelwerkgroep beheert in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek een vogelkijkhut bij het Hoge Venne in Heelweg.

Telprojecten

Als vogelwerkgroep voeren we regelmatig telprojecten uit. De gegevens van deze projecten worden vastgelegd in een verslag en doorgegeven aan het Sovon. Soms doen we projecten op aanvraag van bijvoorbeeld Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of gemeenten.

Broedvogelonderzoek (BMP en BSP)
In ons werkgebied voeren we regelmatig broedvogelonderzoek uit. Soms worden op eigen initiatief gebieden onderzocht, soms op verzoek, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen of geplande beheermaatregelen in een bos- of natuurgebied. Recent heeft de vogelwerkgroep de reptielencorridor in het Bergherbos onderzocht op broedvogels, op verzoek van Natuurmonumenten.

MUS (Stadsvogeltelling)
In Doetinchem worden vanaf 2007 door enkele leden in 2 postcodegebieden de stadsvogels geteld, in het kader van het Sovon-project MUS (Meetnet Urbane Soorten).

Roekentelling
IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Ieder jaar worden in het werkgebied de roekenkolonies geteld. Het beleid op het gebied van roekenkolonies is steeds in beweging, bovendien zijn roekennesten jaarrond beschermd. De inbreng van de vogelwerkgroep is hierbij van groot belang. Daarom voert de werkgroep regelmatig overleg met gemeenten. De resultaten van de roekentelling worden aan Sovon doorgegeven.

Winterwatervogeltelling
Half januari wordt er een midwintertelling watervogels gehouden op de Oude IJssel en Aa-strang, Slinge/Bielheimerbeek, alsmede enkele plassen (Azewijnse Broek, Omsteg Wieken en Stroombroek). De gegevens worden doorgegeven aan Sovon. We verwerken de gegevens zelf ook om de verstoringsgevoeligheid in de gebieden vast te leggen.

Trekvogeltellingen roofvogels
Van september tot en met november worden roofvogels die over de telpost Eltenbergtrekken geteld. Registratie gebeurt door Vogelwerkgroep Arnhem. Het overgrote deel van de langstrekkende roofvogels zijn buizerds en sperwers, maar soms worden er bijzondere waarnemingen gedaan.

Nestkasten

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep nestkasten

Door een aantal leden worden nestkasten gemaakt, opgehangen, onderhouden en gecontroleerd o.a. op plekken in Doetinchem en Zelhem. Ook bestaat de mogelijkheid om diverse soorten nestkasten bij ons te kopen, zie deze link.

Archief bijzondere waarnemingen

Via de website van de vogelwerkgroep worden bijzondere, losse waarnemingen verzameld. Deze worden in een database verzameld. Deze waarnemingen worden doorgegeven aan Sovon. De database is gevuld met gegevens vanaf 1984. De vogelwerkgroep denkt momenteel na over het digitaliseren van haar archief.

Ledenvergaderingen

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep

Naast alle andere activiteiten zijn er 3 ledenvergaderingen per jaar. Hier worden de relevante gebeurtenissen van de afgelopen tijd besproken. Verder worden afspraken gemaakt over projecten, tellingen, excursies en andere geplande activiteiten. Daarnaast worden actuele waarnemingen onderling uitgewisseld en regelmatig ook foto’s bekeken. Bij de vergaderingen oefenen we soms vogelgeluiden. Maar het is vooral gezellig om met elkaar bij te praten en recente ervaringen met vogels te delen!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van onze werkgroep? Wil je onze werkgroep komen versterken? Dan ben je van harte welkom.

Klik hier om u aan te melden.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de vogelwerkgroep:

Coördinator

Marjon van Drongelen
Telefoon: 06 – 166 394 75
vogelwerkgroep@ivn-doij.nl