De rijkdom van de Schaapsdijk.

Geschreven door Ad Havermans.

Hij begint zijn serie artikelen als volgt.

“Een bezoek aan de Schaapsdijk, of liever gezegd aan de spoorbermen nabij het
Schaapspad, brengt menig bezoeker onder de indruk van de grote natuurrijkdom
hier. Waar komt die rijkdom vandaan?

Een snel antwoord is te vinden in het vanaf 1984 door de IVN-Venelgroep / IVN
werkgroep biodiversiteit uitgevoerd beheer. Zonder dat beheer zou het gebied
biologisch even arm zijn als zijn omgeving. Dit beheer is voorwaardenscheppend:
het handhaven dan wel creëren van een gunstige uitgangssituatie voor verdere
natuurlijke ontwikkeling. Maar deze uitgangssituatie kan niet alleen maar door
beheer worden verkregen.”

In een viertal artikelen geeft hij weer wat zijn studie naar dit gebied heeft opgeleverd, telkens vanuit een andere invalshoek.

Deel 1  De niet levende natuur

Deel 2 Historisch bodemgebruik en historische ecologie

Deel 3 Landschapsecologie samenhangen en biodiversiteit

Deel 4 De Toekomst?