ANBI informatie

 

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud van de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling). Een schenking aan een goed doel is alleen aftrekbaar bij de Belastingdienst als u deze doet aan een ANBI. IVN Weert e.o. voldoet aan de eisen van de ANBI-status door onderstaande informatie aan u te verstrekken.

Officiële naam: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Weert en omstreken

Fiscaal nummer/RSIN: 8029.71.428

Contactgegevens (tevens postadres):
Geurtsvenweg 4
6006 SN  Weert

tel. secretariaat: 0495-531720
e-mail adres: secretariaat@ivnweert.nl

website: www.ivnweert.nl

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:

 a. ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving;

b. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;

c. te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen;

d. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld;

e. zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN;

f. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;

g. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur- en landschaps- of milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.

Beloningsbeleid:

Het werk dat door de actieve IVN leden gedaan wordt, is geheel op vrijwillige basis en dus wordt niemand ervoor betaald. Wij geven alle vrijwilligers de vrijheid om gebruik te maken van de fiscale aftrekmogelijkheden op de Inkomstenbelasting bij giften aan een ANBI-instelling.

beleidsplan 2017-2021

Verslag ALV 2020

Het secretarieel jaarverslag van 2020 is voorlopig en  wordt voorgelegd aan de ALV.  Na goedkeuring wordt het definitief. Het is te vinden bij het tabblad jaarverslag/ verslagen van werkgroepen.

Ook de jaarrekening van 2020 heeft nog een voorlopige status en wordt nog aan de ALV  voorgelegd. Na goedkeuring wordt het definitief.

jaarrekening 2020