Munnikkenpolder

Het ontstaan van de Munnikkenpolder in Leiderdorp
Deze polder is ooit in de middeleeuwen ontgonnen door de monniken van het nabij gelegen klooster Engelendael (1396-1577). Een deel van deze historische polder is sinds enkele jaren een stukje nieuwe natuur. Bij wijze van spreken dan, want de oorspronkelijke aarde is flink vermengd met grond en bagger die hier in recentere tijden opgeslagen is geweest. Gelukkig voor mens en dier is een aantal jaren geleden besloten de Munnikkenpolder-als compensatie voor de vele bomen die moesten verdwijnen voor de verbreding van de A4-geschikt te maken voor de natuur en recreatie. De ‘natuur’ zal hier niet volledig haar eigen gang mogen gaan, de polder zal regelmatig worden gemaaid met het doel te voorkomen dat al het monnikenwerk voor niets is geweest en het gebied terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat: een moerasbos.
Munnikkenpolder5
De Munnikkenpolder nu

Grasland, waterplassen en sloten zijn de eerste in het oog vallende kenmerken van de polder. Zoom je in, dan zie je de bijbehorende begroeiing: langs het water de rietkragen met daartussen moerasandoorn, harig wilgenroosje en wilde valeriaan. Tussen de vele soorten gras nu vooral nog pioniersflora zoals kool- en raapzaad, zwarte mosterd, klaproos. Dit zijn de planten die meteen profiteren van de kale bodem en weer verdwijnen al naargelang de algehele begroeiing zich uitbreidt. Zo spreiden de pioniers het bedje voor andere soorten, die vervolgens hun plaats in nemen.
Ook een aantal vogelsoorten heeft al snel ontdekt wat de Munnikkenpolder allemaal te bieden heeft aan voedsel, rust- en broedgelegenheid.
De minimaal begroeide en met wat steenslag bedekte gebiedjes in de polder voldoen helemaal aan de wensen van de kleine plevier, een echte pionier. In het najaar trekken de kleine plevieren weg naar warmer oorden, het voorbeeld volgend van andere gasten van de polder zoals grutto, tureluur, visdief en oeverzwaluw, deze laatste broedt ook in de Munnikkenpolder. Soms strijkt er een groepje lepelaars neer of scheert in de verte de bruine kiekendief of een torenvalk over het land. In het riet zingen rietgors, rietzanger en kleine karekiet. De vogel met die extreem lange snavel is een watersnip. Een wippend staartje vlak langs de waterkant: oeverloper. Ook klinkt soms de melancholische roep van de wulp. De witte en gele kwikstaart hebben hier hun paradijsje gevonden. Op de distels foerageren graag putters. En overal zie je de kievit.
In het water zwemmen, afhankelijk van het seizoen, naast wilde eend en meerkoet, waterhoen, krak- en kuifeenden, meerdere soorten ganzen, wintertalingen en smienten – deze laatste alleen ’s winters, maar dan ook massaal!
Munnikkenpolder6En wat is een polder zonder molens? Twee van elders verplaatste molens, de Munnikkenmolen- de meeste noordelijke (een wipmolen)- en de Meerburgermolen (een grondzeiler) hebben hier een plek gekregen.
Recreatie
Een deel van de Munnikkenpolder is ingericht voor recreatie. In de recreatieplas kan ’s zomers gezwommen worden, de scouting en de kanovereniging hebben daar ook een plek. ‘s Winters wordt de recreatie hier natuur en maken grote aantallen smienten en andere vogels gebruik van de plas om er te rusten.
Bereikbaarheid
De Munnikkenpolder is op verschillende manieren te bereiken:
Door de Boomgaardlaan helemaal uit te lopen of te rijden- daar kan geparkeerd worden- en dan het pad naar het noorden volgen. Of door op de Willem Alexanderlaan te kiezen voor de opgang naar de brug over de A4 (u vindt de opgang schuin tegenover het Gemeentehuis), dit kan fietsend of lopend (± 10 minuten) gedaan worden. Of vanuit het dorp-rijdend in noordelijke richting over de Persant Snoepweg- vindt u vóór de Munnikkenbrug aan uw rechterhand het Boomgaardpad. Dit is een betonnen fiets- en wandelpad dat onder de A4 doorloopt waarbij u de Dwarswatering aan uw linkerhand houdt. U kunt op de Elisabethhof parkeren.
Honden zijn welkom in dit gebied. Maar alleen aan de lijn en niet in de gebieden tussen de hekken. Dit om de rustende of broedende vogels niet te storen.
Een groep IVN natuurgidsen uit Leiderdorp verzorgt 2 x per kwartaal een excursie in de polder. Voor meer informatie: kijk op deze website bij Activiteiten.