Natuurparkje Alinghoek Drouwen

Inleiding

In Drouwen, naast Expositieboerderij Versteend Leven, is een stukje verruigd openbaar groen omgevormd tot een prachtig natuurparkje. Het  parkje ligt middenin het dorp en er lopen twee fietsroutes en een wandelroute langs. Deze plek nodigt nu uit om even uit te rusten en te genieten van de natuur. 

Tot voor kort lag hier een extensief beheerd stuk openbaar groen. Het had een zekere natuurwaarde maar zag er op het eerste gezicht niet aantrekkelijk uit en nodigde zeker niet uit om even te stoppen en uit te rusten. Nu is dat anders!

toegangshekIn 2019 hebben IVN Borger-Odoorn en een aantal bewoners van Drouwen het initiatief genomen om het terreintje te verfraaien. In overleg met Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen en de gemeente Borger-Odoorn is besloten om een inrichtings- en beheerplan te laten opstellen. Aanwonenden en andere inwoners van het dorp waren hierbij vanaf het begin betrokken. Landschapsbeheer Drenthe stelde als adviseur het inrichtingsplan en het plan van aanpak op.

kaart Alinghoek

Doel

Het doel was het vergroten van de biodiversiteit en versterking van de leefbaarheid en de toegankelijkheid. Dit plan van aanpak beoogde het parkje aantrekkelijker te maken voor aanwonenden, inwoners, passanten, recreanten, flora en fauna waaronder vooral insecten en vogels. Dat is gelukt. Het parkje is nu klaar en staat in volle bloei. Kronkelende schelpenpaadjes en leuke picknickbanken nodigen uit tot een korte wandeling. Veel passanten maken er al gebruik van. 

bankje

Wat is er gebeurd?

Een initiatiefgroep bestaande uit bewoners en vertegenwoordigers van IVN, de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe, ontwikkelde samen met de inwoners het plan en was belast met de realisering. De groep zorgde ook voor draagvlak, financiering en sponsoring. In eerste instantie is het idee voor het natuurparkje gepresenteerd op een ledenvergadering van dorpsbelangen. Daarna zijn bijeenkomsten gehouden in het dorpshuis waar inwoners met ideeën zijn gekomen. Deze werden gaandeweg het proces verwerkt in het inrichtingsplan. Geïnteresseerden zijn tussentijds zoveel mogelijk rechtstreeks geïnformeerd via e-mail. Alle dorpsbewoners zijn ook geïnformeerd door een bericht in de dorpskrant. Het ontwikkelde plan werd omarmd door de gemeente en is intussen (grotendeels) gerealiseerd. Binnenkort  wordt het parkje aan een beheergroep overgedragen.

bloemenweide

De activiteiten in vogelvlucht

In 2019 en 2020 zijn onder meer onderstaande activiteiten ondernomen:

  • In september 2019 organiseerde Landschapsbeheer Drenthe een cursus maaien met de zeis, waarna het terrein door vrijwilligers werd gemaaid.
  • In oktober 2019 werd een informatieavond gehouden over de voortgang van de inrichting van het gebied. Ook werd het maaisel door vrijwilligers opgehoopt en afgevoerd, waarna een begin werd gemaakt met het grondwerk. De gemeente verzorgde dit maar kon door de natte weersomstandigheden het werk in 2019 niet afronden. Hierdoor kon het beschikbare bloemenzaad niet voor de winter worden ingezaaid. 
  • Begin 2020 werd het grondwerk alsnog afgerond en werd door vrijwilligers een inheems bloemenzaadmengsel ingezaaid. De gemeente stelde het zaad beschikbaar. Ook werden enkele fruitbomen geplaatst. 
  • Vervolgens werden picknickbanken geplaatst en een authentiek Drents landhek kwam bij de ingang. Daar kwam ook een fietsenstalling. Door middel van een infobord worden bezoekers van het parkje geïnformeerd over de totstandkoming en wat er te zien is. 

parkje Drouwen

Subsidies

IVN Borger-Odoorn heeft bij verschillende instanties subsidie aangevraagd. De gemeente verleende uit het project Schoon heel en veilig subsidie voor het plaatsen van een infopaneel en enkele bankjes. Uit een beschikbaar gesteld dorpsbudget werd het schelpenpad, het fietsenrek en de aankoop van bloembollen bekostigd. Voor het plaatsen van een Drents landhek werd subsidie verleend door de Hunzecommissie. Tenslotte werd bij NL Doet subsidie gevraagd voor het aanplanten van enkele fruitbomen.

Een door de provincie toegezegde subsidie voor o.a. het plaatsen van een zwaluwenltil is vervallen. Het plaatsen van zo’n til bleek niet mogelijk binnen het beschikbare subsidiebedrag. 

bloem

Wat nog komt

Het was de bedoeling om afgelopen voorjaar het parkje officieel te openen waarna het kon worden overgedragen aan een beheergroep. Door Corona bleek dat niet mogelijk. Het is nu de bedoeling om dit in het najaar te doen. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en  Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger Bronnegerveen. De beheergroep gaat een draaiboek opstellen die als bijlage bij de overeenkomst gevoegd wordt. De beheergroep heeft tot taak om het parkje te onderhouden en werkt onder auspiciën van Dorpsbelangen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen, de gemeente, landschapsbeheer Drenthe, IVN Borger-Odoorn en enkele bewoners. De bedoeling is te komen naar een vaste werkavond, bijvoorbeeld de eerste maandagavond van de maand en bepaalde onderhoudstaken te koppelen aan bepaalde vrijwilligers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de monitoring van de flora en van de bezetting van de nestkasten. Verder is er natuurlijk het terugkerend onderhoud zoals fruitbomen snoeien, nestkasten schoonmaken, schelpenpad vrijhouden, maaien en hooien, wegknippen opslag van wilgen en indien er zaad beschikbaar is, rullen van de grond om akkerbloemen in te zaaien.

Toekomst bloemen

Op burendag (26 september 2020) wordt een grote hoeveelheid bloembollen geplant. Er komt dan een soort bollenlint. Wellicht kan deze dag gecombineerd worden met de lang uitgestelde officiële opening. Zodra het gebied zich wat verder ontwikkeld heeft wordt een bijzondere vorm van beheer toegepast, een zogenaamd sinusbeheer. Dit is een innovatieve maaimethode, bedacht door de Vlinderstichting, die optimaal rekening houdt met biodiversiteit voor onder meer vlinders, bijen en planten. Het maaien vindt plaats in slingers en niet alles wordt tegelijk gemaaid.

Er zijn ook nog wensen die tot nu toe niet vervuld konden worden zoals de al genoemde zwaluwentil. Ook het aanboren van een wel voor het aanleggen van een waterspeelplaats en de plaatsing van een insectenhotel is genoemd. Binnen de huidige mogelijkheden konden deze wensen nog niet worden gerealiseerd.