De Mandelanden

Foto boven: De Mandelanden in 2013

Het door Het Drentse Landschap beheerde natuurgebied de Mandelanden ligt ten zuidwesten van het dorp Borger. Het 120 ha grote terrein wordt ruwweg begrensd door het kanaal Buinen-Schoonoord, de N34, de Borgerderstraat en de Schoolstraat. De inrichting van het gebied vond plaats in 2012-2013. Hierbij is 160.000 m3 grond verplaatst binnen het gebied. Diverse sloten werden gedempt, slenken opnieuw uitgegraven en het Voorste diep kreeg zijn oude meanderende loop terug. Ruim 50 jaar eerder, bij de grote ruilverkaveling Borger, was de beek rechtgetrokken en het gebied geschikt gemaakt voor de landbouw. Er was zelfs akkerbouw in dit beekdal.

Bij de herinrichting werd in de lagere delen de bovengrond afgegraven. Deze grond werd aan de flanken gedeponeerd. Hierdoor ontstond een komvormige laagte die dient als waterberging in het kader van het Deltaplan Water om Nederland klimaatbestendig te maken. Verder werden enkele, vroeger aanwezige maar verdwenen, houtwallen opnieuw aangelegd. Een pompgemaal en een knijpstuw regelen de waterstand in het gebied. Het pompgemaal zorgt ervoor dat de landbouwgrond langs de bovenloop droge voeten houdt. Dit landbouwkundig gebruik heeft overigens wel tot gevolg dat de beek ook voedselrijk water blijft aanvoeren. Gelukkig is de kweldruk in het gebied erg hoog. Dit heeft een gunstige invloed op de plantengroei. In het gebied zijn geen paden. Buiten het broedseizoen mag vrij gestruind worden in de Mandelanden.

knijpstFoto: Voorstediep met knijpstuw die de waterstand in het gebied regelt.

Verslag inventarisatie De Mandelanden

Plantenlijst