Biodiversiteit

(Foto: Koos Roggeveld)

IVN Borger-Odoorn heeft bevordering van de biodiversiteit in de gemeente als centraal thema voor heel veel van haar activiteiten. Dit vaak in overleg met de gemeente die eveneens aandacht heeft voor dit belangrijke thema. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en diersoorten in ons ecosysteem. Ofwel hun specifieke plaats in de natuur.

Logo BODe gemeente is lid van de coalitie biodiversiteit en de gemeenteraad heeft de kadernota duurzame ontwikkeling vastgesteld waarin biodiversiteit een belangrijk thema is.

In 2015/2016 organiseerde de toen nog jonge IVN afdeling Borger-Odoorn de cursus Waar ik woon waarin biodiversiteit centraal stond. In de jaren daarna zijn op dit terrein diverse activiteiten ontplooid zoals het omtoveren van delen van het openbaar groen in het dorp Valthe tot kleurrijke natuur met een grote biodiversiteit.

In 2018 werden nestkastjes opgehangen en uitgedeeld aan inwoners. Dit om op een natuurlijke manier de strijd aan te gaan tegen de overlastgevende processierups. Ook werd in dat   jaar de cursus permacultuur georganiseerd.

In 2019 startte het meerjarig project 3Bees. Letterlijk drie B’s, waarbij de B’s staan voor Borger-Odoorn Bevordert Biodiversiteit. Wij willen meehelpen te voorkomen dat insecten door voedselgebrek dreigen te verdwijnen. Dat doen  we  door tuinbezitters te stimuleren een deel van hun tuin in te zaaien met een zaadmengsel van wilde bloemen. In 2019 werd ook begonnen met de verftraaiing van het Natuurparkje Alinghoek in Drouwen. Ook hier zal door het inzaaien van een bloemenmengsel en  actief maaibeheer de biodiversiteit toenemen.

In 2020

Ook in 2020 krijgt biodiversitiet alle aandacht. Op 21 januari is er een lezing waarin Hans Dekker vertelt hoe het is gesteld met de biodiversiteit in Drenthe.  Het project bloemenweide wordt voortgezet (wellicht in een iets andere vorm) en we zullen meer aandacht vragen voor intiatieven van anderen zoals de operatie steenbreek. https://www.operatiesteenbreek.nl/

Uiteraard wordt ook verder gewerkt aan de realsering van het natuurparkje Alinghoek. Verder wordt een poging ondernomen om ook elders in de gemeente initiatieven, vergelijkbaar met die in Valthe en Drouwen, op gang te brengen. Voorwaarde is wel dat de bevolking van een dorp daarin zelf het voortouw neemt. IVN speelt daarbij alleen een adviserende rol.