Overig

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2022

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2022; 19.30 uur

Aanwezig: Bestuur: Cora Oostendorp, Koos Agricola, René Colbers, Jos van Lin, Marlo Godding.

Leden: Frans Janssen, Paul Snijders, José Snijders, Gerrit Gooren, Marijke Andriessen,

Ton Hagens en Heny Grouls.

Afgemeld: Jacques Driessen, Bea Geurts, Robbert Hesen, Annie Maessen, Joke Bussemakers, Joop en Thea van de Moosdijk, Wim en Miep Philipsen, Paul Oostendorp.

Opening van de vergadering door de voorzitter Cora Oostendorp

Vaststelling verslag ALV 10 juni 2021

Het verslag is gepubliceerd op de website van IVN De Maasdorpen. De vergadering keurt het verslag goed.

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag is gepubliceerd op de website. Het kan iets afwijken van wat er werkelijk is uitgevoerd. Dit komt omdat niet alle gegevens tijdig zijn ingeleverd. Het is mogelijk om nog correcties aan te brengen.

Door corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan.

Verantwoording financieel beleid 2021

Inkomsten en uitgaven toegelicht door de penningmeester Koos Agricola.

Inkomsten: Mede door een donatie van € 2.000,- van Stg. Goede Doelen Fonds (Fam. Geurts) waren de inkomsten € 1.147,- hoger dan de uitgaven.

Uitgaven: De uitgaven waren door corona lager dan gepland.

De uitgaven voor de nieuwe Kwekker zijn hoger dan van de oude Kwekker. Dit komt mede door het hogere aantal uitgaven (iedere 2 maanden een editie) en de portokosten.

In de post Scholenwerkgroep zitten ook de Scharrelkids (Jeugd) verwerkt. Lesmaterialen worden door beide groepen gebruikt.

Kascommissie 2021

Verslag: Paul Oostendorp en Marijke Andriessen vormen de kascommissie en zij hebben de kas gecontroleerd. Paul is niet aanwezig maar heeft schriftelijk zijn toestemming gegeven. Marijke vindt het prettig dat de stukken digitaal aangereikt zijn. Dit is overzichtelijk en je kan het rustig in je eigen tempo doornemen en controleren. Marijke verlaat de kascommissie na drie jaar.

De ledenvergadering heeft decharge gegeven.

Benoeming kascommissie 2022

Paul Oostendorp (zittend) en Paul Snijders (nieuw).

Contributieverhoging/jeugdlidmaatschap

Voorstel is om de contributie, in lijn met het Landelijk IVN, te verhogen met €1,- naar € 25,-.  De afdracht blijft 50%. Voor het Landelijk huisgenootlidmaatschap is het voorstel om dit te verhogen met € 0,50. De afdracht hiervoor is, ongeacht de hoogte, € 2,-.

De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging.

Koos stelt voor een jeugdlidmaatschap voor jongeren tot 18 jaar in te voeren voor €12,50 per jaar m.i.v. 2023. De aanwezigen leden gaan hiermee akkoord.

Begroting 2022-2023

De verhoogde contributie is reeds verwerkt in de begroting voor 2023.

Koos merkt op dat hij de inkomsten van de inventarisatie op de Peelse golf niet apart heeft benoemd op de begroting. Deze wordt tot donaties gerekend.

Henny heeft van Doen&Co niets meer vernomen.

De hogere uitgaven voor de Kwekker zijn ook in de begroting opgenomen.

Wat betreft de exploitatie is weer een tekort begroot.

Jaarplan 2022 en huidige stand van zaken

Het jaarplan staat op de website.

De visie en missie zijn ongewijzigd. Er mogen altijd nieuwe werkgroepen worden gestart.

Enkele aandachtspunten :

Het geven van cursussen heeft prioriteit omdat we zo aan nieuwe actieve leden komen.  Er wordt gekeken of we cursussen in de buurt kunnen geven. Er wordt gedacht aan nieuwe vormen van educatie zoals modules, workshops of andere korte leervormen.De Natuurgidsenopleiding is na twee jaar hervat. Noud Albers is de enige deelnemer van onze vereniging.

De Peelse golf werd om de drie jaar geïnventariseerd op planten. Vanaf 2021 hebben we een vast contract en wordt er elk jaar geïnventariseerd.

Er wordt hard gewerkt om de vereniging te verjongen. Cora is in gesprek met een paar jonge leden om hun behoefte aan kennis en kunde te peilen. Er is aangegeven dat er geen behoefte is aan uitgebreide, lange vergaderingen maar wel aan kennisoverdracht.

Een van de doelen van de nieuwe Kwekker was ledenbinding. Dit is ook dit jaar het doel. Het blijkt dat het in de praktijk te werkt.

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen naar de website ‘gelokt’ worden. Hier staat de actuele informatie met betrekking tot de vereniging en haar activiteiten. De Kwekker en de Nieuwsbrief zijn niet altijd up-to-date. Via de QR-codes kan iedereen eenvoudig de website bereiken.

De jeugdgroep Scharrelkids is inmiddels een vaste groep van ongeveer dertig kinderen. De organisatie willen we steeds meer in handen leggen van jonge mensen.

 Van het bestuur zijn volgend jaar (2023) zowel de penningmeester als de voorzitter officieel aftredend. Er zal gezocht worden naar aanvulling in het bestuur.

Communicatie: Instagram is erbij gekomen, dit is aan facebook gekoppeld.

Naast de samenwerking met noordelijke Limburgse IVN-afdelingen en enkele Brabantse afdelingen (Regio Maasdal: IVN Geysteren-Venray, IVN Maas en Niers, IVN de Maasduinen, IVN Maaasvallei, IVN Grave en IVN Cuijk), is er een IVN werkgroep Groot-Venlo gestart. Deze werkgroep verenigt de IVN-afdelingen rond Venlo (IVN de Maasdorpen, IVN Maasduinen, IVN Steilrand en IVN Baarlo. Met name voor toekomstige gidsenopleidingen, kan dit gunstig zijn.

Jubilarissen

Deze zijn niet aanwezig op de vergadering.

Punten van de voorzitter

Als er zaken spelen, kan er altijd aangeklopt worden bij het bestuur.

Rondvraag

Frans Janssen vindt dat er te weinig ruchtbaarheid wordt gegeven aan de activiteiten van de gidsen. Er wordt geopperd om in de dorpskrantjes stukjes te plaatsen. Koos geeft aan dat dit kosten met zich meebrengt en dat het weinig zal opbrengen.

De communicatie over de inhoud van de Nieuwsbrief is niet altijd duidelijk. De A&G dient dit zelf op te nemen met de comcom.

Stukjes voor de website, Nieuwsbrief, kranten en Kwekker, moeten nog steeds gestuurd worden naar ivndemaasdorpen@gmail.com, totdat er een betere oplossing is.

Gerrit: Wat is de leeftijdgrens van een jeugdlid? Antwoord: 18 jaar.

Henny: Waar is de laptop? Die is al een tijdje zoek. Het blijkt dat deze weer in de kast staat.

Om 20.40 wordt de vergadering afgesloten.

Notulen gemaakt door Marlo Godding

Ontdek meer over

Deel deze pagina