Bestuur

Het bestuur van IVN Baarlo-Maasbree is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en bewaakt de uitvoering ervan. Het zet zich in om de organisatie van onze activiteiten zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Het bestuur onderhoudt verder contacten met externe partijen. De algemene ledenvergadering kiest het bestuur.

Doelstelling en beleid

IVN Baarlo-Maasbree ziet het als haar taak om zowel eigen leden als de lokale bevolking enthousiast te maken voor de natuur en de ontwikkeling ervan. Verder vestigt de vereniging op allerlei manieren de aandacht op de verbetering van de kwaliteit van de omgeving en het milieu waarin we leven.

Voor het realiseren van haar doelstellingen organiseert IVN excursies, lezingen en cursussen. Meerdere keren per jaar wordt een ledenblad uitgegeven met onder meer publicaties van IVN-activiteiten.

IVN Baarlo-Maasbree is onderdeel van de landelijke IVN-organisatie. In regionaal verband wordt er samengewerkt met andere IVN-afdelingen en andere natuurorganisaties.

Voor beleidsbeïnvloeding op het gebied van natuur en milieu heeft IVN contact met overheden zoals provincie en gemeente. In de gemeente Peel en Maas gebeurt dit middels het Groenplatform waarin vraagstukken van natuur- en landschapsontwikkeling aan de orde komen.

Samenstelling van het bestuur

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld: