Berckterveld en Romeinenweerd

Met het project Maascorridor is inmiddels op vele plaatsen langs de Maas natuur gerealiseerd. Tegelijkertijd is dit een goede manier om hoogwaterproblematiek aan te pakken. Door de rivier meer ruimte te geven, kunnen de Maasoevers veranderen in een afwisselend en langgerekt lint van natuurgebieden. Vroegere landbouw- en weidegebieden zijn na de aanleg van rivierdijken overgelaten aan natuurontwikkeling.

De Romeinenweerd is een natuurgebied aan de Maas in de gemeente Venlo. Het gebied is vernoemd naar de nabijgelegen Romeinenweg, een oude Romeinse heerweg tussen Kessel en Venlo. De Romeinenweerd maakt onderdeel uit van de Maascorridor. De groenstrook ontstond in 1996. Vanwege de overstromingen van 1993 en 1995 is toen een deel van de uiterwaarden bij Hout-Blerick afgegraven voor kleiwinning voor de aanleg van kades rond Venlo. In de jaren daarna is het gebied beplant met onder andere wilgen en lisdodden. Galloway-runderen houden het gras op natuurlijke wijze kort. De Romeinenweerd is een bekend domein voor vogels. Het gebied gaat in noordelijke richting geleidelijk, via de Blericker Nak en het Maasoeverpark, over in de Raaijweide. In zuidelijke richting gaat het gebied over in het Berckterveld.

Het Berckterveld, genoemd naar kasteel De Berckt, ligt op een punt waar de Maas van karakter verandert. Stroomafwaarts van het Berckterveld (richting Venlo) stroomt de Maas door een smal rivierbed. Stroomopwaarts (richting Baarlo) heeft de rivier meer ruimte. Door het relatief smalle dal stroomt het water ter hoogte van het Berckterveld bij hoogwater sneller én bereikt het hogere waterstanden dan elders. Door de ligging in de buitenbocht wordt hier tijdens hoogwater sediment afgezet. Het snelstromende water ‘vliegt’ hier de bocht uit en verliest snelheid zodat zand en klei bezinken. Dit heeft geleid tot de vorming van een kleine oeverwal langs de Maas en verklaart het reliëfrijke karakter van het Berckterveld. De zandige, hoger gelegen oeverwal is goed in het terrein herkenbaar, evenals de prominent aanwezige terrasranden.