Dubbroek

Natuurgebied het Dubbroek is eigendom van de Stichting het Limburgs Landschap. Het merendeel van het Dubbroek ligt in een oude Maasbedding tussen Maasbree, Baarlo en Hout-Blerick. In de lage natte delen bestaat het gebied voornamelijk uit elzenbroekbos en populierenbos. Op de hogere delen vind je eikenbos, berkenbos en naaldbos. Verspreid tussen de bossen liggen enkele graslandpercelen, vochtige hooilandjes en open water. Op de graslandpercelen wordt schraal beheer toegepast, waardoor er speciale planten groeien. In het gebied bevinden zich mooie vennetjes, stuifduintjes, een holle weg en oude houtkapwallen.

Het beheer is gericht op het behoud van de natte omstandigheden. In de laagste delen van het Dubbroek, waar vrijwel permanent water boven of dicht bij het maaiveld staat, groeit elzenbroekbos. In het vroege voorjaar bloeit hier de dotterbloem die prachtig gele bloemen heeft. De kruidlaag van de vochtige hooilandjes kleurt in de lente lichtpaars van de vele pinksterbloemen, waar oranjetipjes fladderend nectar halen en hun eitjes afzetten. Andere karakteristieke plantensoorten zijn verschillende zeggensoorten, echte koekoeksbloem, valeriaan, gele lis en wateraardbei.

Het populierenbos kent een relatief arme fauna maar is interessant voor roofvogels en spechtensoorten. Verspreid door het gebied liggen graslanden, rietveldjes met kleine karekieten en rietgorzen, en een moerasje omringd met wilgenstruweel waar dodaars, wintertaling en waterral tot broeden komen. Behalve rijk aan vogels is het Dubbroek rijk aan insecten en zoogdieren. De grote soortenrijkdom komt door de variatie in biotopen en de relatieve rust.

Meer informatie over het Dubbroek lees je in: Een gids voor het Dubbroek