Rapporten, inventarisaties, enz.

Een enkele keer wordt onze expertise, meestal via een werkgroep of een terzake deskundig lid, gevraagd door externen.
Daar waar dit heeft geleid tot een rapport kunt u deze teruglezen op deze pagina.

In de maanden april t/m juli 2022 zijn een aantal kaden rondom de Onlanden enkele malen geïnventariseerd door Leo Stockmann van Stichting Natuurbelang de Onlanden met medewerking van enkele leden van IVN Groningen-Haren en IVN Westerkwartier e.o.. Bij de inventarisatie is vastgelegd om welke plantensoorten het gaat en wat de aard van de vegetatie is. Zie hier de Inventarisatie-flora-en-vegetatie-kaden-in-De-Onlanden-2022.

Al een aantal jaren doen we mee met de door FLORON geinitieerde eindejaarsplantenjacht waarbij wordt gekeken welke planten al weer, of nog, bloeien. Dit landelijke citizen science onderzoek laat over een langere periode heel mooi de seizoensverschuivingen zien in relatie tot klimaatverandering.
Ons onderzoekje combineren we altijd met een eindejaarswandeling in de laatste week van december rondom het landgoed Nienoord in Leek.
Hieronder ziet u wat de ‘jacht’ de jaren 2017-2022 opleverde.
Resultaten eindejaarsplantenjacht 17-22

In 2015 en 2016 heeft onze plantenwerkgroep onderzoek gedaan naar de flora op het landgoedterrein van Nienoord in Leek.
De rapportage met aanbevelingen vindt u onder: Rapport Nienoord 2016

In 2005 deed Bonny van der Werf onderzoek naar de plantenvegetatie in het Natuurschoonbos te Nietap.
Deze rapportage vindt u onder: Florainventarisatie Natuurschoonbos 2005