Samenwerking en partners

Samenwerking met andere organisaties

 

Gedurende de afgelopen jaren hebben we me de volgende organisaties contacten gehad en/of samen gewerkt:

  • Gemeente Westerkwartier
  • Vereniging tot behoud van Natuurschoon
  • Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG)
  • Het NoorderErf
  • Staatsbosbeheer
  • Het Groninger Landschap
  • Stichting Natuurbelang de Onlanden

 

Gemeente Westerkwartier

De samenwerking met de Gemeente Westerkwartier betrof de deelname aan het Platform Natuur en Landschap WK. Dit platform is een bundeling van vele groene partners en belanghebbenden binnen de gemeente. Oorspronkelijk opgericht om namens alle groene partners een landschapsbeleidsplan ter advies aan de nieuwe wethouder aan te kunnen bieden, vormt het platform nu ook namens ons de stem in zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg.

Onze IVN-afdeling wordt binnen dit platform vertegenwoordigd door een van onze leden.

De Vereniging tot behoud van Natuurschoon

De Vereniging tot behoud van Natuurschoon heeft in 2016 samenwerking met ons gezocht voor advies over de inrichting van nieuw aangekochte stukken land. Ook bij het beheer van het verdere Natuurschoonbos vinden ze het prettig om mensen met kennis hiervan een mening of advies te kunnen vragen. Twee van onze leden zijn gedurende 2018 en 2019 intensief betrokken geweest bij de plannen voor dunning en herplant in het bosgebied. Op 17 mei werd het project op feestelijke wijze afgesloten.
Voor informatie over deze vereniging, zie: https://www.natuurschoon-nietap.nl/vereniging

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG).

Als IVN-afdeling zijn wij sinds 2006 lid van de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG). Als stem van de Groningse natuur- en milieubewegingen vertegenwoordigt het NMFG ruim 50 organisaties die zich inzetten voor natuur, landschap, (leef)milieu en klimaat in de provincie. Nauw wordt tussen deze organisaties samengewerkt aan gezamenlijke groene doelen. Ook de activiteiten rondom de Nacht van de Nacht komen (oorspronkelijk) uit de stal van de Natuur en Milieufederatie.

De NMFG hield en houdt mede namens ons een vinger aan de pols bij de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier waarbij natuurbelang en waterberging belangrijke pijlers zijn.
Zie voor informatie: www.nmfgroningen.nl.

 

NoorderErf – “Boerenerven-Tuinen Westerkwartier”

Medio 2018 is het drie jaar durende project “Boerenerven-Tuinen Westerkwartier” gestart.
Door het tijdelijk stil liggen van de cursus door Corona is besloten er een vierde jaar aan toe te voegen. En inmiddels heeft er alweer verlenging plaats gevonden

In dit door het NoorderErf getrokken project participeert onze IVN-afdeling.

O.a. de gemeente Westerkwartier en de Provincie Groningen dragen financieel bij aan het project.

Doel van het project is het herstellen van het streekeigen karakter van het Westerkwartiers en het vergroten van de natuurwaarden en biodiversiteit. Hiermee wordt het gebied aantrekkelijker om te wonen en werken. Daarnaast zijn (boeren)erven en -tuinen belangrijke stapstenen in de natuur. Er zijn prachtige (boeren)erven en landelijke tuinen met streekeigen beplanting, een boomgaard bij het huis en boerentuinplanten. Als deze op een natuurvriendelijke manier worden onderhouden zijn dit paradijsjes voor tuinvogels, vlinders, bijen en allerlei andere insecten.

Aan de nu lopende verlengde 4e tranche doen opnieuw veel deelnemers mee.
Voor meer informatie, zie: https://hetnoordererf.nl/erven-tuinenwesterkwartier/

Staatsbosbeheer

Veel excursies ten noorden van de A7 vinden plaats in de gebieden van Staatsbosbeheer. De verstandhouding met hen is uitstekend, onze contactpersoon is Marieke de Boer.

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap komen we tegen bij onze gezamenlijke wandelingen op dinsdagmorgen, maar ook bij excursies en activiteiten in hun gebieden. Gidsen zijn vaak lid van beide verenigingen.

Stichting natuurbelang de Onlanden

De Onlanden is een dynamisch gebied: waterstanden wisselen, vegetaties veranderen en hiermee veranderen ook flora en fauna. De Onlanden is verrassend snel uitgegroeid tot een kerngebied van biodiversiteit. Maar er zijn ook processen gaande die deze kwaliteit mogelijk kunnen aantasten.
Als aanliggende IVN-afdeling zijn ook wij vertegenwoordigd in het Onlander team en zijn we betrokken bij actuele ontwikkelingen rondom en het gevoerde beheer in het gebied.
De stichting heeft een prachtige website waar enorm veel informatie over dit bijzondere gebied op de grens van Groningen en Drenthe is te vinden.