1960: de geboorte van IVN Grootegast e.o.

Terugblik op 60 jaar IVN afdeling Grootegast e.o.
In vogelvlucht maken we een reis door de bijna 60-jarige geschiedenis van de voormalige afdeling.

16 december 1960 was een belangrijke datum voor IVN Grootegast e.o., de oprichting van de afdeling.

De eerste bestuurders waren o.a. S.Veenstra. voorzitter, J.Boerema secretaris en E. v.d. Hoek penningmeester.
Onze voorgangers waren pioniers. Zij zijn gewoon begonnen onder het motto: niet te veel praten, maar doen!
Zij hielden zich bezig met het beschermen van de weidevogels, die er toen nog in grote getale aanwezig waren.

In 1962 werd de eerste ALV gehouden.
In die tijd had men ook al veel last van kraaien en eksters. Via de jagers werden 600 eieren ingespoten met fosfor! In 1963!!
Een reisje naar Rottum met 40 deelnemers is één van de hoogtepunten.

Hoog bezoek: in 1965 bezocht de Commissaris van de Koningin van Groningen het natuurgebied de Jouwer. Dat was een prachtig gebied.

Jaarlijks werd de bloemschikwedstrijd gehouden. Wisselend in een ander dorp in de gemeente.
Vogeltellingen werden gedaan en er werd veel over vogels gesproken.
IVN Grootegast e.o. dreef in de beginjaren op weidevogels en bloemschikken.

In 1971 kwam dhr. Kinderman in het bestuur. Hij schreef  artikeltjes in de Ratelaar onder de schuilnaam ‘de Fjieldman’.
En in 1980 kwam Staatsbosbeheer in beeld door de heren van Brakel en Boele.
Vanaf 1981 werd er niet meer bij een bestuurslid vergaderd, maar bij bar Froudi, de kroeg van de toenmalige voorzitter Dirk Heukers, wat uiteindelijk uitmondde in het erelidmaatschap.

In december 1985 werd het 25-jarig jubileum gevierd.

Langzamerhand werden de activiteiten uitgebreid met b.v. een cursus Natuur, landschap en milieu.

In de lente van 1992 verscheen de eerste Ratelaar.
De contributie was in die tijd voor leden f. 15.00 en donateurs f. 10.00.
Er werd zoals gezegd veel aan weidevogels en überhaupt aan vogels gedaan. Tellingen, cursussen, lezingen, wintervoedering en excursies.

Eind 1993 was het ledental 39, 3 ereleden, 1 jeugdlid en 93 donateurs.
Henk van der Kamp en Henk Smid richtten een jeugdwerkgroep op en begonnen met 10 jeugdleden.
Gevolg was dat er in de Ratelaar en ‘kleine Ratelaar’ kwam.

In de zomer van 1995 werden er al nijlganzen gesignaleerd.
En op de jaarmarkt in Grootegast werden 12 nieuwe leden ingeschreven. Dat was nog eens doorzetten!
Verder werd er een oproep gedaan om een plantenwerkgroep op te zetten. Dat lukte op termijn helaas niet.

En dat het niet alleen ging om het veldwerk, bleek uit het feit dat men in 1996 het beleidsplan van het landelijk IVN besprak.
Bomenkenner Bert Plaat was al vroeg bij ons in beeld. In het voorjaar van 1997 ging hij al met ons langs karakteristieke bomen in onze gemeente.

In 1998 werd de fam. van der Vaart (Harrie en Grietje) de redacteur van de Ratelaar en ze hebben dat vele jaren gedaan.

Herfst 1998 werd er weer een eiertelling in de Ratelaar vermeld: Let op:
Kievit – 201 legsels en 129 uit.
Grutto – 80 legsels en 60 uit
Tureluur – 36 legsels en 32 uit
Scholekster – 46 legsels en 32 uit
Wilde eend – 30 legsels en 15 uit.

Het AbelTasmanpad kwam in beeld, nu 18 jaar geleden. Na veel gepraat en ambtelijke molens werd het AbelTasmanpad op 14 mei 2004 geopend.

IVN vergrijsde en ook toen al bogen we ons over dit probleem. En nu hebben we het er nog over. En over vele andere zaken.
De weidevogels kwam wat op de achtergrond. Andere zaken dienden zich aan.

In 2003 werd de provinciale IVN-dag bij ons georganiseerd.
In hetzelfde jaar was er overleg met IVN Leek-Nietap over de jeugd.

2014 was een ‘vruchtbaar’ jaar, want de vlinderwerkgroep en de jeugdwerkgroep, later Scharrelkids, werden opgericht en een jaar later de gidsenwerkgroep.

De activiteiten regen zich aaneen: enkele voorbeelden:

* 2007 wijngaardenierscursus
* meer jeugdleden
* 2008 intrede van de website
* samenwerking met Staatsbosbeheer, boeren en WBE uitmondend in de weidevogelkring.
* cursus terreingebonden natuurgids
* 2010 nieuwe lay-out van de Ratelaar
* start Vlindertuin in Doezum.

En dan rond 16 december 2010 was het 50-jarig jubileum.
Zo ging het verder richting vandaag.

We hebben in al die jaren heel veel aan natuur gedaan. En heel veel activiteiten georganiseerd.
Altijd met het doel om de mensen van en over de natuur te vertellen en te laten genieten.

En dan nu verder. De toekomst tegemoet.
Het is een uitdaging.
Samen met voorheen IVN Leek-Nietap gaan we er voor.
Een nieuwe gemeente, een nieuwe afdeling.