IVN Leek-Nietap, hoe het in 1950 allemaal begon

1950; Oprichting van de Vereniging van natuurbescherming Leek-Nietap.

Onderstaand treft u enkele artikelen uit de regionale pers van 1950. Ze illustreren hoe in 1950 enkele notabelen de bevolking opriep tot oprichting van wat toen nog heette “De vereniging voor Natuurbescherming” Leek-Nietap”. In september van datzelfde jaar vond reeds de eerste activiteit van de pas opgerichtte vereniging plaats, een paddestoelenexpositie.

“Geachte Natuurliefhebbers, A.S. Zaterdagmiddag te 3.30 uur komt de Weledelgestrenge heer Dr. Joh. van Burkom van Apeldoorn in Hotel Boschhuis ons vertellen van de bond van Natuurbeschermingswachten met het doel hier in de gemeente Leek en te Nietap een Natuurwacht op te richten. Wij verzoeken U beleefd deze vergadering te komen bijwonen om te komen tot die oprichting welke zeer in het belang van het ongerept houden van ons natuurschoon zal zijn. Leek/Nietap, 9 juni 1950 Het voorlopig Comité.”

“17 juni 1950, Leek In Hotel “Boschhuis” werd een vergadering gehouden om te komen tot het oprichten van een vereniging van Natuurbeschermingswachten. De voorzitter van de Landelijke Bond, Dr. Joh van Burkom te Apeldoorn, hield een inleiding over het doel en de werkzaamheden van de natuurbeschermingswachten. Er werd besloten in de dorpen Leek en Nietap een vereniging op te richten en in het voorlopig bestuur namen zitting de heren T. R. Oomkens, H. J. Smit en J. Hut Izn. Het ligt in de bedoeling om ongeveer tien natuurwachten aan te stellen, en dezen zullen tot taak hebben het plubliek er op te wijzen, hoe het natuurschoon behouden kan blijven. De natuurwachten zullen om de arm een groene band dragen, waarin een witte lelie is geborduurd; voortdurend toezicht houden en vooral de vernieling trachten tegen te gaan. Men zal de jeugd er op wijzen, dat het verkeerd is, bloemen bij armen vol te plukken; de jonge boompjes te vernielen, vogelnesten uit te halen, enz. Ook aan oudere mensen zal men wenken geven ten opzichte van het behoud van het natuurschoon. In ernstige gevallen zal een aanklacht bij de politie worden ingediend. De natuurwachten zullen met de nodige tact optreden en vooral een adviserende taak hebben. De contributie zal zo laag mogelijk worden gesteld, opdat allen lid van deze zeer nuttige vereniging kunnen worden. Verder heeft men plannen om vooral de jeugd te wijzen op de schone natuur en men wil trachten de liefde voor de bloemenwereld aan te moedigen, o.a. door het organiseren van bijv. een paddenstoelententoonstelling of door het oprichten van een Floraliavereniging. We hopen dat de pas opgerichte vereniging zich in de belangstelling van alle inwoners zal mogen verheugen.”

“Paddestoelententoonstelling. (Uit de leekster courant van 17 juni 1950) In de grote zaal van hotel Boschhuis te Leek op Zaterdag 23 september 1950. Geopend van 2 tot 4 uur voor kinderen en van 4 tot 8 uur voor ouderen. ‘s Avonds om 8 uur lezing door de heer D.J. Dijkstra, leraar Rijkskweekschool te Drachten. Onderwerp: Zwammenleven in de herfst. Entree 10 cent. Toegang boven 14 jaar. U komt toch ook? Buurman en buurvrouw meebrengen. Bakjes en mandjes inleveren door de kinderen van de bijzondere en openbare lagere scholen te Leek en Nietap tot vrijdagavond 8 uur. Op een kaartje naam en leeftijd.

30 sept. 1950, Leek. De onlangs opgerichte vereniging voor Natuurbescherming Leek-Nietap, die momenteel reeds een 340 tal leden telt, organiseerde in de bovenzaal van hotel “Boschhuis” Zaterdagmiddag een paddestoelententoonstelling. Door de kinderen van de openbare scholen van Leek en Nietap en van de bijzondere school en van kleuterscholen was naarstig gezocht naar zwammen en de keurig opgemaakte mandjes, bakjes, doosjes, enz. waren een lust voor het oog. Sommigen beschikten over een rijke fantasie. Gehele tuintjes waren aangelegd met tuinhuis incluis, paadjes en vijvertjes waren aangebracht, zelfs eendjes en vissen ontbraken niet. Ook de kabouters waren vertegenwoordigd, ezel’s Sneeuwwitje luisterde de tentoonstelling met haar aanwezigheid op. Op de 196 inzendingen was zeer veel werk gedaan en er was getracht de herfststemming zoveel mogelijk te benaderen. De algemene voorkomende variëteiten hadden natuurlijk ver de overhand maar er waren ook enkele zeldzaam voorkomende soorten tentoongesteld. Voor de jury geen gemakkelijke taak om uit al dit schoons het beste uit te zoeken. na lang beraad kwam men eindelijk tot het volgende resultaat. Kleuters 1e prijzen: Albertus Clevering, Leek; Jetty Huizing, Nietap; Janny Kooistra, Nietap, 2e prijzen: Janny van Hoogen, Leek; Jan Onne Krol, Leek; Janny Zuiderveld, Leek, 3e prijzen Bea Helmholt, Leek;Mensto Brands, Leek; Teun van Buizen, Leek. Van 6 tot 10 jaar: 1e prijs: Hilda Helmus, Nietap 2e prijzen; Annie Busscher, Leek; Ansje Lambers, Leek; Marietje Meijering, Nietap; Nia Zwart, Leek. 3e prijzen Janny Arends en Rieneke Hillebrands, Leek; Lukie Hillebrands, Nietap; André Huizinga, Leek; Henny B. Smit Leek. 4e prijzen: Dicky Folkerts, Leek; Janny J. Japenga, Leek; Gerry Mulder, Nietap; Geeske Jantien Pater, Leek; Jan Marten Reijntjes, Leek;Melle Staal, Leek. Van 11 tot 14 jaar 1e prijzen: Greetje Folkerts, Leek Aaltje de Jong, Leek. 2e prijzen: Menno van Kernebeek, Nietap; Sijke Nieveen, Leek. 3e prijzen: Dini Land, Leek; Theo Louwes, Leek. 4e prijzen: Jitske Bekkema, Leek; Aukje J. v. d. Veen, Midwolde; Hen de Vries, Nietap. Naast de tentoongestelde mandjes, was er een verzameling aanwezig voorzien van kaartjes waarop de benamming van de betreffende soort voorkwamen. Het is een prachtcollectie zoals een specialist op het gebied van paddestoelen, de heer Dijkstra, leraar aan de Rijkskweekschool te Drachten, uitriep toen hij de tentoonstelling bewonderde, alvorens hij des avonds een voordracht hield over Zwammenleven in de herfst. In een zeer bevattelijk betoog en aan de hand van tekeningen op een schoolbord werd duidelijk uiteengezet, hoe via de zogenaamde sporen en zwamvlokken uiteindelijk de paddestoelen uit de grond rezen. Spr. had een zeer aandachtig gehoor, w.o ook vele jongeren. Aan het slot van zijn rede werden er verschillende vragen beantwoord. De heer Dijkstra sprak er zijn verwondering over uit , dat op deze tentoonstelling die pas voor het eerst door de jonge vereniging werd georganiseerd, zo’n rijke verscheidenheid en zulke prachtige soorten verzameld waren. Hij wenste de Vereniging voor Natuurbescherming dan ook verder zeer veel succes. De Voorzitster, mevr van Waning sprak een hartelijk dankwoord, ook speciaal aan het personeel der scholen, die zo spontaan hun daadwerkelijke steun hadden verleend en voorts alle jongens en meisjes die zo hun best hadden gedaan om deze tentoonstelling succesvol te maken. Rest ons nog te vermelden dat de tentoonstelling zich in een zeer druk bezoek mocht verheugen. Naast zo ongeveer een 500 schoolkinderen gaven ook nog ruim 200 volwassenen van hun belangstelling blijk. Een pracht begin voor de Vereen. voor Natuurbescherming die ook op deze wijze tracht liefde en belangstelling te kweken en de vernielzucht wil bestrijden.” Uit de Leekster courant van 30 september 1950.