Werkgroep Vogels

De werkgroep vogels heeft als doelen:

·          Het bevorderen van de kennis over het voorkomen van vogels en hun levenswijze.

·          Het verzamelen van gegevens over het voorkomen en broeden van vogels in onze gemeente.

·          Het verspreiden van deze gegevens van clubblad “De Grutto” en nationale organisaties zoals het SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Vogelwerkgroep Zwolle.

Vogelwaarnemingen
De vogelwaarnemingen door leden, die gedaan zijn op individuele basis of via excursies door ons georganiseerd worden verzameld en in ons clubblad “De Grutto gepubliceerd. Indien mogelijk wordt er meegewerkt aan landelijke vogeltellingen van het SOVON.

Jaarlijks wordener 40 tot 50 nestkasten voor kleine zangvogels in “De Gelder” en ‘t Zwervel opgehangen, gecontroleerd op bezetting en hun ontwikkeling gevolgd.

Er wordt meegewerkt aan het controleren van nestkasten voor uilen en roofvogels en het inventariseren van roofvogels in het algemeen.

Actie wordt ondernomen de gemeenschap bewust te maken van de noodzaak vogels te beschermen.

Resultaten
De verzamelde gegevens over het voorkomen van min of meer bijzondere vogels worden vier keer per jaar gepubliceerd in de Grutto. Tot nu toe zijn er ongeveer 185 soorten vogels in onze gemeente waargenomen waarvan er ongeveer 100 soorten broedvogels zijn. Het aantal waargenomen vogelsoorten in Overijssel is ongeveer 330.

Jaarlijks worden er ongeveer 30 nestkaarten met alle gegevens over het  verloop van zangvogel broedsels in nestkasten doorgestuurd naar het Sovon voor opname in de nationale database.

We verlenen ook medewerking aan landelijke tellingen van het SOVON.

 In afgelopen jaren is meegewerkt aan landelijke tellingen van aalscholvers en scholeksters.