Werkgroep Planten

Achtergrond

Door de noodzakelijke verhoging van landbouw- en veeteeltproductie is de natuurwaarde van het agrarisch landschap al tientallen jaren aanzienlijk achteruitgegaan. Deze negatieve ontwikkeling gaat nog steeds door. Ook in Olst-Wijhe zien we grote maïsakkers en uitgestrekte gazonachtige weilanden, die weinig variatie in plantengroei laten zien. Een afname in plantensoorten treft ook de diersoorten, die op de een of andere wijze van deze planten afhankelijk zijn.

Veel planten kunnen zich enkel handhaven in niet intensief gebruikte landschappen zoals natuurterreinen, braakliggende akkers en in het bijzonder de wegbermen en dijken.
Een verkeerd onderhoud en maaibeleid leidt tot een verder verlies aan plantensoorten en plantengemeenschappen.
Doelstelling van de werkgroep
De werkgroep zet zich in voor het behoud en herstel van de karakteristieke plantengroei van bermen, dijken en uiterwaarden in de gemeente.

Aktiviteiten
De activiteiten van de werkgroep zijn:

Resultaten
In de afgelopen jaren zijn de meeste bermen en dijken geïnventariseerd. Berm- en dijkgedeelten met bedreigde en beschermde planten (rode lijst planten) zijn nu bekend. Deze gegevens worden nu in een rapport samengebracht en waar nodig dit jaar verder aangevuld. Contacten zijn opgebouwd met instanties, die bermen en dijken beheren.

De eerste afspraken over plantvriendelijk onderhoud van bepaalde bermen en dijkgedeelten zijn gemaakt. Activiteiten ter voorlichting van het publiek zijn in ontwikkeling.