Bibliotheek

Boeken

Door de jaren heen heeft IVN Leek-Nietap een grote hoeveelheid boeken aangeschaft, verworven of uit erfenissen verkregen.
Het is zonde als ze alleen maar in de kast staan te verstoffen, daarom bieden we u de mogelijkheid ze te lenen.
De te lenen boeken vindt u in bijgaand overzicht: Bibliotheekboeken IVN Leek-Nietap
Als u hieruit een boek wilt lenen, neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Studie

Binnen een IVN-afdeling vindt men onder de leden verschillende specialismes terug. Bij vrijwel ieder specialisme hoort ook weer een vereniging die zich speciaal de studie of bescherming ervan ten doel stelt.

Om u wat op weg te helpen volgen hier enkele verenigingen en stichtingen met hun respectievelijke website.

De KNNV Vereniging voor veldbiologie (en partner van IVN) zet zich landelijk actief in voor natuurstudie en natuurbescherming. 
Website: www.knnv.nl

SOVON Vogelonderzoek Nederland, is een particuliere vereniging die landelijke vogeltellingen en -inventarisaties coördineert en daarover publicaties uitbrengt. Website: www.sovon.nl

De Zoogdiervereniging VZZ brengt mensen bijeen die kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen voor de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden. Website: www.vzz.nl en www.vleermuis.net

De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud en herstel van vlinders en libellen. Ze heeft veel aandacht voor dagvlinders en macrovlinders in Nederland. De variatie in natuur in Nederland maakt dat we een rijke vlinderfauna hebben. Ons land telt nu ca. 50 soorten dagvlinders, 830 soorten macro-nachtvlinders en ruim 1480 soorten microvlinders. Website: www.vlinderstichting.nl. Op de recent vernieuwde determinatiewebsite van de Vlinderstichting, het Vlindernet, kunnen nu zowel dagvlinders als macro-nachtvlinders worden gedetermineerd. Website:www.vlindernet.nl.

De NVL (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie) bestudeert, zoals de naam al zegt, libellen. Website: www.brachytron.nl/

De BLWG (Brylogische en Lichenologische Werkgroep) vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en kortsmossen, van beginnende amateurs tot vakmensen. Website: www.blwg.nl

De stichting RAVON is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie die werkt aan het behoud en herstel van de Nederlandse reptielen, amfibieën en vissen. Website: www.ravon.nl

FLORON doet inventarisatieprojecten en organiseert excursies om de ontwikkelingen te volgen inzake de volop in beweging zijnde Nederlandse flora. Welke soorten dreigen te verdwijnen, welke soorten komen erbij? Website: www.floron.nl

De stichting EIS-Nederland (European Invertebrate Survey-Nederland) verricht en stimuleert onderzoek naar ongewervelde dieren in Nederland. Website: www.eis-nederland.nl

De Stichting Anemoon (ANalyse, Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt het vrijwilligersonderzoek in het mariene milieu. Naast zeeorganismen houdt de stichting Anemoon zich ook actief bezig met onderzoek naar zoetwater- en landslakken. Website: www.anemoon.org

De NMV (Nederlandse Mycologische Vereniging) is actief op het gebied van onderzoek en bescherming van paddenstoelen. Website: www.mycologen.nl

Stichting Tinea (Faunistisch onderzoek Kleine Vlinders) houdt zich bezig met het verzamelen en registreren van de omvangrijke groep van Kleine Vlinders. Website: www.kleinevlinders.nl

Tot voor kort was er nog geen online determinatiegids voor de Nederlandse microlepidoptera, de microvlinders. vanaf nu is daar de website: www.microlepidoptera.nl.

De NEV (Nederlandse Entomologische Vereniging) is dè vereniging voor iedereen met belangstelling voor insecten, spinachtigen of duizend- en miljoenpoten. Website: www.nev.nl

Wilt u kennis over het ontstaan van Nederland. Wilt u weten waar ons land lag op de wereldbol toen de dinosauriërs uitstierven, of op welk strand u de meeste fossiel haaientanden vindt? Misschien vraagt u zich af hoe kleigrond ontstaat. Zie dan de site waar al deze kennis is samengebracht: www.geologievannederland.nl.

 

Binnen onze regio bestaan ook een aantal organisaties die zich hard maken voor de bescherming van ons landschappelijk en cultureel erfgoed. We noemen er twee.

Als eerste is er de Stichting Milieubeheer ZWK, een lokale organisatie van vrijwilligers die sterk begaan is met de gang van zaken op het gebied van milieu, natuur en landschap in ons eigen woongebied: het Zuidelijk Westerkwartier. U kunt hen bereiken via www.milieubeheerzwk.nl.

Zijnde een Groninger IVN-afdeling noemen we hier als laatste de regionale beschermer van ons Groninger Landschap, website:www.groningerlandschap.nl.

 

 

Vrijwel al deze organisaties geven, soms gerenommeerde, tijdschriften uit. Op de sites van bovengenoemde organisaties zijn veelal interessante links te vinden naar aanverwante sites waar veel nuttige en leerzame informatie is te vinden.