Verbetering waterrietvegetaties Reeuwijkse Plassen  

Biotoopverbetering voor de icoonsoorten: Meervleermuis, Zwarte Stern, Gierzwaluw, Roerdomp en de begeleidende soort Grote Karekiet.

Om vraat aan waterriet door Grauwe Ganzen en Muskusrat te voorkomen en daardoor het verdwijnen van een geschikt biotoop voor de Grote Karekiet, moeten waterrietkragen beschermd worden. Uit eerder verricht wetenschappelijk onderzoek in de Vechtplassen blijkt dat door het plaatsen van een afrastering ongeveer twee meter voor de rietkraag, ganzen het riet niet meer kunnen aanvreten, waardoor de rietkraag kan uitgroeien tot een geschikt biotoop voor de Grote Karekiet. Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werden nog 40 broedparen in het Reeuwijkse Plassengebied waargenomen, na de eeuwwisseling daalde dit tot 0.  Het verdwijnen van geschikte rietkragen om te nestelen vanwege vraat was een van de oorzaken van de drastische achteruitgang.

In nauwe samenwerking met Watersnip Advies is geïnventariseerd op welke plekken in het verleden Grote Karekieten broedden en op welke plekken waterriet staat dat de potentie heeft om uit te groeien tot een geschikte broedplek voor deze zeldzame rietvogel. Vervolgens zijn de eigenaren van deze plekken benaderd met de vraag om mee te werken aan de pilot om rietkragen door middel van afrastering te beschermen voor ganzenvraat. Dit leidde tenslotte tot de keuze van 3 geschikte plekken. De Kievitsakker in de plas Ravensberg, de Gravendijk in de plas Nieuwenbroek en een gebied van de Stichting Natuurbehoud Kerfwetering in de plas ’s Gravenkoop. Toen kon met de uitvoering van de afrastering begonnen worden. Palen laten drukken door een aannemer en gaas aanbrengen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Stichting Natuurbehoud Kerfwetering ging niet akkoord met het drukken van houten palen. Zij pleitten voor metalen buizen die ook verplaatsbaar zouden zijn als de proef zou worden beëindigd, of eventueel elders ingezet zouden kunnen worden. De toegekende provinciale subsidie dekte niet de volledige kosten van het hele plan, dus werd een crowdfunding gestart en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Stichting VEEN en Hoogheemraadschap Rijnland zegden financiële bijdragen toe.  

ReeuwijkToen de palen eenmaal stonden is de werkgroep VLB gevraagd om de begazing aan te brengen. De woensdagploeg onder leiding van Boudewijn wilde dit wel voor haar rekening nemen. Op 11 maart startten ze bij de Kievitsakker. Alex Schuurmans, natuurgids in opleiding heeft hiervan foto’s gemaakt. De woensdag erop moest het werk noodgedwongen stil gelegd worden vanwege de coronacrisis. Het broedseizoen naderde en voor die tijd moest het werk gedaan zijn. Helaas niet door onze al wat oudere vrijwilligers die vanwege de coronamaatregelen thuis zaten. Dankzij de crowdfunding was het financieel mogelijk om de resterende werkzaamheden door Watersnip Advies te laten uitvoeren. Wat nu nog rest is monitoring van het riet, hoe gaat het met de uitgroei van het waterriet op de begaasde plekken? En hoe reageert de Grote Karekiet hierop?  

Inmiddels zijn er al op minstens twee plekken in de Reeuwijkse Plassen Grote Karekieten waargenomen. Nu nog kijken of die ook de geselecteerde plekken bezoeken.