Omgangsregels IVN IJssel en Gouwe

Een veilige omgeving is belangrijk. Naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen moeten alle leden, vrijwilligers en deelnemers van de activiteiten zich ook veilig bij elkaar kunnen voelen. We gaan daarom met respect met elkaar om en houden ons aan de algemeen geldende normen en waarden.
Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp. Niemand hoopt dat het gebeurt. En juist daarom is het van belang dat erover wordt gesproken. Openheid en preventief beleid helpen hierbij.

In de jaarvergadering van 2022 is het document In veilige handen (handleiding bij (het voorkomen van) ongewenst gedrag en seksueel misbruik) uitvoerig besproken. Deze handleiding gaat over hoe wij binnen de IVN IJssel en Gouwe ongewenst gedrag willen voorkomen en wat te doen als zich dit toch voordoet. We gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp en maken afspraken over wat we doen als het toch een keer mis gaat.

Een onderdeel van dit document is hier integraal opgenomen:

 1. IVN IJssel en Gouwe staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Dit vormt de basis voor deze omgangsregels, zoals we die binnen onze IVN-afdeling hanteren.
 2. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen een fysieke, psychische of verbale uitingsvorm hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen – mondeling of schriftelijk – worden als ongewenst gedrag beschouwd.
 3. Ongewenst gedrag wordt binnen de IVN IJssel en Gouwe niet getolereerd. Dit geldt voor IVN-vrijwilligers en voor deelnemers aan IVN-activiteiten. Hierbij gelden dezelfde normen en waarden die binnen de Nederlandse samenleving als ‘normaal’ worden beschouwd. Alle betrokkenen worden geacht elkaar met respect voor eigenwaarde te benaderen en te behandelen.
 4. Een IVN-vrijwilliger accepteert geen ongewenst gedrag van deelnemers of collega-vrijwilligers en neemt zelf geen initiatief tot ongewenst gedrag naar anderen.
 5. Iedere IVN-vrijwilliger heeft het recht om deelnemers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag hierop aan te spreken en indien gewenst onmiddellijk uit te sluiten van verdere deelname aan de betreffende IVN-activiteit.
 6. Het bestuur is gerechtigd om een IVN-vrijwilliger wegens ongewenst gedrag te royeren als
  lid. Zo kan het bestuur ook iemand die aan een IVN-activiteit deelneemt uitsluiten vanverdere deelname indien hij of zij zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag tegenover IVN-vrijwilligers of andere deelnemers.
 7. In geval van ongewenst gedrag, kan de IVN-vrijwilliger, of de deelnemer van een IVN-activiteit, als slachtoffer (c.q. ouder/verzorger) of getuige daarvan, melding maken bij een van de bestuursleden van de IVN IJssel en Gouwe.
 8. In ernstige gevallen wordt in overleg met het slachtoffer melding/aangifte gedaan bij de politie.
 9. In overleg met het slachtoffer neemt het bestuur gepaste maatregelen. Dit kan in de vorm van een gesprek, waarschuwing, berisping, royement of ontzegging van toegang.
 10. Het slachtoffer en de melder worden geïnformeerd over de wijze waarop de melding of klacht is afgehandeld door het bestuur.
  Het bestuur draagt er zorg voor dat IVN-vrijwilligers de inhoud van deze omgangsregels kennen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat deelnemers aan IVN-activiteiten van deze regels kennis kunnen
  nemen. Zo vaak als nodig, maar ten minste één keer in de drie jaar worden deze regels geëvalueerd door het bestuur en zo nodig bijgesteld.

Deze omgangsregels zijn voor het laatst aangepast en vastgesteld op de ledenvergadering van de IVN IJssel en Gouwe op 16 maart 2022.

Vertrouwenscontactpersoon

Mocht je een onveilig gevoel ervaren door grensoverschrijdend gedrag van een ander? Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Marlou Min.

“Ik ben de vertrouwenscontactpersoon voor de IVN IJssel en Gouwe. Iedereen kan bij mij terecht voor een gesprek over een onveilig gevoel binnen de vereniging.Iedereen betekent: deelnemer, vrijwilliger, werkgroeplid of bestuurslid. Een onveilig gevoel ontstaat door grensoverschrijdend gedrag van een ander. Dit varieert van: pesten, intimidatie, agressie tot discriminatie of aanranding. Loop hier niet mee door, praten erover helpt. Ik bied een luisterend oor, waarbij we samen op zoek gaan naar oplossingen. Indien nodig wordt het bestuur van de IVN IJssel en Gouwe gevraagd op te treden. Zij kunnen indien nodig de landelijke vertrouwenscommissie inschakelen. Ik ben ontwikkelingspsycholoog en heb levenservaring, je kunt je bij mij in veilige handen voelen.”

Marlou Min, mmin@xs4all.nl of 06-53934372