Vogels

Vogels gespot tijdens uitstapjes en wandeling van de VWG

Gespot tijdens uitstapjes seizoen 2022-2023
1 Aalscholver 31 Grote karekiet 61 Merel 91 Waterhoen
2 Bergeend 32 Grote Mantelmeeuw 62 Nijlgans 92 Watersnip
3 Bijeneter 33 Grote zaagbek 63 Oeverzwaluw 93 Wilde eend
4 Blauwborst 34 Grote Zilverreiger 64 Ooievaar 94 Winterkoning
5 Blauwe reiger 35 Havik 65 Pimpelmees 95 Wintertaling
6 Boerenzwaluw 36 Heggenmus 66 Roerdomp 96 Witte kwikstaart
7 Boomklever 37 Holenduif 67 Roodborst 97 Zanglijster
8 Boomleeuwerik 38 Houtduif 68 Roodborsttapuit 98 Zilvermeeuw
9 Boompieper 39 Huismus 69 Scholekster 99 Zilverreiger
10 Boomvalk 40 Huiszwaluw 70 Sijs 100 Zomertortel
11 Brandgans 41 Ijsvogel 71 Slechtvalk 101 Zwarte Ibis
12 Bruine Kiekendief 42 Kauw 72 Slobeend 102 Zwarte kraai
13 Buizerd 43 Kieviet 73 Smient 103 Zwarte ooievaar
14 Canadese gans 44 Kievit 74 Soepeend 104 Zwarte specht
15 Casarca 45 Kleine bonte specht 75 Soepgans 105 Zwarte zwaan
16 Dodaars 46 Kleine karekiet 76 Sperwer 106 Zwartkop
17 Ekster 47 Kleine Mantelmeeuw 77 Spreeuw
18 Fazant 48 Kluut 78 Spreeuw
19 Fitis 49 Knobbelzwaan 79 Sprinkhaanzanger
20 Fuut 50 Koekoek 80 Stadsduif
21 Gaai 51 Kokmeeuw 81 Stormmeeuw
22 Geelgors 52 Kolgans 82 Tafeleend
23 Geelpootmeeuw 53 Koolmees 83 Tjiftjaf
24 Grasmus 54 Koperwiek 84 Torenvalk
25 Grauwe gans 55 Krakeend 85 Tuinfluiter
26 Grauwe klauwier 56 Kramsvogel 86 Tureluur
27 Groene specht 57 Kuifduiker 87 Turkse tortels
28 Groenling 58 Kuifeend 88 Veldleeuwerik
29 Grote bonte specht 59 Lepelaar 89 Vink
30 Grote Canadese gans 60 Meerkoet 90 Vlaamse gaai

Ontdek meer over

Deel deze pagina