Vogels

Vogels gespot tijdens uitstapjes en wandeling van de VWG

Gespot tijdens uitstapjes
1 Aalscholver 31 Groenling 61 Krakeend 91 Staartmees
2 Bergeend 32 Grote bonte specht 62 Kramsvogel 92 Stadsduif
3 Bijeneter 33 Grote bonte specht 63 Krooneend 93 Stormmeeuw
4 Blauwborst 34 Grote Canadese gans 64 Kuifduiker 94 Tafeleend
5 Blauwe reiger 35 Grote karekiet 65 Kuifeend 95 Tjiftaf
6 Boerenzwaluw 36 Grote Mantelmeeuw 66 Lepelaar 96 Tjiftjaf
7 Boomklever 37 Grote zaagbek 67 Meerkoet 97 Torenvalk
8 Boomkruiper 38 Grote Zilverreiger 68 Merel 98 Tuinfluiter
9 Boomleeuwerik 39 Havik 69 Nachtegaal 99 Tuinfluiter
10 Boompieper 40 Heggenmus 70 Nijlgans 100 Tureluur
11 Boomvalk 41 Holenduif 71 Oeverzwaluw 101 Turkse tortels
12 Bosrietzanger 42 Houtduif 72 Ooievaar 102 Veldleeuwerik
13 Braamsluiper 43 Huismus 73 Pimpelmees 103 Vink
14 Brandgans 44 Huiszwaluw 74 Putter 104 Visdief
15 Bruine Kiekendief 45 Ijsvogel 75 Rietgors 105 Vlaamse gaai
16 Buizerd 46 Kauw 76 Roerdomp 106 Waterhoen
17 Canadese gans 47 Kieviet 77 Roodborst 107 Watersnip
18 Casarca 48 Kievit 78 Roodborsttapuit 108 Wilde eend
19 Dodaars 49 Kleine bonte specht 79 Scholekster 109 Winterkoning
20 Ekster 50 Kleine karekiet 80 Sijs 110 Wintertaling
21 Fazant 51 Kleine mantel meeuw groen LG 81 Slechtvalk 111 Witte kwikstaart
22 Fitis 52 Kleine Mantelmeeuw 82 Slobeend 112 Zanglijster
23 Fuut 53 Kluut 83 Smient 113 Zilvermeeuw
24 Gaai 54 Kneu 84 Soepeend 114 Zilverreiger
25 Geelgors 55 Knobbelzwaan 85 Soepgans 115 Zomertortel
26 Geelpootmeeuw 56 Koekoek 86 Sperwer 116 Zwarte Ibis
27 Grasmus 57 Kokmeeuw 87 Spotvogel 117 Zwarte kraai
28 Grauwe gans 58 Kolgans 88 Spreeuw 118 Zwarte ooievaar
29 Grauwe klauwier 59 Koolmees 89 Spreeuw 119 Zwarte specht
30 Groene specht 60 Koperwiek 90 Sprinkhaanzanger 120 Zwarte zwaan
121 Zwartkop

Ontdek meer over

Deel deze pagina