Overig

Jaarverslag 2022 van IVN De Maasdorpen

Jaarverslag 2022

1. Leden

Het verslagjaar is afgesloten met een ledental van 192 (vorig jaar 190), te onderscheiden in leden (168), huisgenootleden (24) en jeugdleden (4).
Speciale vermelding dient het overlijden van Tjeu Leenen die veel voor de vereniging betekend heeft, hij was o.a. voormalig bestuurslid, lid van de plantenwerkgroep en lid van de scholenwerkgroep. Tevens is overleden Ger Vermeulen, lid van de scholenwerkgroep.

 1. Activiteiten
  De activiteiten van onze vereniging bestonden ook dit jaar inhoudelijk uit:
  I. Wandelingen/excursies onder leiding van een gids
  II. Educatie in de vorm van lessen op scholen, cursussen en workshops
  III. Natuuronderhoud
  IV. Organiseren van lezingen
  V. Deelname aan evenementen van derden
 2. Het bestuur

De zittingstermijn voor bestuursleden is 4 jaar (was 3 jaar tot statutenwijziging).

Bestuurssamenstelling eind 2022:

Naam Jaar van intreden Herkozen Jaar van aftreden Functie
Jos van Lin 2014 2x 2023, niet herkiesbaar Lid
Cora Oostendorp 2016 1x 2023, herkiesbaar Voorzitter, secretaris
Koos Agricola 2017 1x 2024 Penningmeester/

ledenadministratie

Marlo Godding 2020 2024 Lid

Bestuurslid René Colbers is halverwege het jaar uit het bestuur gegaan.

Werkzaamheden van het bestuur in 2022

 • Algemene ledenvergadering
  De algemene ledenvergadering is in 2022 gehouden op 24 maart. De vergadering werd, inclusief de bestuursleden, bijgewoond door 12 leden. Het verslag van de vergadering is gepubliceerd op de site van www.IVN.nl/afdeling/de-maasdorpen.
 • Bestuursoverleg
  Ten behoeve van de dagelijkse leiding heeft het bestuur 11 keer overlegd.
 • Overleg met contactpersonen/coördinatoren
  Het bestuur heeft, naast geregelde contacten, op 30 november een algemeen coördinatoren overlegd gehad.
 • IVN District Limburg
  IVN afdeling De Maasdorpen is, naast tweeëndertig andere IVN afdelingen van Limburg, lid van het IVN District Limburg. De voorzitter is twee keer aanwezig geweest bij een Districts-ledenvergadering (19 mei en 19 november).
 • Regio Maasdal (regio Noord)
  IVN afdeling de Maasdorpen behoort tot Regio Maasdal, bestaande uit vier Limburgse afdelingen (Maas & Niers, Geysteren-Venray, De Maasduinen, Maasdorpen) en drie Brabantse afdelingen (IVN De Maasvallei (Boxmeer), IVN De Groene Overlaat (Cuijk) en IVN Grave). Regio Maasdal heeft in 2022 drie keer met elkaar overlegd (15 maart, 20 september en 6 december). Hierbij was de voorzitter aanwezig.
 • Werkgroep Groot-Venlo

In 2022 is de Werkgroep Groot-Venlo opgericht. Deze bestaat uit IVN Maasduinen, IVN De Maasdorpen,  IVN Steilrand en IVN Baarlo-Maasbree. Deze werkgroep is  twee keer bijeengekomen, de voorzitter was hierbij aanwezig..

 • Binnenkomende post en verzoeken
  Binnenkomende verzoeken zijn afgehandeld door het bestuur, en/of doorgestuurd naar werkgroepen. Algemene verzoeken worden in de Kwekker geplaatst.

E-mail (IVN Amsterdam, IVN District en derden) wordt verspreid onder de bestuursleden en, indien relevant, naar de (betreffende) werkgroepen.

 • Bereikbaarheidmeting
  Op verzoek van het Landelijk IVN zijn in 2022 de formulieren voor de bereikbaarheidmeting ingevuld.

 

 1. Kennisverrijking

In 2022 is een Vogelgeluidencursus voor beginners gegeven voor 5 cursisten. Een lid van de afdeling heeft de Natuurgidsenopleiding met succes afgerond.

 

 1. De Stichting Groengroep Sevenum

In de akte van oprichting van de Stichting Groengroep Sevenum, gevestigd te Sevenum, van 16 maart 1998 is de relatie met de IVN vereniging afdeling de Maasdorpen vastgelegd.

Beiden houden elkaar op de hoogte van de activiteiten door uitwisseling van de verslagen en werken ze, waar mogelijk, samen.

 1. Activiteiten van de werkgroepen

6.1  Werkgroep Activiteiten en Gidsen (A&G)

Contactpersoon: Ton Hagens

Aantal deelnemers: 15 personen, bestaande uit natuurgidsen en landschapsgidsen

Wegens corona konden twee activiteiten in januari niet doorgaan.

Daarna kwamen de activiteiten goed op gang.

Lezingen

5 lezingen,  bijgewoond door 134 personen in het totaal.

De lezing over stikstof is niet doorgegaan wegens de dreigende sfeer rond stikstof,  mogelijk actie te verwachten van boeren.

Wandelingen gekoppeld aan lezingen

3, in totaal 80 personen.

Wandelingen met gids

13; in totaal 128 personen.

Losse activiteiten

Cursus fotografie; 10 personen

Kroegjestocht; 10 personen

Slootjesdag; 30 personen

Fietstocht/excursie Ooijen-Wansssum; 45 personen

Herfstmiddag; 30 personen

Natuurwerkdag; 20 personen

De insectencursus is vervallen wegens te weinig animo.

De Bekenwandeling is vervallen omdat de gids uitviel.

Opmerking:

Lezingen gekoppeld aan een excursie zijn populair. De populariteit van losse wandelingen is wisselend. Hangt af van gebied of thema.

 

6.2 Plantenwerkgroep

Algemene contactpersoon: Joke Bussemakers
Aantal deelnemers: 14 personen, waarvan 8 actief.

Per wandeling wordt er een begeleider/contactpersoon benoemd. Deze wordt vermeld in de vooraankondigingen in de nieuwsbrief en op de website.

Algemeen

De plantenwerkgroep kijkt tevreden terug op een succesvol jaar in de natuur. Op een post-covid periode na, waar samenkomst en gezamenlijke wandelingen nog wat stroef tot stand kwamen, is het programma met volle tevredenheid uitgevoerd. De betrokkenheid van een vaste kern van deelnemers bood de nodige inspiratie om de natuur te beleven. Het is die inspiratie die verder ging dan het benoemen van planten en bloemen maar die in deze ambiance ook gesprekken ontlokte over de dingen des levens in de breedste zin van het woord. De sociale cohesie vormt een niet onbelangrijk deel binnen de activiteiten.

In het programma van 2022 werden de wandelingen op verzoek van de deelnemers vastgesteld op een donderdag en opgevoerd tot een frequentie van tweemaal in de maand. Dit bleek een groot succes te zijn.

Activiteiten in 2022

 • Kasteelpark Ter Horst – 20 januari 2022

Bedoeld als een alternatieve Nieuwjaarswandeling. Helaas was er door de covid berichtgeving een geringe opkomst door onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan.

 • Deurnsche Peel Griendtsveen – 17 februari 2022

Het Deurnsche kanaal in onderhoud. Grote machines veranderen de paden in modderpoelen. Met dank aan een van onze leden die in Griendtsveen woont, een indrukwekkend verslag van het gebied.

 • Maaspark Ooijen-Wanssum –17 maart 2022

Onderzoek naar nieuwe natuurontwikkeling. Een kale vlakte?

Veldkers, Moerashertshooi, Kluwenhoornbloem en Waterereprijs.

 • Sequoiafarm Kaldenkirchen –03 april 2022
 • Te veel om op te noemen. Gewapend met naslagwerken als “Trees and bushes of Europe” wordt de aandacht getrokken door bloeiende Bosanemonen, Klaverzuring, ~Mahonie en Speenkruid.
 • Savelsbos- 07 april 2022/De Hamert Wellerlooi

De wandeling in het Savelsbos is niet doorgegaan in verband met voorspelde storm en hevige buien in Zuid-Limburg. Als alternatief gekozen voor een wandeling in natuurgebied De Hamert.

Bloeiende Gagel en wilde planten te herkennen aan de bloei, rozet of bladeren.

 • Floriadeterrein –21 april 2022

De wereldtuinbouwtentoonstelling is voor velen slechts nog een vage herinnering.

Exotische planten zijn verdwenen maar de Keltische ring is er nog steeds.

 • Genneperhuis –5 mei 2022
 • Kalkminnend grasland op dorre zandbodem, stroomdalplanten, ‘fluviatiele soorten’. Dit was smullen.
 • Ooijpolder- 19 mei 2022
 • Een rivierenlandschap met kleigaten, graslanden en meertjes vormt het “paradijs van de Ooij”.  In Restaurant “Oortjeshekken” worden nog steeds oude Romeinen gespot.
 • Renkums beekdal- 2 juni 2022

Bezoek aan de stuwwal van de Zuidwest-Veluwe. De rode gloed van oneindig veel Veldzuring in het beekdal staat nog op het netvlies.

 • Belmonte Arboretum in Wageningen –2 juni 2022

Gecombineerd bezoek met het Renkums beekdal. De plantenwerkgroep was al eerder in het Arboretum. Zoveel te zien! Een vervolgbezoek behoort tot de mogelijkheden.

 • Natuurgebied Klein Vink- 23 juni 2022

Een warme wandeling aan de oevers van de vennen waar de libellen zich prettig voelen.

 • Natuurparel De Vilt- 7 juli 2022
 • Een hernieuwde kennismaking met een fossiele maasmeander
 • ‘t Sohr- 11 aug 2022

Watermunt. Heel veel bloeiende watermunt.

 • Sarsven & De Banen Nederweert Eind –25 augustus 2022

Een gebied waar de stikstofdepositie zijn werk heeft gedaan.

Zwart tandzaad werd gespot, een neofyt, van oorsprong een exoot die zich hier heerlijk thuis voelt.

 • Bomenwandeling Grave- 8 september 2022

De wandeling werd verzorgd door een collega van IVN-Grave.

Een wandeling langs beeldbepalend groen. Bijzondere bomen en planten langs water, pleintjes en hofjes.

 • Zwart Water Venlo– 20 oktober 2022

Paddenstoelen zijn mooi, mysterieus, lekker en gezond

 • Programma 2023 samenstellen – 10 november 2022.
 • Kasteelse Bossen – Winterbloeiers – 29 december 2022

Erg weinig bloeiende planten waargenomen: Witte en Paarse dovenetel, Vogelmuur, Bezemkruiskruid, Paardenbloem, Duizendblad, een hoornbloem en Grijskruid.

6.3  Scholenwerkgroep

Contactpersoon: Cora Oostendorp

Aantal deelnemers: 8 personen

Activiteiten in 2022

 • Natuurlessen/practica op scholen: in 2022 zijn in totaal 107 lessen gegeven aan 2300 kinderen.  De lessen werden gegeven op de (11) scholen van de gemeente Horst aan de Maas.  Er zijn ook lessen gegeven op 2 scholen buiten onze gemeente: Arcen (De Weiert) en Blitterswijck (St. Anna).

Voorbeelden van lessen: excursies in de Kasteelse bossen en in het educatieve terreintje de Afhang aan de Westsingel in Horst, slootvissen op verschillende locaties, natuuropdrachten, microscoop-lessen, braakballen uitpluizen, opgezette dieren onderzoeken, schedels onderzoeken, planten determineren en onderzoeken, bodemdiertjes bestuderen. Er zijn ook combinaties van deze lessen gemaakt om aan te sluiten bij diverse thema’s.

 • Advies en begeleiding gegeven bij schooltuinprojecten.
 • Regelmatige contacten met leerkrachten om te overleggen en de lessen aan te laten sluiten bij het thema.
 • Ontwikkeling van nieuwe lessen.
 • Uitleen van onze materialen met begeleidende lesbrieven. Bijvoorbeeld bakjes met Afrikaanse reuzenslakken, bakjes met wandelende takken, microscopen met microscoopleskist, opgezette dieren, schedels, opgezette dieren, bakjes, vergrootglazen, braakballenleskist.
 • Kweken in deklas begeleiden, bv kweken van meelwormen, rupsen, kikkerdril.
 • Begeleiding van activiteiten van kinderen tijdens boomplantdag op 8 maart.
 • De Scholenwerkgroep werkt nauw samen met Stichting Natuur en Jeugd. De gemeente financiert via deze stichting natuureducatie op de basisscholen. Onder andere de IVN-lessen worden hiervan betaald. De coördinator heeft, naast overleg tussendoor, drie keer met Natuur en Jeugd vergaderd.

 6.4 Werkgroep VNeL

 Contactpersonen: Ton Wismans en Bart Reintjes

Aantal deelnemers: 30 personen

Werkzaamheden

Met onze partners Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer worden voor de start van het voorjaars c.q. najaar werkafspraken gemaakt. Tijdens zo’n werkochtend worden, na een korte inleiding door Bart of Ton, de werkzaamheden besproken met als belangrijk punt, waarom we dit willen. Aandacht is er natuurlijk voor de veiligheid o.a. ‘de stalen neus’, handschoenen, etc. De VNeL beschikt over een goede set gereedschappen: hakken, pistoolzagen en zaagbeugels. Voor het zwaarder werk is een motorzaag beschikbaar.

6.5 Vogelwerkgroep

Contactpersoon: Jacques Driessen

Aantal deelnemers: 10 personen
Overleg

De Vogelwerkgroep is zes keer bij elkaar gekomen.

Activiteiten in 2022:

 • Watervogeltellingen:
  Van januari tot en met april en van september tot en met december werden weer watervogels geteld langs de Maas van de spoorbrug te Venlo tot het veer te Arcen/Lottum. Watervogels worden per individu geteld. Ook niet-watervogels worden genoteerd, maar niet individueel geteld. De gegevens werden doorgegeven aan Sovon Vogelonderzoek.
 • Broedvogelmonitoring (BMP) in het Kaldenbroek:

Kaldenbroek werd in het voorjaar achtmaal bij zonsopgang bezocht voor broedvogelmonitoring. Hierbij is zo nauwkeurig mogelijk op de kaart aangegeven waar welke vogels gesignaleerd zijn en zo mogelijk welk gedrag ze vertoonden. De resultaten werden aan Sovon en het Limburgs Landschap doorgegeven.

 • Uilen- en roofvogelbescherming:
  In het werkgebied van IVN Maasdorpen hangen in totaal 67 kasten van “Roofvogels”. Ook dit jaar hebben leden van de werkgroep de torenvalkenkasten en steenuilenkasten onderhouden. De werkgroep kan niet meer alle broedsels van de roofvogels ringen.

Vanwege Corona konden niet alle kasten gecontroleerd worden, maar door de Uilenwerkgroep is toch  het een en andere gedaan en bijgehouden.

Dit jaar 17 Steenuilen geringd. Er waren verschillende kasten waar geen broedsel was …

 • Er zijn 8 Kerkuilenpullen geringd. Gaat niet zo best hier met deze uil. In de maanden januari tot en met juni hebben vier leden een roofvogelinventarisatie gedaan in het Schuitwater en in het Sint Jans Sleutelbos. De gegevens zijn gerapporteerd aan Dennis Jillissen, Boswachter Inventarisatie, Monitoring en Natuuradvies, Staatsbosbeheer Regio Zuid | District Limburg.
 • Nestkastonderzoek bij het Gebroken Slot en Rozenhof:

In ongeveer 90% van alle nestkastjes troffen we eind mei weer een nestje aan met eitjes en-of jonge vogeltjes. Er waren echter ook wer enkele nestkastjes met dode jonge vogeltjes. Het seizoen 2022 is voor onze “gevederde vrienden” een normaal broedseizoen geweest. Het broedresultaat in onze aandachtsgebieden “de Rozenhof” in Lottum en “Omgeving Gebroken Slot” in Grubbenvorst is te kenmerken als een normaal broedseizoen.

 • MUS (Meetnet Urbane Soorten):
  De naam geeft het al aan dat men met dit meetnet meer zicht wil krijgen op welke vogels en hoeveel vogels in de stad leven. Het gaat om tellingen in een postcodegebied. Op vaste punten (10-12) worden precies vijf minuten alle vogels geteld. De punten liggen ongeveer 200 meter van elkaar. De tellingen vinden een keer in de avond en twee keer in de ochtend plaats.

Leden van de vogelwerkgroep nemen deel aan het MUS-project. Een vak in Blerick en één in Tegelen worden geteld. Een gebied is overgenomen door een niet-lid.

 • Een van de leden inventariseert al jaren de Huiszwaluwen in Blerick en Venlo en ziet een toename. In 2017 tot en met 2022. Respectievelijk: 187 en 301.
 • Geringde ganzen en zwanen:
  Via Tracking Marked Geese kan men doorgeven welke geringde ganzen en zwanen men heeft gesignaleerd. In 2022 zijn echter geen geringde Grauwe ganzen en Zwarte zwanen doorgegeven, want niet waargenomen.
 • Op de Peelsegolfbaan heeft een lid spreeuwen- en mezenkasten schoongemaakt en twee keer gecontroleerd. Er is door hetzelfde lid ook een excursie gegeven voor leden van de Golfbaan.
 • Er is een vogelgeluidencursus gegeven aan 7 personen.
 • Er is een vogelherkenning workshop gegeven aan 10 personen.
 • De Blauwborst wandeling was geen succes wat het aantal deelnemers betreft, maar wel Blauwborsten gespot.
 • Het uitstapje naar de Asselt en de WML plassen ‘leverde’ 43 soorten ‘op’. Het weer en zicht was dan ook niet geweldig.

 

6.6 Jeugdwerkgroep Scharrelkids

 

Contactpersoon: René Colbers tot de zomervakantie, daarna Robbert Hesen

Begeleiders: 3 personen
Aantal kinderen: wisselend, gemiddeld 25

 

Na de zomervakantie is de begeleiding overgedragen aan Robbert Hesen (coördinator), Bram Rubie en Mees van de Munckhof.

 

Activiteiten in 2022

 • 16 februari (diersporen)
 • 16 maart (vleermuizen)
 • 9 april (Kidsparty)
 • 20 april (smokkelaarspad)
 • 18 mei (vogels)
 • 12 juni (Slootjesdag)
 • 20 juli ((Insecten)
 • 19 oktober (Speurtocht)
 • 18 november (Natuuronderzoek)
 • 16 december (Natuuronderzoek)
 1. Commissies

 7.1 Communicatie Commissie (ComCom)

 Contactpersoon: Jacques Driessen

Deelnemers: Jacques Driessen (website, nieuwsbrieven), Ilse Hagens, (Facebook en Instagram), Miep Philipsen (Facebook en Instagram), Marlo Godding (website en Kwekker), René Colbers (persberichten) en Cora Oostendorp (Kwekker).

Algemeen:

De commissie beheert de website van IVN De Maasdorpen (ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen). De laatste maanden leverde dat extra problemen omdat er voortdurend sprake was dat het een en ander overgezet zou worden naar een nieuw systeem. Dat is uiteindelijk pas dit jaar, eind januari, gebeurd  en levert nog de nodige startproblemen op.

De commissie  zorgt voor interne en externe communicatie voor alle activiteiten van de afdeling. Dit gebeurt door middel van “de Kwekker” (interne communicatie via een gedrukte publicatie), via nieuwsbrieven ( (via e-mail/digitaal), persberichten (lokale blaadjes) (interne en externe communicatie) en via Facebook en Instagram. Daarnaast zorgt de commissie voor de infrastructuur van de digitale middelen: onder andere het beheer van een aantal Google accounts voor het e-mailverkeer met de afdeling en de opslag van documenten. Verder faciliteert de commissie gebruikers van “het Zoemhukske” met een reserveringsagenda via internet.

Ledenblad De Kwekker

Het 2022 zijn er zes Kwekkers verschenen. De redactie bestond uit Marlo Godding en Cora Oostendorp. Diverse leden hebben artikelen hiervoor geschreven.

Nieuwsbrieven

41 nieuwsbrieven zijn er uitgegaan naar gemiddeld 332 personen. Rond de 50% daarvan wordt geopend.

Facebook

Heeft op dit moment 464 volgers. (63,3 % vrouwen en 37,7% mannen)

Opslagruimte in de cloud

Om tegemoet te komen aan de behoefte binnen de vereniging om documenten, zoals notulen en agenda’s, maar ook foto’s en ander beeldmateriaal met elkaar te kunnen delen, heeft de commissie in het verleden een opslagruimte in archiefmappen ingericht op basis van de “cloud” dienst Google Drive (www.google.nl). Dit systeem draait nu al meerdere jaren uitstekend en voldoet aan de behoefte.

Jaarprogramma

Er is geen jaarprogramma gedrukt omdat dit te statisch is. Het jaarprogramma staat op de website en kan dan snel aangepast worden.

Kaartjes

Er zijn kaartjes gedrukt met onze gegevens om uit te delen na een wandeling of evenement.

7.2 Evenementen commissie

Contactpersoon: Dick Best

Aantal deelnemers:  2 personen: Dick Best en Jos van Lin

De evenementencommissie zorgt voor deelname van onze afdeling aan activiteiten die door externen georganiseerd worden.

Activiteiten in 2022:

10 april Natuurmarkt (Imkers)

12 juni Slootjesdag (Landelijk IVN)

26 juni Greune Mert (Gemeente)

7.3 Jubileumcommissie

Vanwege het 40-jarig bestaan van onze afdeling in 2023 is eind 2022 een jubileumcommissie opgericht voor één jaar.

Contactpersonen: Ton Hagens en Ton Wismans.

Deelnemers: diverse mensen van de A&G en Koos Agricola (penningmeester)

Activiteiten:

Bedenken van jubileum-activiteiten.

 1. Projectgroepen

8.1 Project Inrichting Zoemhukske

Contactpersoon: Miep Philipsen
Doel is het opzetten van een nieuwe inrichting, die duidelijk aangeeft wie de bewoners zijn In 2022 is de uitvoering hiervan klaargekomen.

 1. Overige activiteiten

Golfclub de Peelse golf wordt al jaren om de drie jaar geïnventariseerd op planten door leden van onze vereniging. De Golfclub geeft ons hiervoor een financiële vergoeding. Vanaf 2021 is deze samenwerking omgezet in een vaste overeenkomst waarbij jaarlijks het terrein gemonitord wordt op planten en vogels.

 1. Tot slot

Tot slot van het jaarverslag een woord van dank aan alle instanties, werkgroepen en personen die in het afgelopen jaar zich ingezet hebben voor de vereniging.

Dit verslag geeft een zo getrouw mogelijk beeld weer van het reilen en zeilen van onze vereniging.

2023

Cora Oostendorp

Voorzitter/secretaris

Ontdek meer over

Deel deze pagina