Faunawerkgroep

De Faunawerkgroep houdt zich bezig met het waarnemen van vogels, zoogdieren, insecten en amfibieën en het beschermen hiervan.
Het organiseren van excursies voor leden van het IVN en voor de eigen werkgroepleden.

Voor vogels betreft dit het volgen van het trekgedrag van vogels en het vaststellen van territoria van soorten. De rapportering van gegevens geschiedt richting SOVON (Stichting Onderzoek Vogels in Nederland) en op verzoek naar overheidsinstanties en naar de eigen vereniging. Voor de bescherming van vogels specifiek is het aanbrengen nestkasten in de regio en de instandhouding hiervan een continu taak van de werkgroep. De vogelwerkgroep doet mee aan het inventariseren van soorten t.b.v. de vervaardiging van de SOVON Vogelatlas voor Nederland. Voor het zoogdierenonderzoek is het inventariseren van diersporen een belangrijk aspect van het territoriumonderzoek.

Het onderzoek naar amfibieën staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling.
De bijeenkomsten en excursies van de Faunagroep worden niet in het jaarprogramma opgenomen, aangezien deze plaatsvinden wanneer de natuur erom vraagt. Met andere woorden wanneer bepaalde gebeurtenissen en verschijnselen actueel zijn, wordt er op korte termijn een activiteit ingepland.

Leden van de Faunawerkgroep:
Piet Mölling, Thom Gubbels, Jan Huijs, Jo Keunen, Els van Knippenberg en Anne-Mieke van Deynen.

Op deze pagina vindt u bouwtekeningen van diverse nestkasten.

baarlo-bouwtekening_nestkasten.pdf
baarlo-bouwtekening_nestkast_2.pdf