Voorwaarden

IVN is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer 813950326. IVN houdt kantoor te Amsterdam, Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD. Voor de verhuur van de accommodaties gelden de volgende voorwaarden:

1.     Algemeen

De verhuur geschiedt uitsluitend aan een persoon van 18 jaar of ouder, die individueel of namens een groep de overeenkomst afsluit, hierna te noemen: contractant.

Contractant dient het tijdstip van aankomst en vertrek van tevoren met de beheerder te overleggen.

Bij aankomst dient u zich te melden bij de beheerder/facilitair manager.

In geval van huur op basis van zelfverzorging, verzorgt contractant (of iemand van de betreffende groep) zelf de maaltijden. Contractant huurt geen cateraar of cateringbedrijf in. Indien gewenst kan contract (een deel van) de maaltijden door IVN laten verzorgen.

2.     Betalingsregeling en annulering

Twee maanden voor de begindatum van het verblijf moet een aanbetaling van 100% van de geschatte eindafrekening zijn voldaan. Hiervoor ontvangt contractant een voorschotnota.

Binnen een maand na afloop van het verblijf moet de definitieve eindafrekening zijn betaald.

Bij voortijdige annulering door de groep heeft IVN recht op schadeloosstelling. Deze bedraagt bij annulering een percentage van de geschatte eindafrekening:

Tot 6 maanden voor ingangsdatum: 25%
Tot 4 maanden voor ingangsdatum: 50%
Tot 2 maanden voor ingangsdatum: 75%
Binnen 2 maanden voor ingangsdatum: 90%

3.     Inventaris en eigen materialen

Badhanddoeken dient contractant zelf mee te nemen. Kussens, matrassen en dekbedden zijn aanwezig. Wij zorgen voor een lakenpakket per persoon en dit is een verplichte afname.

Matrassen, kussens en dekbedden moeten op de bedden blijven. Bij eventuele vervuiling van kussen, en dekbed zijn de kosten voor schoonmaak voor rekening van contractant.

Het is niet toegestaan om inventarisstukken vanuit het gebouw mee naar buiten te nemen.

Bij vertrek staat de inventaris daar, waar het bij aankomst is aangetroffen. De bedden mogen niet verplaatst worden.

4.     Gebruiksregels

Contract dient dagelijks het gebouw en het bijbehorende terrein schoon te houden. Het gebouw dient bij vertrek veegschoon te worden opgeleverd.

Het meebrengen van huisdieren is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

De nachtrust begint ’s avonds om 23.00 uur en eindigt ’s morgens om 07.00 uur.

Het is verboden te roken in de gebouwen op straffe van €500,00 per overtreding.

Bij onnodig afgaan van het brandalarm, veroorzaakt door contractant, worden bij het uitrukken van de brandweer zijn de in rekening gebrachte kosten voor rekening van contractant.

Contractant is verplicht de bepalingen en aanwijzingen van IVN op te volgen. IVN heeft de bevoegdheid iemand de toegang tot het terrein en het gebouw te weigeren of het verblijf op te zetten.

Kampvuur is alleen toegestaan na overleg met IVN en uitsluitend op de kampvuurplaats. Het is niet toegestaan om hout uit het bos te halen voor een kampvuur.

Het is contractant niet toegestaan de landbouwgronden in de naaste omgeving van de accommodatie te betreden. Eventuele schade aan gewassen, ontstaan door het negeren van voornoemde regel, wordt door contractant vergoed.

5.     Aansprakelijkheid

Contractant die eigendommen van IVN beschadigt, dient deze te herstellen. IVN heeft de bevoegdheid reparaties op kosten van contractant te laten verrichten.

Contractant doet afstand van alle aanspraken die zij tegenover IVN zouden kunnen doen gelden voor schade uit welke oorzaak dan ook, voortvloeiend en toegebracht aan hen toebehorende goederen.

Contractant vrijwaart IVN tegen alle aanspraken van derden op vergoeding wegens schade hoe ook genaamd, voor zover die schade voortvloeit uit of verband houdt met de aanwezigheid van contractant.

6.     Borgsom

Voorafgaand aan het verblijf wordt een borgsom van € 500,00 (onderwijsorganisaties € 125,00) in rekening gebracht bij overnachtingen. Bij daghuur is de borgsom € 250,-. Deze wordt verrekend met de definitieve eindafrekening als de accommodatie conform deze voorwaarden is achtergelaten door contractant.

7.     Veiligheid

Tijdens het verblijf van contractant is er geen gediplomeerde bedrijfshulpverlener van IVN aanwezig. Verbandmiddelen en brandblusapparaat zijn aanwezig. Bij aankomst wordt de contractant gewezen op de veiligheidsvoorzieningen.

8.     Overeenkomst

Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen IVN en contract, zijde huurder van Het Woldhuis te Apeldoorn of De Veldhoeve te Orvelte.