Voormalig Visio terrein

Wordt voormalig Visioterrein het natuurlijk groen stadspark van Grave?

Vijf organisaties met een groen hart, hebben de handen ineen geslagen om een groot deel van het voormalige Visioterrein in de stad Grave, in te richten als natuurlijk groen stadspark met veel aandacht voor biodiversiteit. Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave, Natuurvereniging IVN Grave, Just Clean-up, Dassenwerkgroep Oost-Brabant en Duurzaam Grave willen hiermee concreet bijdragen aan een gezonder leefklimaat voor de inwoners van de stad en het meer beleefbaar maken van de historische groen vestinggordel. Om hun plannen uit te kunnen voeren willen zij zoveel mogelijk samenwerken met de gemeente (eigenaar van het terrein) en organisaties en inwoners van Grave. Ook willen zij de basis- en middelbare scholen in Grave betrekken in de realisatie van hun plannen. 

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens een werkbezoek van een aantal betrokkenen aan het terrein op 1 juni 2021.  V.l.n.r. Henk Janssen (IVN Grave), Willy Thijssen (Dassenwerkgroep Oost-Brabant), Ferdinand ter Schure (Brabants Landschap), Jan Nabuurs (IVN Grave), Wil van Hout (IVN Grave) en Jeroen van der Eerden (Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave). Foto: René van den Heuvel (IVN Grave)

Uitgangspunt en basis zijn de in 2018 vastgestelde Vestingvisie van Grave en adviezen van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap voor de landschappelijke inrichting van het terrein. In de plannen van de vier organisaties heeft het park een publiek en open karakter waarin het vestingverleden van Grave leefbaar is, en natuur en recreatie een centrale rol krijgt. Bij natuur gaat het om beleving, educatie en vergroten van de biodiversiteit. Bij recreatie is er ook veel ruimte voor rust en stilte.

Daarnaast zijn de 5 organisaties in gesprek met het Waterschap Aa en Maas, de gemeente en het Brabants Landschap om de oevers van de Raam, die langs het voormalige Visioterrein stroomt, meer ecologisch in te richten en te laten functioneren als ecologische verbindingszone tussen de Maasoevers ten oosten en ten wensten van de stad Grave.

Een ruime groene vestinggordel

Van oudsher was de vestinggordel met al zijn versterkingen, een groene schil rond de binnenstad van Grave. Speciale beplanting sloot naadloos aan bij de militaire doeleinden. Bomen en struweel camoufleerden en beschermden de werken van de vestingstad.

In de plannen van de 5 organisaties bij de natuurlijke inrichting van het voormalige Visioterrein, wordt uitgegaan van een natuurlijk open middenterrein met overwegend kruidenrijk grasland, dat vrij toegankelijk is via enkele voetpaden en/of fietspaden. Langs de randen is het open terrein omzoomd door oude bomen. Binnen het terrein bevinden zich enkele specifieke elementen die de natuurwaarden, de cultuurhistorische waarden en de gebruikswaarde van het terrein versterken.

De Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave is al enkele jaren bezig om de oude fruitbomen te conserveren en te snoeien en heeft ook al nieuwe bomen geplant ter vervanging van gestorven fruitbomen. Ook heeft zij de oude waterpoel ontdaan van overwoekerende bomen en struiken en samen met de gemeente een deel van het terrein ingezaaid met een kruidenrijk zaadmengsel.

De waarde  van groen voor  de  mens

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt, dat een groene omgeving veel voordelen biedt. Een natuurlijke omgeving kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. Natuur kan bijdragen aan herstel van stress, het kan aanzetten tot sociaal contact, het kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, het kan persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen en het kan stimuleren tot bewegen. Groen in en om de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme perioden. Het belang van groen in de omgeving wordt steeds meer onderkend.

Daarnaast draagt groen bij aan de sociale cohesie, doordat het een locatie kan zijn waar buurtgenoten elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en zich samen actief kunnen inzetten voor hun leefomgeving. Uit onderzoek van de WUR blijkt dat in wijken waar bewoners meer contact hebben, doorgaans minder last hebben van verloedering, overlast en criminaliteit. Ook vestigen bedrijven zich zich graag in een groene omgeving, waardoor de economische groei van een stad wordt versterkt.

Op dit moment werkt de gemeente Land van Cuijk de plannen uit, waarbij de verschillende organisaties hun op- en aanmerkingen duidelijk kenbaar maken. Voor meer informatie over de plannen kunt u kijken op opnieuw ontwikkelen Visioterrein.