Gedragscode Natuurvereniging IVN Grave

Activiteiten bij Natuurverenging IVN Grave worden grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Voorwaarde is dat zij dit in een plezierige en veilige omgeving kunnen doen. Elke vrijwilliger dient zich aan de gedragscode te houden en ziet erop toe dat deelnemers zich ook aan de gedragscode houden.

In dit document staat die gedragscode beschreven en de vervolgstappen indien grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Eerst wordt kort toegelicht wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt, vervolgens een beschrijving van de gedragscode en tot slot de vervolgstappen indien het onverhoopt optreedt.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag, dit staat verderop beschreven. De belangrijkste voorwaarde is in alle gevallen of de persoon die het ondergaat het als gedwongen en/of ongewenst ervaart.

Gedragscode

De landelijke IVN-organisatie heeft in 2018 een brochure uitgebracht getiteld In veilige handen bij IVN, waarin ook een bijlage staat met een Model omgangsregels IVN-afdeling. Hieronder een samenvatting van die regels in iets andere volgorde en verwoording dan in de landelijke brochure.

• De basis is goede omgangsvormen, te weten respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid;
• De norm is wat binnen de Nederlandse samenleving als ‘normaal’ wordt beschouwd;
• Ongewenst gedrag is geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al deze vormen kunnen fysieke, psychische of verbale uitingsvormen hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen – mondeling of schriftelijk – worden als ongewenst bedrag beschouwd;
• Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd (‘zero-tolerance’);
• Elke IVN-vrijwilliger dient vóór uitoefening van de vrijwilligerstaken, te tekenen voor kennisgeving van de gedragscode en het in acht nemen daarvan.
• Voor activiteiten met minderjarigen en kwetsbare personen is altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist;
• Iedere IVN-vrijwilliger kan een deelnemer die ongewenst gedrag vertoont direct uitsluiten van de IVN-activiteit;
• Elke IVN-vrijwilliger, maar ook elke deelnemer, kan bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) wel of niet anoniem melding maken van ongewenst bedrag. De melder is niet noodzakelijkerwijs ook het slachtoffer, maar kan ook waarnemer van ongewenst gedrag zijn geweest;
• De VCP kan in overleg met melder c.q. slachtoffer melding bij de politie doen;
• De VCP zal in de melding (wanneer gewenst, anoniem), na overleg en met instemming van de melder, doorzetten naar het bestuur;
• In overleg met het slachtoffer neemt het bestuur, indien nodig, gepaste maatregelen;
• Het bestuur kan bij ongewenst gedrag een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan IVN-activiteiten of een IVN vrijwilliger als lid royeren;
• Melder c.q. slachtoffer worden geïnformeerd over de wijze waarop de melding is afgehandeld.

Vertrouwenscontactpersoon

Natuurvereniging IVN Grave heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld, die zelf geen onderdeel van het bestuur uitmaakt.

Hieronder de contactgegevens:

Naam: Antoinet van Berkel

E-mail: geertennet@gmail.com

Tel: 06-2317 7997 (voicemail inspreken is mogelijk, u wordt dan teruggebeld)

 

De IVN-vrijwilliger heeft het document gelezen en gaat akkoord met de bovenstaande gedragscode.

( Plaats )                       (Datum)                   (Handtekening + naam)

___________________  _______________   _____________________________________