Privacy Statement

Privacy Statement van IVN De Oude Landgraaf

IVN De Oude Landgraaf respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Uw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit document leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens 

Persoonsgegeven is informatie waarmee u direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn:  lidmaatschapsnummer, (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens 

IVN De Oude Landgraaf  verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van  leden en van deelnemers aan activiteiten / cursussen,  evenementen en acties. Maar ook van personen met wie we anderszins contact hebben, die onze website bezoeken en die bij of voor ons werkzaam zijn.

Wij verzamelen de verschillende persoonsgegevens via bijvoorbeeld inschrijfformulieren of wanneer u zelf contact hebt met IVN om bijvoorbeeld uw  informatieverzoek op te volgen. Een contact met IVN kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via  e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Als bestuur van De Oude Landgraaf  verzamelen we de volgende categorieën persoonsgegevens:

Personalia (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres);

E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich hebt aangemeld voor onze INFO of andere nieuwsbrieven;

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

Wanneer u een IVN-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden.

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met u kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.

Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.

Om leden/geïnteresseerden op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten.

Alle communicatiekanalen die wij  gebruiken vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

IVN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met u hebben

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door  onbevoegden worden ingezien.

Uw rechten

Als u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over IVN via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 

Deze verzoeken kunt u  indienen door een e-mail te sturen aan ivnmarietkolgen@hetnet.nl  Met betrekking tot al uw rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij uw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Hebt u een klacht met betrekking tot hoe wij met uw  persoonsgegevens omgaan?  Dan heb u  het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Wil je na het lezen van ons Privacy Statement meer informatie of hebt u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Foto’s

Soms worden er foto’s  gemaakt en gepubliceerd. Voor foto’s waar iemand herkenbaar op staat, vragen wij toestemming. Voor “sfeerfoto’s”, foto’s waar meer mensen op staan en die bedoeld zijn om een bepaalde sfeer weer te geven, is geen toestemming nodig

Akkoord: 

voorzitter Crit Geraets.

Secretaris Mariet Kölgen

Penningmeester Frans van den Camp

 

Secretariaat: Mw. A. M. Kölgen                               

Tel. 045 5327618/0653204877

E-mail: m.kolgen@kpnmail.nl      Website: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf